Opravy v CZ Budikovany v roku 2020

Opravy v CZ Budikovany v roku 2020

Rok 2020 bol pre nás napriek všetkému, čo sa dialo okolo nás, rokom výnimočným. V Cirkevnom zbore Budikovany, ktorý tvoria tri dediny sa nám podarilo zrealizovať náročné opravy na všetkých troch kostoloch. V matkocirkvi Budikovany a vo filiálkach Hostišovce a Slizké. Všetky opravy boli realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Poškodená strecha v Budikovanoch

V  Budikovanoch to bol projekt s názvom Oprava krovu a výmena strešnej krytiny na Evanjelickom a. v. kostole v Budikovanoch – HAVARIJNÝ STAV, „Kostol“, ÚZPF 936/1, Budikovany 30, 980 23 Teplý Vrch“. Celkový rozpočet bol 49 583 €, schválená dotácia predstavovala sumu 20 000 €.

Druhým projektom bola Oprava krovu a výmena strešnej krytiny na Evanjelickom a. v. kostole v Hostišovciach – HAVARIJNÝ STAV, „Kostol“, ÚZPF č. 958/1, Hostišovce 85, 980 23 Teplý Vrch“. Z celkového rozpočtu 50 978 € bolo schválených 23 000 €. V obidvoch prípadoch boli urobené strechy na lodi kostola, ktorá bola prekrytá nevyhovujúcou azbesto-cementovou krytinou.  

Počas realizácie prác - Hostišovce


Vymenená krytina na kostole v Hostišovciach


V treťom projekte sme pokračovali v prácach na kostole v Slizkom, ktoré začali ešte v roku 2017, kedy bola vypracovaná projektová dokumentácia statického zabezpečenia krovu a následne urobená samotná výmena poškodených klampiarskych prvkov. V roku 2019 sme pokračovali I. etapou statického zabezpečenia krovu a stropu, kedy bol odstránený celý strop a osadené nové nosné trámy. V roku 2020 sme pokračovali projektom s názvom „II. etapa statického zabezpečenia krovu a stropu Evanjelického a. v. kostola v Slizkom podľa projektovej dokumentácie - HAVARIJNÝ STAV, „Kostol“, ÚZPF 1025/1, Slizké 23, 980 23 Teplý Vrch“. Pri tejto etape bol celkový rozpočet projektu 22 437 €, schválených bolo 8 000 €. Bolo urobené trstinové podbitie celého podhľadu v lodi kostola a tiež inštalovaná vodorovná izolácia stropu v lodi kostola.

Všetky tri projekty boli zároveň spolufinancované 5%-mi z prostriedkov Cirkevného zboru. Naša vďaka patrí Pánu Bohu za to, že nám napriek tomu, čo sa dialo v spoločnosti, žehnal a opäť sa podarilo urobiť obrovský kus práce, nevyhnutnej pre záchranu Národných kultúrnych pamiatok. Na všetkých troch kostoloch nás čaká ešte mnoho práce, keďže sa kvôli nedostatku financií nikdy nepodarí uskutočniť kompletnú opravu. V roku 2021 chceme opäť podať nové projekty, aby tieto opravy mohli byť v budúcnosti ukončené. Preto prosíme o Vaše modlitby a všemohúceho Pána Boha o Jeho hojné požehnanie.  

Trstinové podbitie v lodi kostola v Slizkom

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.