Konferencia o uznávaní krstu priniesla veľa povzbudenia

Konferencia o uznávaní krstu priniesla veľa povzbudenia

Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou sa uskutočnila ONLINE, 15.6.2021 prostredníctvom patformy ZOOM. Začiatok patril modlitbe, ktorá zaznela na úvod od jedného zo signatárov Dohody o svätom krste - emeritného generálneho biskupa ECAV Júliusa Fila. So svojimi textami sa na začiatku prihovorili generálny biskup ECAV Ivan Eľko a prostredníctvom vopred nahratého videa aj arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS, ktorý sa na stretnutí z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemohol zúčastniť. Prinášame vám kompletné znenie týchto troch príhovorov. 

Záznam si môžete pozrieť aj na YouTube: 


Modlitba pri konferencii  20. výročia podpisu dohody o vzájomnom uznaní krstu (Július Filo)

Drahý náš Pane Ježišu Kriste, Ty si Pánom svojej svätej kresťanskej cirkvi. Ďakujeme Ti za to, že v Tebe sme spojení jednou vierou v jednom svätom krste. Ty si ho ustanovil pre všetky veky. Prikázal si nám ísť a robiť Tvojimi učeníkmi  všetky národy krstiac ich v meno Trojjediného Boha. Ďakujeme Ti za pokračujúcu dôveru, ktorú si týmto vložil do svojej svätej cirkvi a do našich cirkví.

Ďakujeme Ti, že aj u nás na Slovensku si túto jednotu v Tebe, Pane Ježišu spoločne uvedomujeme a vážime si ju. Ďakujeme Ti aj za to, že sa naše cirkvi rozhodli pred 20 rokmi verejne uznať svätý krst vykonávaný v našich cirkvách, a tým svoju jednotu v Tebe. Vďaka za všetkých, ktorí boli súčasťou procesu prípravy dokumentu o vzájomnom uznaní svätého krstu. Sme vďační za to, že vedomie o tejto jednote vo svätom krste povzbudzuje ku spoločnému životu viery v rodinách, medzi našimi cirkvami. 

Požehnaj, prosíme, svoje plány s nami. Dovoľ nám v budúcnosti nájsť ďalšie kroky pre vyjadrenie viditeľnej jednoty v Tebe, Pani Ježišu. Ukáž nám ako Ťa spoločne osláviť. Dovoľ nám tiež nachádzať nové spôsoby, ako Ti slúžiť milosrdnou láskou v našom národe.   Amen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska

Milí bratia a sestry v Kristovi,

všetkých vás srdečne pozdravujem v mene Konferencie biskupov Slovenska. 20. výročie Dohody o svätom krste čiže dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Katolíckou cirkvou oboch obradov na Slovensku a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, je motívom konania dnešnej teologicko – pastoračnej konferencie.

A mám nádej, že táto konferencia bude osobitne cenným príspevkom k ekumenickému hnutiu u nás na Slovensku.

Ekumenické hnutie pokladáme za Božiu milosť, ktorú dostávame od Boha Otca ako dar a ako odpoveď na modlitbu Božieho Syna nášho Pána Ježiša Krista, ktorý pri Poslednej večeri sa modlil: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ (Jn 17,21) a ekumenické hnutie je Božia milosť ako odpoveď aj na prosebné modlitby Cirkvi, v ktorých zaznieva tajomný hlas Ducha Svätého, ako to vyjadril apoštol Pavol v Liste Rimanom: „sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.“ (Rim 8,26-27).

Kristova Cirkev má univerzálne poslanie zjednotiť ľudstvo v Kristovi, ale špecifickou oblasťou je napomáhanie jednoty medzi kresťanmi. Práve tí, ktorí sú pokrstení v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, sú povolaní, aby sa angažovali v úsilí o jednotu. Vyplýva to teda z krstu, aby sme nasledovali nášho Pána a usilovali sa byť jedno v Bohu, do ktorého sme boli ponorení svätým krstom.

