Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

V Dačovom Lome porastú stromy reformácie

V Cirkevnom zbore ECAV Dačov Lom zažili 28. júna výnimočnú udalosť. Na službách Božích zvestoval slovo Božie na základe pozvania námestného farára Juraja Macku generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Po službách Božích zasadili tri stromy reformácie.

 

Peter Bornstein, Dačov Lom | 2.7.2015

viac

Vo Francúzsku hrala Hudba MV SR

V dňoch 16. − 22. júna 2015 sa 74 zamestnancov a príslušníkov rezortu MO SR, MV SR a ZVJS zúčastnilo na 64. medzinárodnom stretnutí protestantov silových zložiek (RIMP 2015) v Mejannés Le-Clap v južnom Francúzsku.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 2.7.2015

viac

Spomienkové služby Božie v Dobšinej

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici 28. júna 2015 si veriaci v CZ ECAV Dobšiná za účasti dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., predsedu miestnej organizácie Karpatsko-nemeckého spolku, primátora a poslancov mesta Dobšiná, ako aj širšej verejnosti pripomenuli 70. výročie tzv. přerovskej tragédie.

 

Radovan Gdovin, zborový farár, CZ ECAV Dobšiná | 30.6.2015

viac

Stretnutie detí Hontianskeho seniorátu 2015

Zaježová je časť Pliešoviec, kde sa veru veľa ľudí pokope dá vidieť len zriedka, o to menej detí. V predposlednú júnovú nedeľu to však bolo inak. Ľudí tam bola hádam celá stovka a detí viac ako polovica z nich. Veď sa tam konalo stretnutie detí Hontianskeho seniorátu.

 

Janka Kunová, CZ ECAV Pliešovce | 30.6.2015

viac

Juniáles v Lučenci pamätal na otcov rodín

V CZ ECAV Lučenec bola 3. júnová sobota 20. 6. 2015 výnimočná. V upravenej farskej záhrade sa konal juniáles, na ktorom sa stretli celé rodiny. Zišlo sa nás okolo stovky.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ ECAV Lučenec | 29.6.2015

viac

Petržalčania spievali na východe Slovenska

Zborový spevokol Laudate z CZ ECAV Bratislava-Petržalka podnikol v dňoch 19. − 21. júna 2015 zájazd na východ Slovenska, kde so svojím programom vystúpil v rámci Vranovských zborových slávností, v Evanjelickom a. v. kostole v Giraltovciach aj na nedeľných službách Božích v Hanušovciach nad Topľou.

 

Edita Škodová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 25.6.2015

viac

Výstava Paramenty – liturgické textílie

Na Bratislavskom hrade bola 23. júna 2015 otvorená výstava Paramenty – liturgické textílie, ktorá predstavuje najstaršie zachované odevy a iné textílie na Slovensku, používané pri cirkevných obradoch. Výstava potrvá do 17. januára 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.6.2015

viac

Zborový deň žilinských evanjelikov

Raz za rok, v júni, sa služby Božie v evanjelickom cirkevnom zbore v Žiline konajú pod stanom. Dôvodom voľby netradičného miesta je skutočnosť, že počas jednej júnovej nedele sa v tomto cirkevnom zbore koná zborový deň.

 

Zuzana Šimková, mediálny výbor CZ ECAV Žilina; Marián Kaňuch, zborový farár CZ ECAV Žilina | 25.6.2015

viac

Zborový výlet do Kokavy nad Rimavicou

V nedeľu 21. júna 2015 sa cirkevníci levického zboru zúčastnili na zájazde do Kokavy nad Rimavicou a jej okolia. Zájazd na miesta, kde pôsobil predtým, ako prišiel do Levíc, organizoval brat farár Riecky.

 

Eva Olveczká, CZ ECAV Levice | 25.6.2015

viac

Vyučovanie náboženskej výchovy ev. a. v.

Dávame do pozornosti zmenu vzdelávacích štandardov pre predmet náboženská výchova – evanjelické a. v. náboženstvo. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu zverejnilo Inovovaný štátny vzdelávací program – vzdelávacie štandardy.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 24.6.2015

viac

Spojená pastorálna konferencia BAS a Brnianskeho seniorátu ČCE

V Ev. kostole vo Veľkých Levároch sa 9. 6. 2015 na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou zišlo bratstvo a sesterstvo dvoch susedných seniorátov za účasti dôstojného brata biskupa ZD Milana Krivdu. Kázňou slova Božieho na tému vzkrieseného a nás očakávajúceho Krista Pána poslúžil brat farár Štepán Hájek zo zboru ČCE Brno-Husovice.

