Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa

V Kálnici, filiálke CZ ECAV Beckov, 18. marca 2017 inštalovali pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

 

Ružena Bandurová, Kálnica | 23.3.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ladislavom Sokolom

V Evanjelickom kostole v Liptovskej Sielnici sa 4. marca 2017 uskutočnila pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ladislavom Sokolom, ktorý zomrel 28. 2. 2017 vo veku 95 rokov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.3.2017

viac

Vyšiel zborník JOZEF MILOSLAV HURBAN A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

V predvečer 200. výročia narodenia J. M. Hurbana vyšiel zborník z vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 5. novembra 2016 v Bratislave. Pre ECAV na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Poštová známka k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

Slávnostné uvedenie novej známky sa uskutoční v nedeľu 19. marca o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Beckove v rámci Celonárodnej spomienky na J. M. Hurbana, slovenského národovca, evanjelického farára, politika, novinára, literárneho kritika a spisovateľa.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Zo 7. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Banskej Bystrici

Na 2. pôstnu nedeľu 12. marca 2017 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici konalo seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu − ďalšie podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Generálny biskup na nemeckom veľvyslanectve o OBM

V stredu 8. marca 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Joachima Bleickera navštívil Veľvyslanectvo spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Uvedenie knihy „Všetci moji Hurbanovci“

V piatok 3. marca 2017 sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana konala prezentácia knihy Barbory Lauckej „Všetci moji Hurbanovci“. Novú knihu uviedol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Dr. h. c. pre prof. Khana a prof. Helusa

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa 2. marca 2017 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom osobnostiam. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Noví pracovníci vo väzniciach

V stredu 8. marca 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konal pohovor s novými uchádzačmi o duchovnú prácu v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a ústavy na výkon väzby.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Spomienka na obete Caraffovho súdu v Prešove

V 1. pôstnu nedeľu 5. marca 2017 si v Chráme Svätej Trojice v Prešove veriaci na slávnostných službách Božích pripomenuli pamiatku mučených a prvých popravených z roku 1687. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol.

 

Miroslav Čurlík, zborový dozorca, CZ ECAV Prešov  | 10.3.2017

viac

Obnovený chrám Boží v Špaňom Poli

Slávnostná posviacka obnoveného Evanjelického a. v. kostola v Špaňom Poli sa uskutočnila v nedeľu 5. marca 2017. Posviacku vykonal generálny biskup Miloš Klátik; kázal brat farár Martin Michaelis z Nemecka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2017

viac

Služby Božie v RTVS 26. 3.

V relácii Kresťanská nedeľa v Rádiu Slovensko si 26. 3.2017 o 9.05 hod. môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Devičia. Kázať bude zborový kaplán Mgr. Milan Bartko. Spievať sa budú piesne z ES č. 374, 90, 82, 225, A 29.
RTVS - STV na Dvojke o 10.00 hod. odvysiela priamy prenos zo služieb Božích v Banskej Štiavnici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.3.2017

viac

SLOVO na 4. pôstnu nedeľu 26. 3.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 4. pôstnu nedeľu 26. 3. 2017 prihovorí ev. a. v. farár Mgr. Marcel Ištván, zborový farár, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 24.3.2017

viac

Výberové konanie na miesta odborného ekonóma a ekonóma v Bratislave

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest odborný ekonóm a ekonóm. Ponuky posielajte do 31. 3....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.3.2017

viac

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII pre kolektívy k 500. výročiu reformácie

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie.
Propozície

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 22.3.2017

viac

Európske mestá reformácie v Banskej Štiavnici 26. 3.

V nedeľu 26. marca 2017 o 10.00 hod. sa v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici budú konať slávnostné služby Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“ desiatim slovenským mestám. Slávnostné služby Božie v priamom prenose odvysiela RTVS – STV na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.3.2017

viac

J. S. Bach: Jánove pašie 2. 4.

Pozývame Vás do Evanjelického kostola v Deutsch Jahrndorfe v nedeľu 2. apríla 2017 o 17.00 hod. na koncertné uvedenie Jánových pašií od Johanna Sebastiana Bacha. Viac na plagáte.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.3.2017

viac

Pôstne zastavenie pri slove a hudbe 26. 3.

CZ ECAV Bratislava-Rača pozýva na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 26. 3. 2017 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole na Alstrovej ul.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 20.3.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 3. pôstnej nedeli 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.3.2017

viac

Predsedníctvo ECAV o zrušení amnestií

Predsedníctvo ECAV na Slovensku upozorňuje, že zákon povýšený nad spravodlivosť deformuje politické a spoločenské prostredie, čo do budúcnosti môže mať negatívny vplyv na ďalší vývoj demokracie v spoločnosti. Predsedníctvo ECAV preto povzbudzuje poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prijali také rozhodnutie, ktoré dá priechod spravodlivosti a riadnemu vyšetreniu celej kauzy zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny i všetkých okolnosti, ktoré tomu predchádzali, a dôsledkov, ktoré na únos nadväzovali.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.3.2017

viac

Celonárodná a celocirkevná spomienka na J. M. Hurbana 19. 3.

Bratia a sestry,
pozývame Vás na celonárodnú a celocirkevnú spomienku na Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktorá sa bude konať 19. marca 2017 v Beckove pod záštitou predsedu NR SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Priamy prenos bude vysielať RTVS na Dvojke od 9.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.3.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 9 − 2017

Už sedemdesiat rokov v Prahe pracuje cirkevný zbor, ktorý združuje slovenských evanjelikov. Svoje jubileum – spoločne s výročím reformácie – si pripomenuli dvojdňovými oslavami spojenými s posviackou Zvona reformácie. Informácie z Prahy vám prináša najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 14.3.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart