Rozširujúce vzdelávanie učiteľstva náboženskej výchovy – vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Rozširujúce vzdelávanie učiteľstva náboženskej výchovy – vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Predĺženie termínu prijímania prihlášok na štúdium do:  25. 10. 2021

Predpokladaný začiatok štúdia:  12. – 13. 11. 2021

MOŽNOSŤ PREPLATENIA CELÉHO ŠTÚDIA: 

„Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium slúži na to, aby si učitelia zvýšili kvalifikáciu. Bežne stojí učiteľov do 400 eur za semester, ale v roku 2021 ho ministerstvo školstva učiteľom preplatí za zimný semester v prvom aj druhom ročníku štúdia.“ https://www.minedu.sk/groehling-ucitelom-preplatime-rozsirujuce-a-doplnujuce-studium-na-vysokych-skolach/  

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“) poskytuje rozširujúce štúdium podľa § 45 ods. 1  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)..

Cieľom rozširujúceho štúdia je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti – vyučovania ďalšieho aprobačného predmetu.

Rozširujúce štúdium sa na EBF UK realizuje z predmetu:

  • učiteľstvo náboženskej výchovy

Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní štátnej záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získa absolvent rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy.

Dĺžka štúdia

2 roky (4 semestre)

Forma vzdelávania

kombinovaná (prezenčná a dištančná)

Rozsah výučby

689 hodín

Podmienky na ukončenie štúdia

Absolvovanie predmetov podľa predpísaného študijného plánu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Hlavný cieľ

Získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie aprobačného predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy.

Profil absolventa

Absolvent rozširujúceho štúdia aprobačného predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy je spôsobilý samostatne vyučovať predmet na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu

v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy získal vedomosti

i zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne plánovať a realizovať a evaluovať vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl.

Absolvent rozširujúceho štúdia učiteľstva náboženskej výchovy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii získal vedomosti i zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne plánovať a realizovať a evaluovať vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl. Môže sa tak uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova, animátor voľného času, či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.   

Uplatnenie absolventa


Absolvent rozširujúceho vzdelávania v predmete náboženská výchova sa môže uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova, ako animátor voľného času, či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.   

Termín na podanie prihlášky

31. august príslušného kalendárneho roku

Poplatok

450 eur/semester

Kontaktné údaje pre platbu poplatku za rozširujúce štúdium

IBAN: SK2281800000007000084613

Variabilný symbol: 159

Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –„RS“ a meno uchádzača)

Začiatok výučby

Október príslušného akademického roku (podľa aktuálneho rozvrhu na príslušný akademický rok).


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.