Pretože ekumenizmus so všetkými svojimi ľudskými a morálnymi požiadavkami je hlboko zakorenený v tajomnom pôsobení Otcovej prozreteľnosti skrze Syna a v Duchu Svätom, siaha až do hĺbok kresťanskej spirituality.

Všetci tí, ktorí sú si vedomí vnútorného zjednotenia s Kristom a o to sa usilujeme aj my, musia sa zjednocovať s jeho modlitbou a to osobitne s jeho modlitbou za jednotu. Všetci tí, ktorí žijú v Duchu Svätom, a o to sa usilujeme aj my, musia sa dať premeniť láskou, ktorá na prospech jednoty „všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží“ (1Kor 13,7). Všetci tí, ktorí žijú v duchu pokánia a o to sa snažíme aj my, budú mať cit pre hriech rozdelenia a budú sa modliť za odpustenie a obrátenie. Všetci tí, ktorí sa usilujú o svätosť a to si želáme aj my, budú schopní poznať je plody aj mimo viditeľných hraníc svojej vlastnej Cirkvi. Budú vedení k pravému poznaniu Boha, ktorí je schopný zhromaždiť všetko do jednoty, lebo on je Otcom všetkých.

Prosím Pána, aby sa aj táto konferencia niesla v duchu uvedených slov.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o zorganizovanie tejto teologicko-pastoračnej konferencie, som vďačný osobitne váženým prednášajúcim, ktorí prednesú hodnotné príspevky a s vďačnosťou myslím na všetkých účastníkov tejto konferencie. A pripájam sa k vašej modlitbe o hojné Božie požehnanie pre nasledujúce spoločné chvíle na konferencii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde“. Žalm 51, 6 (Ivan Eľko)

     Vážené ekumenické zhromaždenie, dôstojní predstavitelia a milí členovia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Evanjelickej augsburského vyznania cirkví, vážení zahraniční hostia, milí priatelia! Chcem Vás v tejto chvíli srdečne a bratsky pozdraviť ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Teším sa, že ste sa pridali k tomuto konferenčnému online programu. Deje sa v slávnostnom ovzduší 20. výročia prijatia dohody o vzájomnom uznávaní Krstu svätého. Pokladám si za česť, že sa Vám aj ja môžem prihovoriť na uvítanie a na uvedenie konferencie i jubilea.   

     My, evanjelici, sme zvyknutí nie iba kázne, ale aj príležitostné príhovory zakladať na citátoch z Písma. Toto je príležitostný príhovor a príležitosť je to veľmi vzácna. V roku 2001 som bol v našej cirkvi členom Ekumenického výboru. Zo zadných radov som sledoval slávnostný, historický podpis dohody o krste. Túto osobnú spomienku neuvádzam samoúčelne. Ešte sa k nej vrátim. Teraz ale k počutému Božiemu Slovu: ako usmerňuje naše myšlienky?

     Citovaný úryvok z 51. žalmu na prvé počutie neznie ako slová vhodné pre takúto slávnostnú ekumenickú príležitosť. Preleteli mi však mysľou a neustále sa ku mne vracali. Prinášajú odpoveď na zásadnú otázku: Aký je zmysel toho, že tri cirkvi na Slovensku oficiálne uzavreli dohodu o vzájomnom uznávaní si krstu?

     Vrátim sa k spomienke na uzavretie dohody. Presné detaily slávnostnej ceremónie si už nepamätám, ale dve veci mi utkveli v pamäti. Prvú som si uvedomil hneď a druhú postupne v pastorálnej praxi. Obe boli veľmi pozitívne.

