Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Návšteva generálneho biskupa v Žiline

Prvá pôstna nedeľa 22. februára 2015 sa v Žiline začala vzácne a požehnane. Na službách Božích sme privítali vzácneho hosťa: brat generálny biskup Miloš Klátik prijal pozvanie cirkevného zboru a prišiel nás povzbudiť zvesťou slova Božieho.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, senior TUS | 27.2.2015

viac

Generálny biskup na Ústredí ED

V stredu 18. februára 2015 navštívil generálny biskup Miloš Klátik Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v jeho priestoroch na Palisádach 46, kde mal pobožnosť pre pracovníkov ED. Po pobožnosti nasledovali rozhovory.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.2.2015

viac

S predsedom TTSK o Roku Ľudovíta Štúra

Generálny biskup Miloš Klátik 19. februára 2015 prijal na GBÚ v Bratislave Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD., predsedu Trnavského samosprávneho kraja, aby spolu hovorili o príprave podujatí v Roku Ľ. Štúra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.2.2015

viac

Biskupovi Jánovi Midriakovi dalo zbohom vyše tisíc smútiacich

Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel 7. februára 2015 evanjelický farár, senior a biskup JÁN MIDRIAK (1929 – 2015). Smútočná rozlúčka s ním sa konala v sobotu 14. februára 2015 v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove.

 

Martina Kováčiková, martina.kovacikova@tranoscius.sk | 23.2.2015

viac

Podpora pre školy so sluchovo postihnutými

Osem škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím dostalo podporu zo zbierky od veriacich z Bratislavskej arcidiecézy. Medzi nimi bola aj Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti v Červenici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.2.2015

viac

Fašiangový karneval v Leviciach

V Cirkevnom zbore ECAV Levice sa 15. februára 2015 konal detský karneval. Prítomných privítal a v modlitbe vyprosil požehnanie zborový farár Martin Riecky. Zároveň vysvetlil deťom lekciu s názvom Chráň si svoje srdce.

 

Martin Riecky, zborový farár | 22.2.2015

viac

Odsúdenie popravy Egypťanov Islamským štátom

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vo svojom vyhlásení (tu) odsúdilo zavraždenie dvadsaťjeden koptských kresťanov členmi líbyjskej skupiny, ktorá sa hlási k tzv. Islamskému štátu. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 16. 2. 2015 s rozhorčením odsúdilo popravu 21 občanov Egyptskej arabskej republiky, príslušníkov...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.2.2015

viac

Slávnosť na francúzskom veľvyslanectve

V piatok 6. februára 2015 sa generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Francúzskej republiky Didiera Lopinota zúčastnil na slávnosti odovzdania najprestížnejšieho francúzskeho štátneho vyznamenania Rad Čestnej légie slovenskému novinárovi Jurajovi Alnerovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.2.2015

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 1 – 2015

Prvýkrát tohto roku sa Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) stretlo na zasadnutí, ktoré bolo zvolané na 13. februára 2015 do Bratislavy. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho prítomným presbyterom, ale aj zamestnancom GBÚ poslúžila sestra seniorka Eva Juríková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 17.2.2015

viac

Uvedenie do úradu arcibiskupa Brauera v Moskve

V Moskve bol 8. februára 2015 na slávnostných službách Božích za účasti mnohých hostí a domácich viery slávnostne uvedený do úradu novozvolený arcibiskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Ruskej federácii Dietrich Brauer. Na pozvanie ELKRAS (Evanjelická luteránska cirkev v Rusku) sa na tejto slávnosti zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, biskup(at)ecav.sk | 17.2.2015

viac

Fašianový večierok v Giraltovciach

Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak sa to traduje už od minulosti. Na svoju históriou môžeme byť právom hrdí a zvyky našich predkov sú aj pre nás príkladom života ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť. Načrieť do našej národnej histórie a usporiadať fašiangový večierok sa rozhodol aj náš CZ ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Martina Fečka.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 17.2.2015

viac

Nové na ITV - Pohrebná rozlúčka s biskupom Jánom Midriakom

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z pohrebnej rozlúčky s emer. biskupom VD Mgr. Jánom Midriakom, ktorá sa konala 14. 2. 2015 v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 27.2.2015

viac

SLOVO na týždeň - 2. pôstna nedeľa 1. 3.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 2. pôstnu nedeľu 1. 3. 2015 prihovorí Mgr. Iveta Vachulová, zborová farárka, CZ ECAV Turá...

 

Blažena Zaťková, itv(at)ecav.sk | 27.2.2015

viac

IV. školská konferencia

Vo Veľkom Slavkove sa 20. - 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutoční IV. evanjelická školská konferencia na tému "Evanjelická identita vo vyučovaní".
Prihlasovanie
Program
Prihláška

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 25.2.2015

viac

Misijné materiály – Pôst a Veľká noc 2015

Bratia a sestry,
tu si môžete stiahnuť materiály k pôstu a Veľkej noci, ktoré sme do cirkevných zborov posielali v hromadnej pošte 4. 2. 2015. Dokumenty v...

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 24.2.2015

viac

Porada k Beckovskej Vieske 12. 3.

Pozývame štatutárnych zástupcov alebo poverených splnomocnencov všetkých bývalých podielnikov a bývalých účastinárov na majetku „Beckovská Vieska“ na poradu, ktorá sa uskutoční 12. 3. 2015 (štvrtok) o 10.00 hod. na GBÚ ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 23.2.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 8

Vstúpili sme do pôstneho obdobia. Evanjelický posol spod Tatier v 8. tohtoročnom čísle prináša tému o podstate pôstu, o tom, aké zvyky v tomto čase dodržiavali naši predkovia, ale aj o tom, ako sa má pôst prejaviť v živote kresťana.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.2.2015

viac

Schválenie zahraničnej pomoci 2015

Z uznesení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadlo 13. februára 2015, vyberáme:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 22.2.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 1. pôstnej nedeli

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni na týždeň po 1. pôstnej nedeli napísali Mgr. Oľga Klátiková, Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Elena Ružeková, Mgr. Jozef Horňák, Mgr. Ján Tóth, Mgr. Jana Kováčiková a Mgr. Jaroslav Mlynár. ...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 22.2.2015

viac

Zájazd ZD na Kirchentag v Stuttgarte

Západný dištrikt ECAV organizuje autobusový zájazd na 35. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa bude konať 3. − 7. júna 2015 (streda – nedeľa) v Stuttgarte. Prihlásiť sa sa môžete do 25. februára 2015.

 

Mgr. Martina Krivdová - tajomníčka VM ZD ECAV | 22.2.2015

viac

Konferencia venovaná misii v meste

V dňoch 15. – 16. marca 2015 v hoteli KLAR v Liptovskom Mikuláši sa z iniciatívy Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV uskutoční konferencia pod názvom „V šedej zóne mesta“. Prihlásiť sa môžete do 6. 3. 2015. Viac tu.
Prednášajúci hostia zo zahraničia budú prezentovať predovšetkým skúsenosti zo služby v tejto oblasti. Veríme, že konferencia prinesie mnohé živé podnety pre misijnú službu...

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD v Prešove, riaditel@vychodnydistrikt.sk | 22.2.2015

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k zavraždeniu 21 koptských kresťanov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ostro odsudzuje zavraždenie dvadsaťjeden koptských kresťanov v Líbyi.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 18.2.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart