Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2022- výsledky

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2022- výsledky

Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnil ďalší ročník celoslovenského kola predmetovej súťaže „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2021/2022 v Slovenskej republike. 

Súťaž sa konala v online priestore v programe EduPage, v dvoch kolách. V prvom – seniorálnom kole 25. marca 2022 sa súťaže zúčastnilo 746 súťažiacich. Do celoslovenského druhého kola súťaže postúpili úspešní riešitelia z prvého kola. Zaregistrovalo sa 326 súťažiacich, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy.
 
Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy bola vybraná téma - Proroci a z Novej zmluvy – Učeníci a apoštoli. 

 Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Edukačno-misijné centrum  GBÚ ECAV na Slovensku. 
 
Súťažné testy pripravila odborná porota s predsedníčkou Katarínou Hudákovou a s členmi:  Andrea Valentová, Viera Mosná, Martina Krivdová, Katarína Hanková, Simona Devečková, Viera Brtišová, Lucia Kmecová a Peter Taját. Náročné testy súťažiaci zvládli na výbornej úrovni, o čom svedčia aj bodové hodnotenia a percentuálne výsledky jednotlivých súťažiacich.
 
Technickú a organizačnú podporu poskytla firma aSc Applied Software Consultants s.r.o.
v programe EduPage. Naše poďakovanie za ochotu, trpezlivú a srdečnú spoluprácu pri technickej príprave testov patrí pani Milote Gurovej. 
 
Ďakujeme za finančný príspevok z Fondu vzdelávania a dar Nadácii Jana Amosa Komenského, ktorá pre absolútneho víťaza darovala notebook. Tento rok sa víťazkou stala žiaka Nina Michalíková, zo Spojenej školy – z organizačnej zložky -  Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, ktorá súťažila v 4. kategórii a dosiahla najvyššie percento úspešnosti – 99,09 %. 

Víťazom srdečne blahoželáme! 
Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova im boli posilou v živote a podľa neho sa správali. Ďakujeme koordinátorom a vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na súťaže; odbornej porote za jej aktívnu prácu pri príprave testov.