     To, čo som si uvedomil hneď bol dobrý pocit, že dohoda znamená merateľný pokrok v ekumenizme na Slovensku. Treba si vážiť každé gesto, prejav, rozhodnutie, ktoré stavia medzi nami mosty. To, čo som uvedomoval následne bolo, že dohoda znamená odstránenie mnohých tristných situácií v praktickom živote cirkví. Takých situácií, v ktorých krst sa premenil na kameň úrazu: kto a kde bol pokrstený, ako je to zle, a ako je nutné byť „prekrstený. Áno, pojem „prekrstenia“ mal medzi nami dlhú a bohatú históriu. Našťastie, je už preč.

     Milí priatelia, uvažoval som nad tým, či týmito dvoma ziskami sa dá popísať celý prínos dohody o vzájomnom uznávaní Krstu svätého: je to iba viditeľný pokrok v ekumenizme a zároveň zľahčenie praktickej komunikácie ohľadom krstu? Určite sa to takto zosumarizovať dá, ale nie je to všetko. Úryvok z 51. žalmu prináša ešte tretí a myslím, že rozhodujúci pohľad na prínos dohody.

     Žalmista hovorí: „Páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby Ty si mal pravdu vo svojich rečiach...“. Je to dosť ťažko preložiteľné a akoby v logickom paradoxe znejúce miesto Písma. Žalmista uvažuje o zásadne zlej veci, akou je jeho hriech a napokon povie: „Bože, aj taká zásadne zlá vec, akou je môj hriech napokon potvrdzuje, že Ty si pravda, Ty si čistota. Keď uvažujem o svojom hriechu, chce sa mi povedať: Bože, máš pravdu!“.

     Odmyslime si všetky špeciálne okolnosti žalmistovej úvahy a ponechajme pred sebou iba jej výsledok. Ten znie: „Bože, Ty z toho vychádzaš ako pravdivý“, „Bože, Tvoja pozícia je správna“, „Bože, aj do tejto skúsenosti môjho života sa premietol fakt, že Ty si suverénny Boh“.

     Dať aktívne Bohu za pravdu. Alebo s úžasom ako divák sledovať, ako sa do toho, čo zažívame, premieta Božia suverenita. „Ty máš pravdu vo svojich rečiach a si čistý vo svojom súde“, vyznáva žalmista. Je to jeho konkrétna, ale aj univerzálnu skúsenosť s Bohom.

     Jestvuje nespočetné množstvo situácií, v ktorých sme nejakým spôsobom iniciatívni, aktívni, produktívni, ale na konci ktorých vyznáme: „Bože, aj do tejto situácie môjho života sa premietol fakt, že Ty si suverénny Boh. Ty si tu dostal za pravdu“.

     „Ty si tu dostal za pravdu“. V tomto žalmistovom vyznaní je najhlbší súvis s dohovorom o krste. Dohovor nie je iba pokrokom v ekumenizme, alebo odstránením tristných situácií v praxi. To je jeho diplomatický či technický výklad. Usilujme sa o jeho esenciálny výklad. Dohovor dáva Bohu za pravdu! Potvrdzuje Boha! Premieta sa do neho Božia suverenita, to, kto Boh je, aký je a o čo sa snaží. On nechce rozdelený a vnútorne znepriatelený ľud. A nechce ani sviatosti ako zbrane v medzidenominačnej vojne. Dohovor Mu dáva za pravdu. Inak povedané: v dohovore Boh presadzuje seba, svoje vlastnosti, svoju vôľu a suverenitu.

     Týmto poznaním sa naša radosť a náš úžitok z dohovoru o krste ešte znásobujú.

     Ešte raz si vás všetkých dovoľujem srdečne pozdraviť. Vítam túto online konferenciu, ďakujem organizátorom, ďakujem vzácnym zahraničným hosťom za ich prednášky a domácim účinkujúcim za ich zdieľanie sa a svedectvá. Oceňujem, že konferenciu sledujete a že ste prajne nastavení k celej téme.

     Nech je vzdávaná úcta, vďaka, česť a chvála Bohu, v mene Pána Ježiša Krista!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.