BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0.

BO riadi tajomník pre školstvo a vzdelávanie GBÚ ECAV v spolupráci s koordinátormi BO v seniorátoch a cirkevných školách.

Cieľ: Podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš každodenný život.

Predmet súťaže:         Vybrané knihy Písma Svätého

Témy na biblickú olympiádu: 
Stará zmluva - Patriarchovia
Nová zmluva -   Podobenstvá

Témy BO 2021.docx

Podmienky súťaže:

 • Prostredníctvom písomnej prihlášky do súťaže sa môže prihlásiť každá škola / štátna, súkromná a cirkevná / na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú náboženskú výchovu / evanjelické náboženstvo / alebo evanjelické a. v. náboženstvo.

2.  Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola zašle: 
a) seniorálny koordinátor,
b) koordinátor pre cirkevnú školu 

po oznámení poradia postupujúcich na Referát misie, vnútornej misie a  školstva GBÚ ECAV v Bratislave do 18. mája 2021 na adresu: 
Daniela Veselá
tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie GBÚ
Palisády 46
P. O. Box 289
810 00 Bratislava
skoly@ecav.sk

 • Propozície súťaže budú zverejnené na stránke www.ecav.sk

PROPOZÍCIE BO 2021.docx

Prihláška na Celoslovenskú biblickú olympiádu.docx


ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽ

predseda celoslovenskej odbornej komisie / PCOK/:
- Mgr. Hudáková Katarína

predseda koordinačnej rady:
- Mgr. Daniela Veselá - tajomník pre školstvo a vzdelávanie GBÚ 

členovia celoslovenskej odbornej komisie / 8 členov/:
- doc. ThDr. Mgr. Horňanová Sidónia, PhD.
- ThDr. Matej Oráč, PhD.
- Mgr. Martina Krivdová
- Mgr. Andrea Valentová
- Mgr. Peter Mihoč
- Mgr. Viera Mosná
- Mgr. Katarína Hanková
- Mgr. Peter Taját

členovia koordinačnej rady:
- seniorálni koordinátori
- školskí koordinátori

organizačný poriadok:  
- vybrať koordinátorov seniorátnych a školských kôl
- zaslať vybrané témy koordinátorom
- určiť termín konania seniorátnych a školských kôl
- určiť termín konania Celoslovenskej biblickej olympiády 

miesto konania Celoslovenskej biblickej olympiády:

Evanjelická spojená škola Prešov 
Nám. Legionárov 2
080 01 PREŠOV

Riaditeľ: PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

termín konania Celoslovenského kola biblickej olympiády: 

 4. júna 2021

Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

 • štátne a súkromné školy
 • cirkevné školy

Kategórie účastníkov BO:

1. kategória:            3. – 4. ročník ZŠ

2. kategória:           5. – 6. ročník ZŠ, príma

3. kategória:           7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta

4. kategória:              celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Termín jednotlivých stupňov súťaže:

      1. stupeň:             do 1. apríla 2021

      2. stupeň:             30. apríla 2021

      3. stupňa:             4. júna  2021

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:

                         štátne a súkromné školy        cirkevné školy

 • stupeň            školské                                   triedne                              do 1. apríla 2021

 • stupeň            seniorálne                              školské                             30. apríla 2021

 • stupeň          celoslovenské                     celoslovenské                    4. júna 2021


Organizačné zabezpečenie:

- štátne a súkromné školy

1. stupeň:        školské kolá

                                                -   organizuje škola

                                                -   súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy                                                

2. stupeň:       seniorálne kolá

-   organizuje príslušný seniorálny úrad – seniorálny  

                                                   koordinátor

                                               -   súťažné testy pripravuje odborná komisia

-   súťažné testy hodnotí seniorálna komisia v zložení:   

    minimálne /3 členovia/ - predseda + 2 členovia

3. stupeň:       celoslovenské kolo

                                                - organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou,                                                     v ktorej prebieha celoslovenská súťaž

                                                - súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia

- cirkevné školy

1. stupeň:        triedne kolá

                                               - organizuje a pripraví súťažné úlohy vyučujúci evanjelického a. v. náboženstva

2. stupeň:       školské kolá

                                               - organizuje škola - školský koordinátor

                                               - súťažné testy pripravuje odborná komisia

                                                - súťažné testy hodnotí školská komisia v zložení:

  /3 členná/- predseda /duchovný správca školy/+2 členovia

3. stupeň:      celoslovenské kolo

                                               - organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom    

                                                 celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou,                

                                                 v ktorej prebieha celoslovenská súťaž

                                               - súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia

Všeobecne záväzné pokyny:

-   témy k BO vyberie predseda a členovia odbornej poroty

-   testy a manuál k hodnoteniu testov z BO vo forme bodovania pripraví odborná  

     porota

-   súťaž prebieha v štyroch kategóriách

-   do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1. – 2. – 3. miesto v triednych kolách

-   do celoslovenského kola posielajú seniorátni a školskí koordinátori výsledkové listiny všetkých účastníkov s bodovým hodnotením najneskôr do mája 2021 na adresu: skoly@ecav.sk

 • do celoslovenského kola má každý prihlásený seniorát možnosť obsadiť jedno
 • miesto v kategórii za podmienok, že najlepší súťažiaci v senioráte dosiahne   
 • v percentách viac ako 60% úspešnosť

 • ak v senioráte a v kategórii nebude žiaden súťažiaci s týmto požadovaným   
 • percentom, tak  postupuje z iného seniorátu ten súťažiaci, ktorý bude mať ako druhý  
 • najvyššie percento  úspešnosti. (viac ako 60%)

 • do celoslovenského kola má každá prihlásená cirkevná škola možnosť obsadiť jedno
 •  miesto v každej kategórii za podmienok, že najlepší súťažiaci v škole dosiahne
 • v percentách viac ako 60% úspešnosť

 • ak v škole a v kategórii nebude žiaden súťažiaci s týmto požadovaným percentom,
 • tak postupuje z inej školy ten súťažiaci, ktorý bude mať ako druhý najvyššie percento 
 • úspešnosti. (viac ako 60%)

-  seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú za doručenie učebných, ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom  a učiteľom náboženstva

-   zoznam postupujúcich bude zaslaný koordinátorom z Misijno-vzdelávacieho oddelenia GBÚ do 12. mája 2021, prihlášky do celoslovenského kola súťaže zašlú koordinátori do 18. mája 2020

-   v prípade, že odborná komisia v danej kategórii a type škôl zodpovedne zváži dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť v celoslovenskom kole udelené 1., 2. ani 3. miesto

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.