Ekumenická pobožnosť za jednotu v úvode roka 2020

Ekumenická pobožnosť za jednotu v úvode roka 2020

18. januára 2020 sa na celom svete začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  V Trnave sa pri tejto príležitosti v nedeľu 19. januára konala Celoslovenská ekumenická bohoslužba. Zástupcovia kresťanských cirkví na Slovensku sa stretli v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave na Ekumenickej bohoslužbe prenášanej v priamom prenose RTVS na Dvojke.

V trnavskom kostole privítala hostí sestra Šimona Šaradinová, predstavená rádu Uršulíniek. Pripomenula, že Pán Ježiš pri poslednej večeri prosil, aby jeho učeníci boli zjednotení tak, ako bol on zjednotený so Svojím Otcom. "Kiež aj tento čas spoločnej modlitby buduje nie len našu jednotu s Bohom, ale aj jednotu medzi nami navzájom. Svoje modlitby chceme rozšíriť na celý svet, ktorý sa zmieta v mori nepokoja, nesvárov a búrok. Spoločne vplajme k Bohu, nech udelí národom, rodinám i jednotlivcom dar zmierenia a pokoja," dodala predstavená rádu.
Úvodnú pieseň – Poďte, plesajme Pánovi pod dirigentskou taktovkou Róberta Mesároša, ponúkol spevácky zbor Chorus Salvatoris. V programe sa predstavil aj spevokol Stafides z Pezinka s dirigentkou Alenou Nagyovou. Organový doprovod zabezpečil Marek Cepko, na husliach hral Martin Smolko a na organe Stanislav Tichý.
Vzývanie Ducha Svätého predniesol Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup slovami: Duchu lásky, príď do tohto zhromaždenia a prebývaj medzi nami. Duchu jednoty, ukáž nám cestu ku kresťanskej jednote. Duchu pohostinnosti, uč nás byť prívetivými. Duchu súcitu, vštep nám do srdca postoj úcty ku všetkým, ktorých stretávame. Duchu nádeje, pomôž nám oslobodiť sa od všetkého, čo je prekážkou na našej ekumenickej ceste.
Modlitby odpustenia a zmierenia prečítali Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví, ďalej László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi, Štefan Rendoš, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej, Ladislav Bílý, kancelár Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi a Ján Szöllös, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov, podpredseda ERC SR.
Brat biskup Ivan Eľko zaspieval žalm 107,8-9.19-22.28-32: "Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí. Víchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili. Potešili sa, že všetko stíchlo, a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť,za jeho divy s ľuďmi. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu,nech ho chvália v rade starších."
V kázni poukázal Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup na skutočnosť, že v minulosti sme ako kresťania prišli o jednotu práve prílišným tlačením na presadzovanie vlastného názoru bez pokory. Pri vzájomnom stretávaní sa musíme viac odovzdávať veci do Božích rúk a spoliehať sa na Jeho riešenia. Bratislavský arcibiskup spomenul spojenie našej spoločnosti v pomoci Prešovu po tragédií, ktorá sa tam stala koncom minulého roka.
V záverečnej časti ekumenickej bohoslužby zaznel príhovor riaditeľa Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky JUDr. Jána Jurana. Upozornil na prejavy diskriminácie kresťanov vo svete. S poľutovaním však pripomenul, že ničenie kostolov, dehonestovanie cintorínov a iných náboženských symbolov sú súčasťou aj našej reality. "Poslaním cirkvi je šírenie dobrej zvesti o láske a nádeji a spájanie ľudí bez rozdielu. Preto verím, že využijete všetky svoje možnosti, aby ste v dnešnej zložitej dobe prispeli svojím dielom k pozitívnemu utváraniu našej prítomnosti a budúcnosti. Nech nám v tom Pán Boh pomáha."
Bodkou emumenickej bohoslužba bola výzva Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, ktorú predniesol generálny biskup ECAV sestrám a bratom vo viere v Pána Ježiša Krista, ako i všetkým občanom Slovenska. Jej plné znenie nájdete tu: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/vyzva-ekumenickej-rady-cirkvi-v-sr-k-obcanom-slovenska

Program bohoslužby používa liturgické prvky navrhnuté spoločnou komisiou Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Citácie zo Svätého Písma sú prevzaté z ekumenického prekladu Biblie. Tému pre rok 2020 navrhla a spracovala ekumenická skupina kresťanov na Malte.

Galéria k článku

Boris Mišina
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.