Posviacka kríža v Bodinej

Posviacka kríža v Bodinej

V nedeľu 7. novembra 2021 sa konala vo filiálke považskobystrického cirkevného zboru - Bodiná posviacka nového kríža na miestnom evanjelickom cintoríne. Vytvorenie a osadenie nového kríža je výsledkom obetavosti a horlivosti členov tejto našej, čo do počtu duší neveľkej fílie. Nový kríž nahradil doterajší z roku 1971, ktorý bol už značne zubom času poškodený.  Akt posviacky vykonal  vznešený brat senior TUS Marián Kaňuch za asistencie administrátora CZ Petra Faboka.  Brat senior sa prítomným prihovoril na základe textu:  4. M 21,4-9.

Boží ľud, keď putoval do zasľúbenej zeme,  cesta z otroctva do slobody bola veľmi dlhá a nebola jednoduchá. Podľa biblických záznamov trvala 40 rokov. Izraelský národ po 400 ročnom zajatí vyšiel z Egypta a putoval do zasľúbenej zeme.

Ľudia boli unavení, cestou zažívali frustrácie, zápasy, hnevy, reptania. Neraz sa ich zmocnila malomyseľnosť a rezignácia.

Aj my žijeme v dobe, ktorá určitým spôsobom nie je jednoduchá, čelíme výzvam a problémom. Ľudia zvyknú reptať na vládu, cirkev, režim, susedov... Zmalomyseľnenie a reptanie neprináša požehnanie, riešenie, ale iba ďalšie problémy...

Prišiel prirodzený trest za reptanie, rúhania ľudu. Ľud si ale uvedomil svoju chybu. Požiadal Mojžiša o modlitbu, pomoc, riešenie. Uznali, že zhrešili proti Hospodinovi i Mojžišovi.

Mojžiš zhotovil medeného hada, serafa a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal, ale  pozrel sa na medeného hada, ostal nažive.

Ľudia sa začali modliť, uvedomili si, že reptanie neprinesie riešenie problému.

Bratia a sestry, po vašom úsilí a vnútornej zodpovednosti ste sa rozhodli a vyhotoviť na tomto cintoríne v Bodinej nový kríž. Tento kríž je oveľa vyšší, ako ostatné kríže na tomto cintoríne. Nemožno ho minúť, je ho vidno z ulice  i z cesty.

Kríž je znakom záchrany, spásy... Podobne sa tomu spieva v známej piesni „Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený..“  Na kríži zomieral Ježiš Kristus, ktorého podobizeň je na tomto kríži. Zomieral za hriechy každého z nás, lebo každý z nás je „poštípaný“ hriechom.

Hroby nás upriamujú na ľudskú časnosť, ale kríž nás upriamuje na večnosť. Kresťanská viera stojí na základe vzkriesenia. Kristus vstal z mŕtvych, i my raz vstaneme...

Kto pozrel vtedy na vtedajší symbol, bol zachránený. Kto verí v Neho, kto vkladá svoj život do Jeho rúk, bude zachránený, bude večne žiť.

V Bodinej sa nachádza útulný kostolík s vežou a zvonom, kde sa raz mesačne v nedeľu dopoludnia konajú služby Božie. Aj tento kostolík prešiel opravou aj nadobudnutím nového zariadenia. To všetko predovšetkým vďaka nášmu obetavému duchovnému pastierovi Ľubomírovi Marcinovi, ktorý pre tento bohoslužobný priestor zabezpečil nové krištáľové lustre, organ, oltárne svietniky s krížom, súpravy k večeri Pánovej, svätému krstu a nový oltárny obraz. V neposlednej miere cirkevníčky dali zhotoviť nové zelené rúcho a cirkevníci previedli náter strechy kostola.  Za pomoci obce a Považskej cementárne Ladce bol oplotený  evanjelický cintorín. Želáme našej filiálke v Bodinej, hojnosť Božieho požehnania a horlivosti, ktorá môže inšpirovať aj iné cirkevné zbory v našej drahej ECAV na Slovensku.

Galéria k článku

Róbert Filo, Jaroslav Boško, Peter Fabok