 

Radoslav Danko, zborový farár, CZ ECAV Veľké Leváre | 22.6.2015

viac

EZŠ v Prešove oslavovala 5. výročie

Päť rokov v živote človeka nie je veľa, ale ani málo. Päť rokov v živote školy je významným medzníkom, hlavne ak ako Evanjelická základná škola v Prešove začínala so siedmimi žiakmi a dnes ju navštevuje 152 žiakov vo ôsmich triedach.

 

Kolektív EZŠ v Prešove | 22.6.2015

viac

Predĺženie termínu na podanie prihlášky na štúdium na EBF UK v akad. roku 2015-16

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium v akad. roku 2015/2016 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty, predlžuje termín na podanie prihlášky na štúdium v študijných programoch 1. a 2. stupňa a 1. a 2. spojeného magisterského stupňa do 13. augusta 2015.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK, batka@fevth.uniba.sk | 2.7.2015

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči 5. 7.

Bratia a sestry,
Biskupský úrad ZD ECAV, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč v nedeľu 5. júla 2015 od 10.00 hod. V predvečer, 4. júla 2015 o 17.00 hod., sa v Kultúrnom dome v Podbranči uskutoční mládežnícke stretnutie.

 

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku | 2.7.2015

viac

Vernisáž "Jan Hus - Posolstvá stále živé"

Slávnostná vernisáž putovnej výstavy Jan Hus - Posolstvá stále živé sa uskutoční v predvečer 600. výročia tragického konca Majstra Jana Husa 5. 7. 2015 o 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Pezinku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 1.7.2015

viac

Pred 200 rokmi sa narodil L. Pauliny

Evanjelický farár, cirkevný historik, spisovateľ a publicista Ladislav Pauliny sa narodil 1. júla 1815 v Zemianskom Podhradí. Bol jedným z najbližších spolupracovníkov Ľudovíta Štúra.

 

TASR, 30. júna 2015 | 1.7.2015

viac

Pozvanie do Podbranča v sobotu 4. 7.

Pozývame vás na evanjelizačno-misijné stretnutie mládeže s názvom „iSKejp pod hradom“ v obci Podbranč (areál Kultúrneho domu v Podzámku), ktoré sa bude konať 4. júla 2015 o 17.00 hod. v predvečer Dištriktuálneho dňa ZD na Branči.

 

Za organizačný tím Michal Kovár a Ján Sadloň  | 1.7.2015

viac

Brezová pod Bradlom k 600. výročiu upálenia Jana Husa 3. a 5. 7.

CZ ECAV Brezová pod Bradlom vás pozýva na sériu podujatí k 600. výročiu upálenia Majstra Jana Husa a 93. výročiu odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom v piatok 3. 7. 2015 a v nedeľu 5. 7. 2015.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka, CE ECAV Brezová p./Br. | 1.7.2015

viac

Pozvanie do Levíc 6. 7.

CZ ECAV Levice vás pozýva na spomienkové stretnutie pri 600. výročí upálenia Majstra Jána Husa 6. júla 2015 o 17.00 hod. pred Evanjelickým a. v. kostolom v Leviciach.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 30.6.2015

viac

Leto 2015 − pozvanie z VD ECAV na Slovensku

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj vytúžený čas na oddych. Aj keď vieme, že obdobie prázdnin je v cirkevných zboroch nabité rôznym duchovným programom, ktorý ako duchovní zabezpečujete, predsa vás chceme spoločne s členmi vašich CZ pozvať na podujatia organizované na úrovni Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD v Prešove, riaditel@vychodnydistrikt.sk | 30.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Letničné cirkvi možno dnes popri pravoslávnej, rímskokatolíckej a protestantských cirkvách považovať za štvrtú konfesiu. Z tohto hnutia však nevzišli len nové cirkvi; charizmatické hnutie vstúpilo i do tých tradičných. Skúsenosti sú protichodné. Boli tu hádky a konflikty, vznikli rozkoly, ale cirkvi zažili aj obnovu. V každom prípade sa charizmatické hnutie stalo výzvou pre tradičné cirkvi, aj pre luteránske. O tom, aké sú jeho znaky a čo v tomto hnutí možno z pohľadu luteránskych cirkví považovať za výzvu, sa dočítate v EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.6.2015

viac

Nové na ITV - Synoda ECAV 2015

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo zasadnutia Synody ECAV na Slovensku v Nových Zámkoch 12. a 13. 6. 2015. Vložené 25. 6. 2015...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.6.2015

viac

Stanovisko ECAV na Slovensku k protestom v Bratislave 20. 6. 2015

V sobotu 20. júna 2015 popoludní sa centrum nášho hlavného mesta zmenilo na bojisko. Bojovalo sa o našu budúcnosť?
Evanjelici augsburského vyznania na Slovensku odsudzujú násilie, hoci aj v mene pochopiteľných obáv a strachu z neznámej budúcnosti, z neznámych ľudí, ktorí k nám môžu prísť.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 27.6.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart