Domáca pobožnosť na nedeľu po Deviatniku

Domáca pobožnosť na nedeľu po Deviatniku

Pieseň ES 281
 
            Bože, Ty si mocným slovom stvoril zem i nebesá, svetlo dal a tmu premohol, riekol si a stalo sa! Haleluja! Haleluja! Za to svetlo vďaka Ti. Haleluja! Haleluja! Buď Ti sláva naveky!
 
Čítanie Božieho slova zo Ž 119, 89 - 96
 
            „Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Z rodu na rod je Tvoja pravda; zem si upevnil, takže stojí. Do dnešného dňa stoja, ako si usúdil; veď všetko to sú Tvoji sluhovia. Keby Tvoj zákon nebol býval mojou rozkošou, bol by som zahynul vo svojej biede. Ja nikdy nezabudnem Tvoje rozkazy; veď nimi si ma obživil. Tvoj som ja, spas ma, lebo hľadám Tvoje rozkazy. Číhajú na mňa bezbožní, aby ma zahubili; ja si však všímam Tvoje svedectvá. Videl som medze každej dokonalosti; Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Známe slová „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ sú zo 119. žalmu, ktorý je najdlhším v celej zbierke žalmov. Má až 176 veršov a hovorí o Božom slove.
 
Komunikačný nástroj
            Pod „slovom“ si bežne predstavíme komunikačný nástroj. Niekto nám skrze slová niečo povedal, my niečo pomocou slov povieme iným. Slovo, ktoré môžeme vysloviť, napísať, poslať internetom či nahrať na audio alebo video záznam. Všetko sú to spôsoby, ako niekomu inému odovzdať informáciu. A práve takto mnoho ľudí rozumie aj Božiemu slovu. Chápu ho ako nosič informácie. Pán Boh nám niečo hovorí, oznamuje svoju vôľu, napomína alebo potešuje. Je jedno či v písanej podobe skrze Bibliu alebo hovorenej skrze kázeň kazateľa. Pre mnohých ľudí je Božie slovo len komunikačný nástroj. Avšak Božie slovo je oveľa viac.
 
Otcova vôľa
            Predstavme si domácnosť, o ktorej nám niekto povie, že tam má slovo otca či starého otca veľkú váhu. Sú také rodiny, kde jeden z členov požíva veľkú autoritu. A práve táto jeho autorita je myslená pod „jeho slovom.“ Povedať o niekom, že jeho slovo má veľkú váhu znamená, že ten človek má rešpekt, že jeho vôľa a celá jeho osobnosť sú dôležité. Tak aj božie slovo predstavuje celú Božiu vôľu, Boží úmysel, Božie myšlienky a tak aj Boha samého. To potvrdzuje aj úvod dnešného textu kde čítame, že Božie slovo pevne stojí v nebesiach. Znamená to, že Boh je v nebi autoritou, že Jeho slovo platí, že Jeho slovo má veľkú váhu.
 
Slovo tvorí
            Božie slovo má takú váhu, že vzniká život. Boh povie: „buď svetlo“ a stane sa. Preto v žalme o Božom slove nechýba zmienka o tom, že utvoril Zem a ona pevne stojí. Je to dielo Božieho slova rovnako ako je dielom Božieho slova všetko, čo je okolo nás.
 
Slovo občerstvuje
            Je možno zvláštne čítať o tom, že niekto má záľubu – dokonca rozkoš – v Božom zákone a v Božích rozkazoch. Rozkazy sú spravidla chápané negatívne. Komu sa už len páči, ak mu niekto rozkazuje? Tu však nie je reč o takých rozkazoch. Tu je reč o Božom zákone, Božom poriadku a teda rozkazoch, ktoré dáva Boh vo všeobecnosti. Na Boží rozkaz vznikol svet, Slnko, more, zvieratá i ľudia. Na Boží rozkaz prišli do sveta morálne a etické hodnoty, zhrnuté v 10 Božích prikázaniach. A na Boží rozkaz sa deje aj to všetko úžasné, čo Boh koná okolo nás a pre nás. Ak si uvedomíme, koľko dobrého a veľkolepého utvoril Boh svojimi rozkazmi a aký poriadok vniesol do sveta svojim zákonom, je to aj pre nás potešujúce a môžeme smelo povedať, že v Božích rozkazoch máme záľubu.
 
Slovo zachraňuje
            Žalmista volá po spáse a správne tuší, že ju nájde práve v Božom slove a v Božích rozkazoch. Pripomína nám to prosbu stotníka: „povedz slovo a ozdravie môj sluha“ (L 7,7). Stotník chce, aby Ježiš povedal slovo – vydal rozkaz, ktorým jeho sluha ozdravie. Žalmista chce, aby Boh vydal rozkaz a tak ho spasil. Božie slovo a Božie rozkazy vedú k záchrane človeka, pretože Boh nevydáva rozkazy ako vo vojne, kde vojaci pri plnení rozkazu majú strieľať a ničiť ale vydáva rozkaz, následkom ktorého má byť človek spasený.
 
Slovo stalo sa telom
            Takáto záchrana sa završuje v Pánovi Ježišovi Kristovi. O Ňom čítame, že Slovo sa stalo telom. On je Boh, On je Slovo, On prišiel v ľudskom tele na svet. On je ten, ktorý je v nebesiach už od počiatku a tak aj prvé slová dnešného textu môžeme čítať v tomto duchu. Pán Ježiš je predsa ten, ktorý naveky pevne stojí v nebesiach. A ak žalmista v závere píše, že Boží príkaz siaha veľmi ďaleko, opäť je to poukaz na Pána Ježiša Krista, pretože On z lásky a poslušnosti prišiel na svet a splnil tak Božiu vôľu a Boží rozkaz. Nastúpil na cestu utrpenia a zomrel na kríži. A tu končí každý ľudský rozkaz, lebo nikto nemôže rozkazovať smrti ani tomu, kto sa ocitol v jej moci. Avšak Boh áno. On prikazuje smrti, On kriesi svojho Syna a On sľubuje vzkriesenie aj nám. Tak Boží rozkaz siaha veľmi ďaleko. Siaha za smrť, pretože smrť je medzou každej ľudskej dokonalosti a ani ten najmocnejší ani najlepší ani najprefíkanejší človek nemôže svojimi rozkazmi prekročiť jej hranicu.
 
            Dnešná nedeľa nám pripomína moc a význam Božieho slova. Spolu so žalmistom preto oslavujme Pána Boha ďakujúc Mu za Jeho slovo a v piesni vyznávajme, že Boh mocne slovom stvoril Zem i nebesá a prosme, aby nás v tomto svojom slove vždy zachoval. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré pevne stojí v nebesiach i na zemi. Ono tvorí, ono občerstvuje, ono zachraňuje. Ono sa stalo telom v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Prosíme Ťa, občerstvuj nás svojim slovom, pomáhaj nám naplno si uvedomiť jeho moc a význam pre nás a radovať sa z toho, že neostávaš pred nami skrytý, ale sa nám vo svojom slove – rovnako ako vo svojom Synovi, ktorý je Slovom v ľudskom tele – zjavuješ, aby si nám dal poznať, že si tu, že si blízko a že konáš všetko pre naše spasenie. Amen.
 
Pieseň ES 288
 
            Zachovaj nás v svojom slove, pomôž veriť opravdove, Ty sám, Ježiši, Pane náš, ktorý naše mdloby poznáš.