Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Uznesenie GHV ECAV na Slovensku

V záložke GHV informuje zverejnil Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku Uznesenie 10-GHV2/2018, ktoré prijal na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. 05. 2018 v...

 

GHV | 23.5.2018

viac

VI. evanjelické cirkevné dni - pracovné stretnutie vo Zvolene

Dňa 14. mája 2018 v popoludňajších hodinách sa na farskom úrade vo Zvolene konalo pracovné stretnutie organizátorov VI. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29. júna až 1. júla 2018 vo Zvolene.

 

Iveta Potočná, personalne(at)ecav.sk  | 23.5.2018

viac

Konferencia v Újezde u Brna

V Újezde u Brna sa 14. − 15. mája 2018 uskutočnila konferencia pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku 1. Československej republiky, spojená so slávnostnou ekumenickou bohoslužbou a predstavením publikácie „V službe milosrdenstva I − Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen“.

 

Dávid Vargaeštok, OS SR a OZ SR | 22.5.2018

viac

Šarišský výstup pre mamu...

Americký prezident Woodrov Wilson v roku 1914 podpísal rezolúciu, ktorou ustanovil sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji, a tento deň vyhlásil za celoamerický národný sviatok. Z USA sa Deň matiek rozšíril do celej Európy.

 

Matej Oráč, duchovný správca ESŠ v Prešove | 22.5.2018

viac

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň“ 2018

Dňa 4. mája 2018 sa v aule Biblickej školy v Martine konal piaty ročník hudobnej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Zúčastnili sa ho deti a žiaci, ktorí postúpili zo seniorálnych a školských kôl do celoslovenského kola. Viac Výsledková...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.5.2018

viac

Zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV 2018 vo Zvolene

Všeobecná pastorálna konferencia ECAV na Slovensku sa ako každý rok konala v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. V pondelok 14. mája 2018 sa na nej zišlo asi 120 duchovných z celého Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.5.2018

viac

Súťaž detí ​Dávidova Harfa​ v MYS

V nedeľu 29. 4. 2018 sa v CZ Košariská - Priepasné konal 5. ročník duchovno-umeleckej súťaže detí a dorastu Myjavského seniorátu pod názvom Dávidova harfa. 27 účinkujúcich sa predstavilo v troch oblastiach.

 

Marián Cambel, kantor CZ Myjava | 16.5.2018

viac

Prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku v Bratislave

V nedeľu večer 13. mája 2018 sa vo Veľkom ev. a. v. kostole v Bratislave uskutočnila slávnostná promócia knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch editorky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej farárky v Soľanoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.5.2018

viac

Deň matiek a skúška konfirmandov v Myjave

V rámci služieb Božích v myjavskom chráme Božom 13. mája 2018 pozdravili deti z besiedky z príležitosti Dňa matiek svoje, ale aj všetky prítomné mamičky a babičky hodnotným programom básní a piesní. Zároveň sa zboru predstavili tohtoroční konfirmandi.

 

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 16.5.2018

viac

Vyhodnotenie reformačného roka 2017 vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 7. a 8. mája 2018 konala konferencia pod mottom „Viera, peniaze a hodnoty“ s cieľom vyhodnotiť podujatia v rámci reformačného jubilea 2017.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 16.5.2018

viac

Spojená škola v Prešove hľadá učiteľov AnJ Dej a ObN

Evanjelické kolegiálne gymnázium a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách anglický jazyk – dejepis – občianska náuka s nástupom od 1. 9. 2018. Viac

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 16.5.2018

viac

Evanjelické služby Božie z CZ Senica-Čáčov

RTVS – SRo v Rádiu Slovensko 27. mája 2018 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z Ev. a. v. kostola v Senici-Čáčove. Kázať bude zborová farárka Mgr. Lenka Sedláčková. Spievať sa budú piesne z ES č. 188, 357, 197, 182, A 47.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2018

viac

PRIHLASOVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene

Milé sestry a vážení bratia!
Srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni − celocirkevné podujatie, ktoré sa bude konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojej ruke sú moje časy...“ (Ž 31, 16a).

 

Oľga Duchová, vedúca organizačného výboru, tajomnik(at)ecav.sk | 23.5.2018

viac

SCHEMATIZMUS ECAV NA SLOVENSKU 2018 - urgencia

Bratia farári a sestry farárky,
ďakujeme všetkým, ktorí poslali overené a doplnené informácie do Schematizmu ECAV 2018, a prosíme ostatných duchovných, aby tak čím skôr urobili. Úradné fotografie v luteráku (portrét) posielajte na adresu media@ecav.sk. Vopred ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2018

viac

Pastiersky list na 1. slávnosť svätodušnú

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Sú udalosti, ktoré sa hlboko zapísali do ľudských dejín. Medzi ne nepochybne patrí aj zoslanie Ducha Svätého a vznik kresťanskej cirkvi. Pán Ježiš pred svojím vstúpením svojim učeníkom povedal: „... ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 21.5.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po svätodušných sviatkoch 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.5.2018

viac

Sviatočné slovo na svätodušné sviatky

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 1. slávnosť svätodušnú 20. 5. prihovorí Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, zborový farár SEAVCZ v Prahe.
Na 2. slávnosť svätodušnú 21. 5. sa prihovorí Ivan Havassy, študent 5. roč. EBF UK, kandidát duchovnej služby....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 18.5.2018

viac

Nové na ITV - Rozpomienka na slávnosti k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Oslobodení Božou milosťou uverejňujeme rozpomienku na slávnosti k 500. výročiu reformácie "Oslobodení Božou...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 17.5.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD 5. 7. 2018

Bratia a sestry,
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 5. júla 2018 ( štvrtok) od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv@zdecav.sk | 15.5.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 18 - 2018

V Evanjelickom posle č. 18 z 9. mája 2018 si okrem iného zaujímavého čítania môžete prečítať aj informácie o kandidátoch na biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.5.2018

viac

VOĽBY predstaviteľov ECAV na Slovensku

V roku 2018 sa uskutočnia voľby predstaviteľov ECAV na Slovensku, a to dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu, generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ako aj dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 11.5.2018

viac

RTVS - DVOJKA na svätodušné sviatky

SLOVO - 20. 5. 2018 o 9.50 hod. - príhovor dištriktuálneho biskupa ZD Mgr. Milana Krivdu na 1. slávnosť svätodušnú

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.5.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart