Ekumenická bohoslužba a konferencia v ruinách Zoborského kláštora

Ekumenická bohoslužba a konferencia v ruinách Zoborského kláštora

Bohoslužbou v ruinách Zoborského kláštora sme nadviazali na odkaz Františka

Pri stretnutí s členmi a pozorovateľmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku pápež František vyslovil myšlienku „Jednota bez uniformity“ a prianie „Pokračujte v ekumenickej ceste“. Hlavné posolstvo predsedu ERC a generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka na tomto stretnutí znelo: „V dobre jedného je ukryté aj dobro ďalších“.

Na tieto úžasné posolstvá sme sa snažili nadviazať ekumenickou pobožnosťou v sobotu 18. septembra v Nitre. Genius loci ruín Zoborského kláštora, postaveného v 9. storočí, dodal stretnutiu duchovných 3 kresťanských cirkví a ich veriacim symbolicko – mystický nádych.

September je v Nitrianskej vinohradníckej oblasti mesiacom vinobrania. Rozširovanie  vinohradníctva a vinárstva v tomto regióne siaha ku mníchom zo Zoborského kláštora, do obdobia jeho založenia. Obyvateľov okolitých obcí vzdelávali v poľnohospodárskych zručnostiach. Preto vinič a hrozno, ich odrodová pestrosť viedli k výberu duchovnej témy večera, založenej na 15. kapitole Jánovho evanjelia.

Liturgmi ekumenickej pobožnosti za rímskokatolícku cirkev boli diakon Tomáš Pružinec z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a Matej Reiner z Misijnej spoločnosti SVD. Za ECAV nitriansky zborový farár Ivan Boženík a za Reformovanú kresťanskú cirkev v Nitre zborový farár Tamas Ficzere. Prítomní na bohoslužbe boli ešte 2 rímskokatolícki duchovní – Roman Hasík (ako klavirista vystupujúcej hudobnej skupiny z Komunity Emanuel) a policajný kaplán pplk. František Bartoš. Sprievodné slovo mal presbyter CZ Nitra Rastislav Vacho.

Kázňovým príhovorom poslúžil Tamas Ficzere z Reformovanej kresťanskej cirkvi. Založil ho na 5. verši 15. kapitoly Jánovho evanjelia: Ja som vinič a vy moje ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť (ekumenický preklad).

V jeho povzbudivom príhovore zazneli i tieto myšlienky: „Vieme tiež, že vinič má viacero odrôd. Sú rôznej farby, chute. A tak aj my kresťania sme takto rozmanitý, paleta kresťanských spoločenstiev je pestrá. Ale to, čo nás spája, je ten istý koreň a ten istý gazda vinohradu. Pán Boh a náš pán Ježiš Kristus sú tými, ktorí nás spájajú.  

Božie slovo, západ slnka nad Zoborským kláštorom, farby začínajúcej jesene, piesne hudobníkov, vystúpenie dvoch flautistiek, úprimné spontánne modlitby účastníkov bohoslužby z rôznych cirkví a prítomnosť hostí - veriacich z CZ Jasenová a Leštiny boli úžasnou paletou radosti, ktorú sme všetci prežívali a ktorá bude dlho uchovaná v našich srdciach.   

Ján Huba, dozorca CZ Nitra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pôsobnosť cirkvi je v systéme sociálneho zabezpečenia nenahraditeľná

„.... niekomu sa páči viac stavať múry, ako spájať mosty“

pápež František

Dňa 18. 9. 2021 som ako členka CZ ECAV na Slovensku Jasenová mala možnosť zúčastniť sa so sestrami a bratmi z nášho a susediaceho CZ Leštiny Ekumenickej bohoslužby v magických ruinách Zoborského kláštora v Nitre. Účasť na spomínanej bohoslužbe bola súčasťou nášho celodenného zborového výletu, ktorý sa uskutočnil na základe pozvania predsedníctva CZ Nitra, s ktorým nás viažu dlhoročné úprimné priateľstvá založené na úrovni našich rodičov a starých rodičov.

Bolo úžasné sledovať symbiózu duchovných viacerých cirkví, pôsobiacich na území mesta Nitra. Podmanivé prostredie pozostatkov Zoborského kláštora, západu slnka, spevu vtáctva, duchovného spoločenstva ľudí, ktorým záleží na zachovaní kresťanských hodnôt a posolstvo jednotlivých cirkví vo mne zanechalo  neopakovateľný  zážitok, ktorý bude vo mne rezonovať po zvyšok môjho života.

Zaujímavá bola pre mňa i ekumenická beseda po ukončení bohoslužby a po západe slnka na tému „Sociálna a materiálna starostlivosť o potreby človeka z pohľadu cirkví, pôsobiacich v Nitre“. Moderátorom besedy bol Miroslav Lyko z RTVS.

Celý svoj profesionálny život pracujem na rôznych pozíciách sociálneho pracovníka v štátnej či verejnej správe. Bolo pre mňa, ale určite i ostatných  obohacujúce dozvedieť sa o významnej participácii jednotlivých cirkví pôsobiacich v meste Nitra na riešení náročných životných situácií rôznych rizikových skupín, ktoré spadajú do záchrannej siete sociálneho zabezpečenia. Z historickej úlohy kresťanských cirkví okrem prioritnej duchovnej a misijnej činnosti vyplývala aj nenahraditeľná charitatívna či diakonická služba, ktorá má aj v našich končinách dlhú históriu.

Účastníkmi besedy boli za Diecéznu charitu Klára Labošová – vedúca Domu charity sv. Rafaela v Nitre a Mário Stehlík, ktorý nás oboznámil s formami pomoci pre rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Ich hlavnou úlohou je depistáž pri vyhľadávaní týchto rodín a pomoc pri uspokojovaní základných životných potrieb jej jednotlivých členov.  CZ Nitra v besede zastupoval zborový dozorca Ján Huba, ktorý nám podal svedectvo o fungovaní Evanjelickej zborovej diakonie Nitra, ktorá vykonáva svoju činnosť na území mesta  od roku 2010 formou terénnej sociálnej práce v domácom prostredí seniorov.

Diecézna charita Nitra je účelové zariadenie RKC zriadené od roku 1996 nitrianskym diecéznym biskupom. Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc. Dôležitým apelom v tejto téme je však aj  povinnosť  štátu dbať o sociálne blaho svojich občanov.

V záverečnej fáze besedy nám všetci jej protagonisti tlmočili svoje skúsenosti a poznatky, ktoré nadobudli počas prvej a druhej vlny boja s ochorením COVID 19. Spomínaná pandémia opätovne naberá silu aj v dôsledku nízkeho záujmu o očkovanie. Obetavých pracovníkov charity a diakonie čaká preto znovu neľahké obdobie.

Beáta Brašeňová,  presbyterka CZ ECAV Jasenová

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.