KRISTOVO VZKRIESENIE – NEMAŤ STRACH A BYŤ AKTÍVNY VO SVOJOM SVEDECTVE

KRISTOVO VZKRIESENIE – NEMAŤ STRACH A BYŤ AKTÍVNY VO SVOJOM SVEDECTVE

J 20, 19-23

Udalosti Veľkého týždňa majú svoje dynamické pokračovanie. Oni sa neskončili včerajšou veľkonočnou nedeľou, kedy sme si ako kresťania s veľkou radosťou v srdci pripomínali tú najväčšiu udalosť, ktorá zmenila dejiny sveta – Kristovo slávne zmŕtvychvstanie. Keďže Kristus je živý Boh a Pán, prakticky to znamená, že je stále činný a aktívny. Svojou transformujúcou mocou intervenuje do životov každého jedného z nás. Participuje na našom fungovaní. „Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem.“ (J 5, 17) Boh stále koná! Nikdy neprestane!

Už nemusíme prežívať nijaký strach. Nemusíme mať obavy ani z minulosti, ani z prítomnosti a ani z budúcnosti. Ježiš Kristus porazil hriech, diabla a smrť v ich najhlbšej podstate. Triumfálne a manifestačne zvoláva: „...bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ (Zjav 1, 18) 

V našej evanjelickej hymne „Hrad prepevný“ spievame: Hoc diablov plný bol by svet, chcejúcich nás pohltiť, nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť. Knieža sveta toho trúfa si mnoho; neuškodí nám, odsúdil ho náš Pán; slovíčko ho porazí! (ES 263, 3) – Áno, Ježiš je dokonalý Víťaz! Nikto a nič nám už nemôže uškodiť. Ani človek, ani jeho zloba, ani diabol, ani jeho návnady, ale Boh sám a Jeho moc majú posledné slovo.

Evanjelista Ján opisuje udalosť, ako sa vzkriesený Kristus zjavil medzi učeníkmi, ktorý „zo strachu pred Židmi“ (v. 19) boli v príbytku za zatvorenými dverami. Ako sa tam Ježiš dostal? Jemu predsa nič nie je nemožné! Jemu nemôže stáť v ceste nijaká prekážka. On je suverénny Pán! Je nad všetkým! A prichádza medzi svojich, aby ich uistil o tom, že už nie je dôvod k nijakému strachu.

Koľkokrát Ty a ja prežívame strach? Možno z ľudí. Možno z choroby či smrti. Možno z neúspechu. Alebo z úplne iných vecí. A práve do tejto našej situácie, neraz poznačenej neistotou, vstupuje Ježiš medzi nás a vraví nám tie krásne slová prinášajúce novú istotu a nádej: „Pokoj vám!“ (v. 21a) On vraví, že už nie je dôvod, aby nás paralyzoval strach, lebo On prináša ozajstný nebeský pokoj, „...ktorý prevyšuje každý rozum“ (F 4, 7).

Dôvodom Ježišovho navštívenia nie je iba obyčajné pozdravenie učeníkov a formálne potvrdenie Božieho mocného divu v akte Jeho vzkriesenia. Tým primárnym dôvodom je, aby im pripomenul ich poslanie. Na začiatku svojho verejného účinkovania si ich Ježiš vyvolil preto, aby ich učil o Božom kráľovstve a aby sa stali svedkami Božích konaní. Teraz, už ako „vyučení“, majú vo svojom započatom diele pokračovať. „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (v. 21b) To znamená, že nemajú ostať nečinní. Ježiš neinvestoval do nich preto, aby ostali za zatvorenými dverami a mali strach, čo bude ďalej. Dostávajú uistenie o prítomnosti Božieho Ducha: „...dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého.“ (v. 22) Duch Svätý je Ten, ktorý dáva novú silu a novú inšpiráciu pre službu Bohu a svetu. Iste, sami od seba by to nezvládli. Ježiš je ozaj veľkorysý! Nenecháva ich napospas. Pretože, „ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia...“ (Ž 127, 1).

Ježiš Kristus je živý Boh a Pán! Je prítomný vo svojej Cirkvi v Duchu Svätom. „Neopustím vás ako siroty...“ (J 14, 18). „Neopustím ťa, ani nezanechám...“ (Žid 13, 5). On je neustále pri nás a s nami!

Ty a ja sme tiež dostali poverenie, aby sme išli do sveta a svojim životom ľuďom okolo nás vydávali autentické svedectvo o živom Bohu, ktorý svojou mocou vzkriesil svojho Syna Ježiša Krista, ktorý svojou mocou porazil všetko zlo preto, aby človeku dokázal, ako veľmi ho miluje, ako oňho nesmierne stojí a akí Mu je vzácni.

Lebo viera vo vzkrieseného Krista nás učí dvom veciam: 1) nemať strach a 2) byť aktívny vo svojom svedectve. Vykročme v ústrety udalostiam dneška a dovoľme Bohu, aby konal svoje dielo aj prostredníctvom nás. Boh koná!

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=MdlexiEU4pQ

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.