Jeho životná cesta vedie po stopách Štúrovcov: Modra, Ostrá Lúka, Vrbové....

Jeho životná cesta vedie po stopách Štúrovcov: Modra, Ostrá Lúka, Vrbové....

Reč je o rodákovi z Modry, evanjelickom farárovi Mgr. Miroslavovi Jägrovi. Po tieto dni si spomína a my spolu s ním na tri významné výročia: 70. výročie narodenia (24.10.1951), 45. výročie (od 1.2.1976) jeho svedomitej práce v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) a 45. výročie uzavretia manželstva (29.10.1976).

     Narodil sa v Bratislave ako prvé z dvoch detí rodičom Ferdinandovi Jägrovi, dlhoročnému pracovníkovi Generálneho biskupského úradu a Anne, rod. Bartošovej, učiteľke. Detstvo a mladosť prežil v Modre, ktorá je známa pôsobiskom štúrovcov Ľudovíta a Karola, ktorí v nej žili, pôsobili a sú aj v Modre pochovaní.

     Základnú deväťročnú školu a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu (dnes Gymnázium Karola Štúra) absolvoval v rodnom meste Modra, kde bol pokrstený, konfirmovaný a spolu s manželkou Editou  aj sobášený.  Majú dvoch  už dospelých synov. 

     Pri konfirmácii dostal konfirmačný text: „Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého“  (2Tes 3,3), ktorý sa v plnej miere napĺňa pri našom jubilantovi.

     Jeho život v mladosti bol poznačený mnohými nemocami a viac života strávil v nemocnici ako doma. Ako sám hovorí: „niekoľko krát som ušiel hrobárovi z lopaty“.  Počas jeho ťažkého života s chorobou videl, ako sa za neho modlili najbližší, hlavne babka Zuzana. Vidiac a cítiac, že tieto modlitby boli vypočuté, rozhodol sa pre kňazskú službu, aj keď mnohí s jeho rozhodnutím sa nestotožnili kvôli jeho nemoci. 

     V rokoch  1970 - 1975 navštevoval Slovenskú evanjelickú bohosloveckú  fakultu (dnes EBF UK) v Bratislave. 23.11.1975 bol vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave ordinovaný biskupom ZD ECAV ThDr. Rudolfom Koštiaľom s ďalšími desiatimi novokňazmi pre kňazskú službu. Jeho ordinačným požehnaním sú slová „Neboj sa toho, čo máš trpieť!...Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“  Zjavenie 2, 10. 

     Miesto toho, aby nastúpil do služby farára, tri dni po vysviacke ho sanitka odváža do nemocnice v Bratislave u Milosrdných bratov, keď mu praskli vredy na dvanástorniku a stratil veľa krvi. Domov sa dostal po mesiaci rovno pod vianočný stromček na Štedrý večer.      

     1. februárom 1976 bol menovaný za seniorálneho kaplána Bratislavského seniorátu k seniorovi a profesorovi ThDr. Karolovi Gábrišovi, novozmluvníkovi do Pezinka. U pána profesora počas 11 mesiacov dostal veľmi dobrú školu a základ pre ďalšiu prácu, za ktorú mu bol veľmi vďačný a s láskou na ňu stále spomína.

     Počas kaplánčenia uzavrel manželstvo 29.10.1976 v evanjelickom kostole v rodnej Modre. Už 45. rokov po jeho boku kráča verne manželka Edita.

     1. januára 1977 bol ustanovený za duchovného v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v  Ostrej Lúke vo Zvolenskom  senioráte. Táto obec je úzko spätá s Modrou, menovite s Ľudovítom Štúrom. Keď ho 9.1.1977 uvádzal senior Zvolenského seniorátu, Miroslav Jäger v príhovore povedal: „Ako z Modry sem za svojou veľkou láskou prichádzal Ľudovít Štúr, tak aj ja z Modry prichádzam za svojou veľkou láskou, aby som Vám zvestoval slovo Božie.“ No túto vetu nestačil dopovedať, keď pani kostolníčka na plné ústa sa obrátila k manželke a zahlásila: „Že to prišiel za vami!“ Z časti mala pravdu, lebo manželka bývala s chorou mamou a pracovala v tom čase v Banskej Bystrici.

     Po absolvovaní kňazskej skúšky 6.11.1978 si ho zbor vyvolil za svojho zborového farára. Na Ostrej Lúke  pôsobil do marca 1993.

     Tento zbor mu prirástol k srdcu, mal veľmi dobrých spolupracovníkov a veľmi rád spomína na pána učiteľa Samuela Bielku, rodáka z Podkylavy, ktorý ako kantor prichádzal až z Bratislavy každú nedeľu, aby mohol sprevádzať služby Božie na organe.

     No s manželkou v začiatkoch prežíval aj boľavé chvíle so štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Odmietal s nimi spoluprácu a tak pri jednej z posledných návštev na fare mu dvaja príslušníci v kožených kabátoch povedali: „Pán farár, hodili sme vám na krk slučku a je teraz len na vás či si ju pritiahnete, alebo sa z nej oslobodíte!“ O dva týždne mal prísť do hotela Poľana a tam povedať „MIRO“, ale neprišiel. Chceli mu zobrať štátny súhlas pre účinkovanie farára, no nakoniec mal pozastavený na tri mesiace plat a dostal sa do zväzkov ŠtB, kde je uvedený ako „Dôverník“ s krycím názvom „MIRO“. Na jeseň v roku 1979 bol jeho spis založený s poznámkou: „neschopný“.

