Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

FARÁRSKE SKÚŠKY 2014

Na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave sa 22. 10. 2014 konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovali a svedectvo o vykonaní tejto skúšky dostali: Anna Balogová, Daniel Beňuch, Tatiana Beňuchová, Eva Guldanová, Marek Hrivňák, Branislav Kováč, Janka Kováčiková, Roman Roskoš, Peter Székely, Ondrej Šoltés, Ľuboš Vontorčík a Dušan Vaňko.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 29.10.2014

viac

EMŠ v Petržalke na návšteve SND

Slovenské národné divadlo je miesto plné krásnej hudby, farieb a hercov. Návštevník môže prežívať radosť z videného aj počutého. Takúto príležitosť mali v utorok 14. 10. 2014 aj deti z Evanjelickej materskej školy na Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke.

 

L. Červenáková, učiteľka, EMŠ v Bratislave-Petržalke | 28.10.2014

viac

Jesenný projektový týždeň v Prešove

Od 20. do 24. 10. 2014 zorganizovala Evanjelická základná škola v Prešove pre svojich žiakov netradičné zážitkové vyučovanie v podobe prvého ročníka jesenného projektového týždňa. Počas otváracieho ceremoniálu v školskej knižnici v pondelok ráno zazneli z úst vyučujúcich pravidlá týždňa, ako aj predstavenie jednotlivých aktivít.

 

Ľubica Demčáková, EZŠ v Prešove | 27.10.2014

viac

Geografická exkurzia žiakov EKG v Prešove

Žiaci tretieho ročníka a septimy Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove v dňoch 15. - 17. októbra 2014 absolvovali geografickú exkurziu, ktorá je súčasťou projektu „Vzdelaním k úspešnej kariére“ z Operačného programu Vzdelávanie.

 

Miroslav Čurlík a Lucia Beňová, vyučujúci biológie a geografie  | 24.10.2014

viac

ESŠ v Martine mala zastúpenie medzi finalistami ceny Živel

Učiteľ Dušan Haško reprezentoval Evanjelickú spojenú školu v Martine ako jeden z piatich finalistov ceny za environmentálnu výchovu Živel, ktorou sa mimovládna nezisková organizácia Živica rozhodla v tomto roku oceniť školy, ktoré dosahujú nadpriemerné výsledky v oblasti environmentálnej výchovy.

 

Hedwiga Tkáčová, Dušan Haško, ESŠ v Martine | 23.10.2014

viac

Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu 2014

V 18. nedeľu po Svätej Trojici sa Evanjelický a. v. chrám Boží v Krupine zaplnil spevokolistami zo šiestich cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu, aby spoločne spievali na slávu Božiu a na chválu nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

 

Anna Murínová | 23.10.2014

viac

Zo zasadnutia Rady SLZ vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 6. októbra 2014 uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu, na ktorom sa zúčastnil ako riadny člen aj náš generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 22.10.2014

viac

Pohár generálneho biskupa ostal na východe

V sobotu 18. októbra 2014 sa v Strečne uskutočnil už 6. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@)ecav.sk | 21.10.2014

viac

1. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote usporiadala 1. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej pod názvom „Podaj mi ruku“, ktorým si chcela uctiť pamiatku evanjelickej farárky a poetky Zlatice Oravcovej.

 

Radomír Leicher, riaditeľ školy | 20.10.2014

viac

ŠKOLA PRE ŽIVOT – ESŠ v Martine

Škola pre život je týždňový projekt zameraný na vyučovanie oblastí, dôležitých pre život mladého človeka. Knihy a poznámky nahrádzajú prezentácie, praktické ukážky, kvízy, aktivity, čiastočné projekty, hry a zážitkové učenie či diskusie. Žiaci 5. ročníka na Evanjelickej základnej školy v Martine sa neučia vedomosti pre vedomosti, ale zameriavajú sa skôr na získanie zručností pre život.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine  | 20.10.2014

viac

Poďakovanie z Budapešti za oferu

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti srdečne ďakuje všetkým bratom a sestrám vo viere, ktorí prispeli do mimoriadnej dobrovoľnej ofery na pomoc ich cirkevnému zboru, ktorá bola vyhlásená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na sviatok Svätej Trojice 15. júna 2014.

 

Hilda Fabulyová-Gulácsiová, Budapešť | 29.10.2014

viac

RTVS - STV na Pamiatku reformácie 2014

V piatok 31. 10. na Pamiatku reformácie si môžete pozrieť:
16.20 Fedor Fridrich Ruppeldt – Hlas nepotlačeného svedomia
17.00 Služby Božie z Malej Čalomije; káže biskup ZD Milan Krivda; piesne ES č. 186, 274, 198, 262, A 65
20.00, 02.35 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie - gen. biskup Miloš Klátik

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 29.10.2014

viac

K Pamiatke reformácie 2014

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Pamiatku reformácie 31. 10. 2014 prihovorí Mgr. Ján Ochodnický, zborový farár, CZ ECAV Adamovské Kochanovce, konsenior Považského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.10.2014

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI 5. novembra 2014

Vážení bratia, milé sestry,
srdečne vás pozývame na vedecko-historickú konferenciu na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať v stredu 5. novembra 2014 od 9.00 hod. v Bratislave na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej 8. Prihláste sa najneskôr do pondelka 3. novembra do 12.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.10.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 26.10.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Anna Balogová, PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma, ThDr. Peter Švehla, Mgr. Miroslav Táborský, Mgr. Peter Taját, Mgr. Emília Talábová a Mgr. Martina...

 

media(at)ecav.sk | 26.10.2014

viac

Dotazník výboru pre ochranu BS pre cirkevné zbory

Bratia a sestry, dovoľujeme si pripomenúť Vám dotazník ohľadom záujmu o spoluprácu s Výborom na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku, ktorý ste dostali v hromadnej pošte – TU.

 

Peter Maca, predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 25.10.2014

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 29. 10.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 29. 10. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Balogová, duchovná správkyňa v Teologickom domove EBF UK v Bratislave.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 25.10.2014

viac

Evanjelické služby Božie v SRo 26. 10.

Na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si v nedeľu 26. 10. 2014 o 9.05 hod. môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. chrámu v Košariskách pri príležitosti 170. výročia narodenia farára Pavla Štefánika. Kázať bude dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda; spievať sa budú piesne z ES č. 186, 278, 203, 347, A 68.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.10.2014

viac

K 20. výročiu posvätenia chrámu v Bratislave-Petržalke 25. a 26. 10.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na slávnostnú akadémiu v sobotu 25. 10. o 17.00 hod. a na slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. o 9.30 hod. pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 24.10.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart