Netypická Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov v Košiciach

Netypická Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov v Košiciach

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávilo v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 27. Ekumenickú bohoslužbu s hlavnou myšlienkou: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (Jn 15,5-9). Predlohu aj tohto roku poskytli Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. V dôsledku pandemických opatrení slávenie prenosom online bolo v nedeľu 31.1.2021 a rodina účastníkov bohoslužieb sa rozšírila z Košíc na celé Slovensko, i do viacerých štátov Európy. V úvode bohoslužby zaznela ozvena motta: „Ježiš nás neúnavne čaká a dúfa, že spojení s nim v láske budeme prinášať veľa ovocia, ktoré všetkým prinesie život. Keď sme konfrontovaní s odlišnosťou druhého, hrozí, ţe sa stiahneme do seba a budeme vidieť len to, čo nás rozdeľuje. Aj pandémia skrýva nebezpečenstvo uzatvorenia sa, prílišnej kritiky a negativizmu. No započúvajme sa, ako Božie slovo pozýva kresťanov zostať v jeho láske a prinášať veľa ovocia. Prijať a šíriť lásku a z nej prijať pokoj a porozumenie. Pri tejto bohoslužbe chceme ju čerpať nielen pre naše medzi konfesionálne vzťahy, ale i pre spoločnosť, napadnutú vírusom netolerancie a rozbrojov.“

Hlavným kazateľom bol evanjelický biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Mgr. Peter Mihoč, ktorý vo svojom príhovore predniesol cenné Ježišove slová ako odkaz do dnešných dní.

K hudobnej stránke prispeli Košickí organisti – spevom žalmu brat Viliam Gurbaľ a inštrumentálnou hudbou František Beer. 

Na záver bohoslužby býva voľný priestor na oznamy, ktoré tlmočil moderátor spoločenstva Dušan Havrila a po nich vyzval aj vzácnych účastníkov predniesť spoločenstvu pozdrav. V mene Mesta Košice i za neho vyjadrili vďačnosť a potešenie z účasti pán primátor Ing. Jaroslav Poláček a pani námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová. 

Svojim vzácnym bratským pozdravom prispel aj hosť z Ukrajiny pán János Héder, sekretár Duchovnej rady cirkví na Zakarpatí, ktorý pridal i srdečné požehnanie a tiež vyjadril radosť nad našou už viacročnou spoluprácou.

Priebeh odvysielanej ekumenickej bohoslužby si môžete pozrieť aj dodatočne na YouTube TU.

Okrem záznamu bohoslužby je tam i plné znenie príhovoru hlavného kazateľa brata biskupa Petra Mihoča. V závere bohoslužby je ponúknutý prehľad obrazov zo života Ekumenického spoločenstva v Košiciach a zo spolupráce s Ekumenou na Zakarpatí.   

Na YouTube bolo pripojených 138 sledovateľov a odznelo i niekoľko povzbudivých ohlasov: 

  • Prinášať dobré ovocie znamená šíriť Božiu lásku. 
  • Spájame sa v spoločnej modlitbe, sme vďační za toto krásne virtuálne spoločenstvo.
  • Požehnaný čas na ceste k jednote kresťanov. 
  • Zasielame pozdrav všetkým cteným veriacim na tejto Ekumenickej Bohoslužbe. Takto vospolok sa povzbudzujeme k dobrým cnostiam. Božie Slovo nás preniklo. Vďaka.
  • Prajem predstaviteľom všetkých cirkví, aby boli neustále pre nás veriacich živým príkladom Krista. 
  • Ďakujeme za duchovné povzbudenie v týchto náročných chvíľach a veríme, že sa budeme môcť stretnúť aj prezenčne na budúci rok.
  • Možno, že pre vylepšenie kvality a synchronizácie by ste mohli vyskúšať program "Microsoft Teams", bezplatne poskytuje väčšie možnosti. Ale bolo to dobré a obdivujem úroveň ekumenických vzťahov. 
  • Úprimne sa Vám chcem poďakovať, že aj tento rok som mohla byť účastná na Ekumenickej bohoslužbe, ako jedinej dostupnej. Poslala som link cez desiatku známym. Váš vklad, odvaha do toho ísť, je pre mňa silnou skúsenosťou a svedectvom v tejto dobe. Vďaka tomuto spojeniu som mohla poznať ES v KE. A hlavne zažiť jedno spoločenstvo. Nech Boh žehná vašu službu.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách. ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je PaedDr. Dušan Havrila, PhD., farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Košiciach a zástupcom moderátora je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.