Inštalácia duchovného Ústredia EPS

Inštalácia duchovného Ústredia EPS AOS

V utorok 6. februára 2024 sa v priestoroch vojenskej kaplnky v Akadémii ozbrojených síl /AOS/ generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši konala inštalácia duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby /ďalej EPS/ mjr. Ľubomíra Kordoša na funkciu dekan. Slávnostného aktu sa zúčastnilo vedenie akadémie, zástupcovia štátnej a verejnej správy, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku /ďalej ECAV/ a zároveň predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovensku, seniorálny dozorca Liptovsko–oravského seniorátu, duchovní EPS a iní vzácni pozvaní hostia. 
 
Inštalačný akt vykonal generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko na základe biblických slov z 1. listu Korinťanom 9. kapitoly (vyberáme pár veršov): „Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. ... Všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.“ 

Biskup Eľko v príhovore vyzdvihol potrebu prinášať nezmenené evanjelium o Božej láske a to spôsobom zrozumiteľným pre konkrétne prostredie. O službe brata Ľuboša v súvislosti s jeho inštaláciou povedal, že ide o službu paradoxov, v ktorej sa pre neho nič nezmení, no na druhej starne sa zmení úplne všetko. Nezmení sa tým, že zostane ohlasovateľom evanjelia – radostnej zvesti, o tom, že Boh zo svojej lásky zachránil pre večnosť všetkých ľudí, cez smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Túto zvesť ohlasoval do dnešného dňa ako služobník evanjelia, a v tejto službe bude aj pokračovať. Úplne sa zmení kontext, prostredie, v ktorom bude pôsobiť. Väzenské prostredie (pôsobil vo väznici v Ružomberku) mení, a jeho novým prostredím pôsobenia bude Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Preto vyprosoval pre neho nádej, nech aj tu jeho služba prinesie sľúbené ovocie. Z biblického textu slobodný od všetkých vyzdvihol potrebu neprispôsobovať evanjelium tomu, čo chcú ľudia počuť, neprispôsobovať ho vkusu, náladám, mienke ľudí, v žiadnom prípad netreba evanjelium zrieďovať. Boh k nám ľuďom načahuje ruky, je prvým, aktívnym v našich životoch, ale my často chceme žiť bez Boha, napriek tomu, že Boh nám dáva všetko. Tak ako bol doteraz väzňom väzeň, zaznelo želanie, aby sa teraz preorientoval a bol vojakom vojak, aby vojakov získal zvesťou evanjelia pre Pána Ježiša Krista a pre nový život. Zároveň zaznelo priane, aby sa dokázal stotožniť s novým prostredí a prinášal ľuďom odpovede, ktoré má evanjelium na ich otázky, zranenia, nádeje. Najmä vyprosoval Božiu prítomnosť a požehnanie pre brata Ľubomíra, pre toto miesto, pre všetkých ľudí pôsobiacich na Akadémii, a celú službu, ktorá sa vykonáva.  
  
Následne sa vykonal samotný akt inštalácie duchovného, v ktorom sľuboval svedomite zastávať túto funkciu so všetkými jej povinnosťami, aby sa zo všetkého s čistým svedomím mohol zodpovedať pred Bohom i pred ľuďmi. 
 
Po akte inštalácie a požehnaní nasledovali pozdravy prítomných hostí. Ako prvý sa prihovoril  rektor akadémie plk. gšt. Ing. Aurel Sabó, PhD., zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič a riaditeľ Úradu EPS v OS SR mjr. Mgr. Simon Czap. 
 
Rektor AOS v príhovore vyzdvihol duchovnú službu akadémie a jej prínos pre AOS, keď povedal: „Duchovná služba na AOS patrí medzi základné piliere vzdelávania a výchovy našich študentov. Zároveň je to aj služba pomoci, poradenstva pre nich a našich zamestnancov. Duchovná služba sú i rôzne kultúrne aktivity či pomoc núdznym. Preto si veľmi vážim, že túto službu máme dobre zabehnutú a že s bratom Ľubošom budeme môcť pokračovať v tom začatom“.
Riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Czap začal svoj príhovor slovami, že v živote každého jedného z nás sa etapy končia a začínajú, tak aj pre brata Ľubomíra teraz začína nová etapa. Ako príslušníka duchovnej služby, je pre neho a jeho prácu dôležité slovo služba, poslanie. Pokúsil sa túto službu ilustrovať na príklade a príbehu o zápalke a sviečke. Zaželal mu, nech je jeho život podobný obom – zápalke, ktorá zapaľuje pre evanjelium, vieru v ľuďoch, ale aj sviečke, ktorá svojím svetlom, teplom je tu pre všetkých. Pre tých, ktorí ťa budú žiadať a obracať sa na tebou s prosbou o pomoc, radu. Zároveň duchovnému odovzdal liturgickú pomôcku – štólu. 
 
Zástupca primátora mesta Rudolf Urbanovič vníma duchovnú službu veľmi potrebnú a dôležitú, ako tú, ktorá vnáša pokoj, prináša pokoru, nádej a vieru. Nech presne takáto je aj služba brata Ľubomíra.  
 
Mjr. Mgr. Ľubomír Kordoš nastúpil na miesto dekana Akadémie po jedenásťročnej službe v Zbore väzenskej a justičnej stráže SR, po predchodcovi plk. Mgr. Viktorovi Sabovi, PhD.. Posledný príhovor novému dekanovi teda venoval plk. Sabo, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu generálneho duchovného OS SR. Ten v svojom príhovore zaspomínal na obdobie, ako on začínal pôsobiť na tejto Akadémii, aké krásne roky dobrej spolupráce tu prežil. To prial aj novému dekanovi Akadémie, bratovi Ľubomírovi. Zároveň mu odovzdal menovací dekrét pre túto službu a dar – repliku obrazu od prof. Krivošovej (obraz dejateľov viery).
 
V závere sa prihovoril nový dekan Akadémie, duchovný Ústredia EPS. Ten si za biblický text pre túto príležitosť zvolil 46. žalm, kde v 9 verši je napísane „Poďte a hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi ...“. Tento text evokuje, že je potrebné mať víziu v dnešnej dobe. Človek s víziou je pre firmy, obchodné spoločnosti zaujímavý, vie čo chce, a vie aj ako to dosiahnuť. Text zo žalmu však hovorí o Božej vízii, k čomu smeruje Boh, ktorý je tu s nami, ktorý nás inšpiruje a vyzýva na spoľahnutie sa duchovnej pomoci, ktorej hovoríme vykúpenie. Jeho vízia, ktorú chce osobne v tomto prostredí napĺňať je - sprevádzať, povzbudzovať, ohlasovať a orientovať. Želáme mu, nech sa mu všetky stanovené ciele a vízie darí napĺňať, nech je jeho služba na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika požehnaná.

Galéria k článku

AOS