     Vo Zvolenskom senioráte bol tajomníkom seniorálnej pastorálnej konferencie,  aktívne pracoval  v seniorálnom presbyterstve, kde zastával funkciu predsedu seniorálnej podporovne, zapisovateľa a seniorálneho pokladníka Zvolenského seniorátu. Ako člen vnútromisijného výboru seniorátu sa staral o organizovanie stretnutí mládeže Zvolenského seniorátu. Za seniorát pôsobil aj ako člen Synody. V senioráte bol  jeden z kandidátov na  hodnosť konseniora Zvolenského seniorátu.

     Po 16 a pol roku pôsobenia na Ostrej Lúke si ho 17. januára 1993 Cirkevný zbor ECAV na Slov. Vrbové vyvolil za svojho zborového farára, kde pôsobil bezmála 25 rokov. A opäť kráča po štúrovských stopách. Po príchode do zboru zisťuje, že tu ako kaplán pôsobil síce krátko brat Ľudovíta Štúra – Karol Štúr, ktorý z Vrbového odišiel do Modry, kde má aj miesto svojho odpočinku s bratom Ľudovítom.

     Hneď po príchode do zboru sa pustil do budovania tak po duchovnej ako i materiálnej stránke. Za jeho pôsobenia vo Vrbovom pokrstil 234 detí, konfirmoval 274 mladých členov zboru, sobášil 85 manželských párov a na poslednej ceste odprevadil 436 členov zboru. 

     Odbavil v CZ Vrbové 1547 hlavných služieb Božích, 444 adventných a pôstnych večierni, 294 biblických hodín, 755 kazuálii – príhovory ku krstu, sobášu a pohrebu. Vo Vrbovom celkove spolu vykonal 3040 príhovorov vo forme kázne, kazuálii a pod.

     V hospodárskej oblasti za tie roky zveľadil CZ  v hodnote cez 148.249,42 €. Išlo o generálnu opravu (GO) kostola z vonkajšej strany, GO celej strechy kostola, zborového domu a fary, plynofikácia fary a zborových priestorov a mnoho ďalších prác.         

     Na všetky tieto opravy pozháňal cez projekty, žiadosti a aj známosti okrem zborových financií ešte 76.876,44 €.  

     Okrem toho že bol zborovým farárom a seniorom BAS, bol menovaný aj za administrátora susedného cirkevného zboru Piešťany po smrti br. Ondreja Prostredníka st. Ako administrátor tam pôsobil 10 rokov a pokračoval v začatej stavbe Zborového centra Betezda, novej fary a rozpracovaného predaja starej fary.

     V roku 1994 sa stal  členom seniorálneho  presbyterstva  Bratislavského  seniorátu, kde zastával funkciu zapisovateľa. Po odchode seniora Mgr. Jána Podlesného do Zvolena si ho v roku 1996 zbory Bratislavského seniorátu zvolili za svojho seniora. Úrad seniora prebral 21.7.1996 a tento úrad zastával dve volebné obdobia do 21.7.2008.

     Z poverenia predsedníctva ECAV na Slovensku je už vyše 20 rokov členom predstavenstva združenia Ježiš pre každého v Leviciach (t. č. predseda), bol členom Synody, kde bol aj dlhoročným zapisovateľom, je náhradným dištriktuálnym  presbyterom ZD, bol dlhé roky predsedom Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV, tiež bol členom Právneho výboru, Celocirkevného školského výboru a zástupcom za ECAV v Evanjelickom mediálnom  programe. V službách ECAV  pôsobí aktívne už 45 rokov.

     Toho času ešte pracuje ako námestný farár na kaplánskom mieste Bratislavského seniorátu.

     Jeho mohutný hlas a liturgický spev povznášajú mnohé srdcia účastníkov služieb Božích a nezabudnuteľný je spev staroslovanského Otčenášu. (Starosloviensky Otčenáš Mgr. Miroslav Jäger - YouTube

 

     Blahoželanie k jubileu.

     V týchto dňoch (24.10.2021) sa dožíva požehnaných 70. rokov bývalý senior Bratislavského seniorátu, farár a cirkevný funkcionár Mgr. Miroslav Jäger.

     Známe je jeho pôsobenie v cirkevných zboroch Ostrá Lúka a naposledy bezmála 25 rokov v cirkevnom zbore vo Vrbovom. Celý jeho doterajší život bol naplnený slovami konfirmačného textu: „Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého.“ 

2. Tesalonickým 3,3.

     Jubilantovi v mene členov evanjelickej cirkvi srdečne blahoželáme. Ďakujeme za jeho službu pre našu evanjelickú cirkev a vyprosujeme mu pevné zdravie, pohodu v kruhu najbližších a Božie požehnanie do ďalších rokov života.

foto: archív jubilanta

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.