Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Zasadnutie Školského výboru ECAV v Prešove

Dňa 28. novembra 2014 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove stretli členovia školského výboru na svojom pravidelnom zasadnutí.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 15.12.2014

viac

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Dňa 13. decembra 2014 sa v priestoroch cirkevného zboru v Leviciach uskutočnilo modlitebné stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zúčastnili sa ňom ordinovaní, ako aj neordinovaní členovia cirkvi.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 15.12.2014

viac

Stretnutie spevokolov v Málinci

Dňa 13. decembra 2014 sa konalo seniorátne stretnutie spevokolov cirkevných zborov Novohradského seniorátu v Málinci. Stretnutie otvoril domáci farár a senior Ivan Mucha pozdravom a modlitbou.

 

Ivan Boženík, zborový farár, CZ ECAV Dobroč | 15.12.2014

viac

Vyšli zamyslenia pre deti "Strom života"

Možno si ešte pamätáte na zbierku detských zamyslení Svetlo života, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tranoscius v marci roku 2011. Dnes Vám ponúkame jej pokračovanie - zbierku zamyslení s názvom Strom života.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk  | 14.12.2014

viac

Konferencia SLZ o úlohe cirkvi v meniacej sa Európe

Počúvať, slúžiť, posilňovať – byť cirkvou v meniacej sa Európe bola téma konferencie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) európskych regiónov v Ríme 27. – 29. októbra. Zúčastnilo sa na nej 55 účastníkov z 30 členských cirkví v 21 krajinách. ECAV na Slovensku zastupoval generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa podieľal na spoluorganizovaní konferencie.

 

Miloš Klátik, EPST č. 49/2014, 3. 12. 2014, s. 12 | 12.12.2014

viac

II. ročník vianočných trhov v Iloku

Oltárny krúžok žien Mária − Marta a nezisková pracovná skupina žien Tabitha spolu s vedením Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku v tomto roku zorganizovali už II. ročník vianočných trhov.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

Oltárny krúžok žien v Iloku

V prvú adventnú nedeľu 30. 11. 2014 sa v Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku konalo slávnostné stretnutie oltárneho krúžku žien Mária – Marta, ktorý si pripomínal 20. výročie založenia v roku 1994.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 7 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa v tomto roku poslednýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 5. decembra 2014 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal dištriktuálny biskup VD S. Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.12.2014

viac

Zo Synody Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

Slávnostnými službami Božími sa 7. 12. 2014 v novozrekonštruovanom evanjelicom kostole v St. Pölten začala Synoda Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Až do 10. 12. zasadalo v tomto dolnorakúskom krajinskom hlavnom meste vyše 70 delegátov. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 11.12.2014

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Senici

Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci v cirkevnom zbore v Senici znamenalo nielen začiatok cirkevného roka, ale aj spomienku na posviacku kostola, ktorý bol posvätený pred 230 rokmi práve v prvú adventnú nedeľu.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 11.12.2014

viac

Obnovená veža kostola v Iloku

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 29. mája 2014 bola na Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku slávnostne posvätená obnovená veža. Sme radi, že v tejto svojej novej podobe bude reprezentovať našu cirkev.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 11.12.2014

viac

Orientácie – Televízny posol 21. 12.

RTVS – STV Dvojka o 14.30 hod. Témy: Cirkevný zbor Príbovce a jeho farári. List Jakuba. Vianočné piesne a zvyky z Važca. Repríza: 6. 1. 2015 o 8.40 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.12.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 51 - 52

Nuž, vám sa narodil Kristus Pán, Spasiteľ, ktorý je záchrancom nášho života. Týmito slovami sa čitateľom prihovára vianočné dvojčíslo EPST, ktoré prináša mnoho sviatočného čítania a k tomu všetkému i literárnu prílohu Ozvena a darček – kalendár na rok 2015. A čo si v Posle pred sviatkami nájdete?

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 15.12.2014

viac

Pracovný aktív dozorcov ECAV na Slovensku

Generálny dozorca ECAV na Slovensku pozýva dozorcov cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV na Slovensku (cirkevný zbor, seniorát, dištrikt) na pracovný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 24. januára 2015 o 10.00 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca | 15.12.2014

viac

Prihláška na vzdelávací program z oblasti komunikácie a pastorálneho rozhovoru

Bratia sestry, pozývame Vás na vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru na tému „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“ pod vedením odborných lektorov − psychológov. Viac tu. Prihlášky pošlite do 15. 12. 2014.

Vložené 6. 12....

 

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV na Slovensku | 15.12.2014

viac

Celocirkevné ofery na rok 2015

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 5. decembra 2014 vo Zvolene, schválilo zoznam celocirkevných ofier na rok 2015. Klikni tu. Vložené 9. 12....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 14.12.2014

viac

Plán aktivít ECAV na Slovensku na rok 2015

Generálne presbyterstvo, ktoré zasadalo 5. 12. 2014 vo Zvolene, sa o. i. zaoberalo plánom celocirkevných aktivít ECAV na Slovensku na budúci rok. Tento plán, ktorý sa bude priebežne aktualizovať, nájdete na našej webovej stránke v záložke DOKUMENTY A TLAČIVÁ pod bodom M). Klikni tu.
Vložené 9. 12....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 14.12.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 3. adventnej nedeli 14. 12. 2014

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na týždeň po 3. adventnej nedeli napísali Mgr. Silvia Gdovinová, Mgr. Miroslav Kerekréty, Mgr. Tomáš German, Mgr. Štefan Kiss a Mgr. Anna Balogová. ...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 13.12.2014

viac

Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z vedecko-historickej konferencie Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 12.12.2014

viac

Slovo na 3. adventnú nedeľu 14. 12.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 3. adventnú nedeľu 14. 12. 2014 prihovorí Mgr. Jana Lauková, námestná farárka, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 12.12.2014

viac

Vyhlásenie súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 2. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ. Propozície
Spoločná...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 11.12.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart