Ordinácia žien na Slovensku

Ordinácia žien na Slovensku

              Spoločenstvo sestier a bratov Bratislavského seniorátu sa stretlo na Kvetnú nedeľu 2. apríla v kultúrnom dome v Šamoríne. Témou stretnutia bolo“ Cesta k ordinácii žien na Slovensku.
              V úvode stretnutia sestra koordinátorka Zuzana Ševčovičová zarecitovala báseň. Sestra domáca farárka Janka Fordos privítala všetkých prítomných v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Po privítaní sa spievali piesne z evanjelického spevníka za doprovodu brata kantora Janka Benku z Modry. Hosťom a zároveň aj prednášateľkou bola pozvaná sestra farárka Mária Hroboňová z Lučenca. Predniesla nám prednášku o prvej pani farárke Darine Bancíkovej. Vo svojej prednáške uviedla, že v r.1897 Dr. Ondrej Masznyik ako prvý hovoril, že ženy by mohli byť farárkami. Bol riaditeľom Evanjelickej teologickej akadémie v Prešporku. Sestra Darina Bancíková  prežila detstvo v Martine. Po smrti svojho starého otca sa s matkou presťahovali do Žiliny. V r.1941-1945 študovala na Teologickej fakulte. V r.1946 -1954 pôsobila v Liptovskom Mikuláši v Tranosciu. 15.júla r.1951 bola ordinovaná za farárku ECAV spolu s 8 mužmi. V tomto roku boli vykonané dve ordinácie, nakoľko medzi teológmi sa našli muži, ktorí nesúhlasili s ordináciou žien, aby ženy mohli zastávať funkciu farárky. Sestra farárka Bancíková pôsobila v starej Turej, v Lučenci, v Dolných Salibách a v Drienove. V r.1962-63 bola väznená. A do r.1968 nesmela vykonávať farársku službu. A 1.10.1968 dostala štátny súhlas do CZ vo Veľkom Lome. V roku 1973 sa stala zborovou farárkou vo Veľkom Lome. Tu pôsobila až do roku 1996. Posledné dni svojho života  prežila v DSS v Horných Salibách. Na sestru farárku si spomínajú ako na láskavú, prísnu ale spravodlivú farárku.
              Po prednáške nám sestra farárka porozprávala o Misii na Níle. Sestra koordinátorka predstavila plány SEŽ na tento rok-  Dištriktuálny deň v Leviciach, Valné zhromaždenie žien v Nitre a neformálne stretnutia žien v BAS pri výrobe cestovín. Na záver sa prihovorila a pozdravila aj predsedníčka SEŽ na Slovensku sestra farárka Eva Oslíková z Modry.
              Po stretnutí nám sestry z domáceho CZ pripravili veľmi chutné občerstvenie. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnané stretnutie a domácemu CZ Šamorín za miesto a prípravu stretnutia. Veríme, že toto stretnutie prinieslo nový pohľad na službu žien v našich cirkevných zboroch. Pán Boh nech požehnáva službu každej sestre farárke a dáva múdrosť a silu pri zvládaní všetkých úloh.

Galéria k článku

Zuzana Slížiková