Misijný deň pre maďarských veriacich

Misijný deň pre maďarských veriacich

Dňa 20. mája v CZ Gemer sa konal 14. misijný deň pre maďarských veriacich. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo prvýkrát po pandémii, je celocirkevných stretnutím evanjelikov, ktorých materinskou rečou je maďarský jazyk. V tomto roku veriacich z územia 12 cirkevných zborov na úvod privítala sestra seniorka Rimavského seniorátu Vikória Lisáková, ktorá sa poďakovala domácemu cirkevnému zboru za usporiadanie misijného dňa, ako aj služobníkom, ktorý sa postarali o celodenný duchovný program. Moderátorom bol koordinátor duchovnej služby pre maďarských veriacich brat farár Olivér Nagy, spoluorganizátor všetkých štrnástich misjiných dní.

Pre regionálny časopis Gömörilap uviedol, že poslaním cirkvi je, aby Slovo Božie bolo zvestované pre každého člena v rodnej reči. Vedenie cirkvi nezabúda ani na spoločenstvá veriacich v južných cirkevných zboroch. Konkrétnym príkladom je vyslanie Tibora Lóczyho ako misijného farára  do regiónu Gemer, umožnenie služby duchovných z Maďarska v prihraničných oblastiach a samozrejme aj pôsobenie maďarsky hovoriacich faráriek a farárov našej cirkvi. Vďaka tomu sa príkladne rozvíjajú vzťahy aj s partnerskou Maďarskou evanjelickou cirkvou, ktorá v minulom roku umožnila pravidelné služby Božie v slovenskom jazyku v Rajke, podporuje aktivity slovenských evanjelikov Maďarsku a v budúcnosti sa pripravujú ďalšie spoločné aktivity. Okrem toho, že aktívne spolupracuje na pestovaní dobrých vzťahov medzi našimi cirkvami, v záujme skvalitnenia duchovnej služby pre maďarských veriacich chce navštíviť všetky cirkevné zbory a duchovných ktorí o to majú záujem.        

V priebehu misijného dňa odznela evanjelizácia od pani farárky Vilma Bálintné Varsányi. Následne vystúpil známy umelec Ádám Badin s hudobnou kapelou z Gemera s predstavením, ktorý mal názov Slovo stalo sa telom. Poobede Tibor Lóczy predstavil svoju službu na Gemeri a okrem iného referoval aj o budúcej činnosti pripravovaného misijného strediska v Tornali. Olivér Nagy zase priblížil priority a vízie celocirkevnej služby. Po Letniciach sa obidvaja zúčastnia na stretnutí maďarských evanjelických farárov v Koložvári, ktorého hostiteľom bude Evanjelická luteránska cirkev Maďarsku. Misijný deň bol ukončený so službami Božími s Večerou Pánovou, na ktorých Slovo Božie zvestovala Erzsébet Ferenczy, ktorá sa už roky venuje pre maďarských veriacich na Slovensku. Podľa slov účastníkov napriek veľkým vzdialenostiam a mnohým iným programom 14. misijný deň pre maďarských veriacich poskytol duchovný zážitok, ktorí už mnohí potrebovali.     

Potvrdzujú to aj slová Tibora Lóczyho, ktorého časopis Gömörilap tiež oslovil: „Trošku cítime, že sa ľudia stiahli. Ale ktorí prišli, tešili sa stretnutiu. Zúčastnili sa farári, ktorí sa postarali o duchovný obsah, dozorcovia ktorí mali aj ďalšie povinnosti. Ja to hodnotí pozitívne, pretože znova sme boli spolu a určite odzneli svedectvá, rozhovory alebo sa podávali ruky, čo určite posilňuje v nás vieru.

Galéria k článku

Olivér Nagy