Domáca pobožnosť na 8. nedeľu po Svätej Trojici (7. august 2022)

Domáca pobožnosť na 8. nedeľu po Svätej Trojici (7. august 2022)

Pieseň ES 443
 
            Človeče, chceš byť spasený a večne blahoslavený? Plň vôľu Boha svätého zo srdca svojho celého.
 
Čítanie Božieho slova z Mt 5, 21 - 28
 
            „Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu. Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. Vpravde hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny. Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Prečítané slová pochádzajú z piatej kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Táto spolu so šiestou a siedmou kapitolou tvorí dôležitý celok, ktorý nazývame Ježišove reči na vrchu. 
 
Reči na vrchu
            Ježišove „reči na vrchu“ nám ako celok prinášajú veľmi ucelený a konkrétny obraz o tom, čo Pán Ježiš od nás ako svojich učeníkov žiada. Nachádzame tu najprv známe blahoslavenstvá, potom výzvu byť soľou zeme a svetlom sveta, napomenutie nehnevať sa s bratom, nepozerať žiadostivo na ženu, nikomu nič neodopierať ale naopak každému žehnať, modliť sa, postiť, dávať almužny, nestarostiť sa o ďalší deň ale konať dobro, pritom však nikoho neposudzovať a dávať si pozor pred falošnými prorokmi. Na záver čítame podobenstvo o dvoch staviteľoch, ktoré hovorí, že kto sa riadi týmito slovami, má v živote pevný základ. 
 
Prísna norma
            Ak si všetky tieto rady a požiadavky prečítame zistíme, že vôbec nie sme schopní ich naplniť. Veď ako možno zabrániť tomu, aby sme sa niekedy nahnevali, aby nám prišla na myseľ žiadostivá myšlienka, aby sme na chvíľu podľahli sebectvu či si robili starosti pre niečo, čo nás trápi. Ježišove reči na vrchu obsahujú toľko krásnych, no zdanlivo neuskutočniteľných výziev až máme pocit, že toto nikdy nedokážeme.
 
Ideál a motivácia
            A predsa nás Pán Ježiš nechce odrádzať. Vo svojich slovách nám vykresľuje život na vysokej úrovni lásky. Ten, kto má v srdci veľa veľa lásky, žije životom, aký nám tu Pán Ježiš popísal. A keďže najviac lásky je v Božom kráľovstve, je popísaný spôsob života práve odrazom života v nebesiach. My pre nedostatok tej skutočnej a dokonalej lásky nie sme schopní vo všetkých oblastiach takto žiť a konať. No predsa na tento obraz hľadíme a máme hľadieť ako na vzor a cieľ. Je to podobné, ako keď sa venujeme športu. Vieme, že s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahneme úroveň svetových športovcov a predsa čítame o tom, aké výsledky je možné dosiahnuť, aby nás to motivovalo a posúvalo ďalej. Tak nám aj Pán Ježiš ukazuje, aký až môže byť život v dokonalej láske.
 
Méta či realita
            Má byť teda Ježišovo rozprávanie iba opisom toho, ako to je v Božom kráľovstve alebo ako by to tu mohlo byť? Je to iba opis méty, ktorá sa ale nedá naplniť? Určite nie. Ježišove slová majú v každej oblasti dosah aj na náš reálny život. Ako príklad môžeme použiť dnešné slová o bratovi či ženách.
 
Sprísnenie zákona
            Pán Ježiš hovorí o piatom Božom prikázaní. „Vašim otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ ale ja vám hovorím...“ To znie, ako keby chcel Pán Ježiš Boží zákon nejako upraviť. Pri ďalšom čítaní máme dokonca dojem, že ho chce sprísniť. Veď kým kedysi človek šiel pred súd za vraždu, teraz má ísť pred súd za hnev? Je to vôbec možné? Má byť už hnev na brata či neláskavé slovo, ktoré by sme mu povedali, dôvodom k nášmu súdeniu a trestaniu? Ak si to takto predstavíme, tak sa nás zmocní buď úzkosť nad tým, aký je Ježiš prísny alebo rezignácia, že toto sa predsa nedá.
 
Židovský prístup
            Oba tieto pocity by boli na mieste, ak by sme k zákonu a teda aj k Ježišovým slovám pristupovali tak, ako to robili Židia. Oni totiž zákon chápali a uplatňovali vecne a doslova. Nezabíjať, Dobre, nebudeme zabíjať. Nehnevať sa? Dobre, nebudeme sa hnevať. Po novom by to znamenalo nepoužívať slová „hlupák“ a „blázon“. Ostatné nadávky by boli povolené.
 
Ježišov prístup
            Pán Ježiš však nehľadí na zákon takto. Vo svojich slovách sa nevenuje samotným skutkom ale príčinám. Ide ku koreňu. Preto hovorí o hneve pri bratovi a o žiadostivej myšlienke pri ženách. Ony sú spúšťačom menších či väčších citových a myšlienkových búrok, ktoré potom produkujú skutky. A tie môžu byť rôzne od urážlivých slov, zlomyseľných skutkov až po zákonom spomínanú vraždu alebo cudzoložstvo.
 
Zmena pohľadu
            Ak teda Pán Ježiš hovorí o piatom či šiestom Božom prikázaní a dopĺňa ich slovami: „Ale ja vám hovorím...“ neznamená to, že chce upraviť zákon rozšírením zoznamu skutkov, ktoré nemáme robiť, ale chce zmeniť náš pohľad na ne. Pán Ježiš chce, aby sme to, čo nám zákon zakazuje, teda vraždu alebo cudzoložstvo videli ako výsledok zlých myšlienok a emócií a bojovali s nimi už v zárodku.
 
Trhanie koreňa
            Keď zubár trhá zub, trhá ho vždy aj s koreňom. Rovnako ak na záhradke trháme burinu, snažíme sa trhať ju aj s koreňom. Tak je to aj s hriechom. Koreňom veľkého množstva zlých skutkov sú práve hnev a zlé myšlienky. Preto zmyslom dnešných slov nie je nabádanie nás k mechanickému plneniu nových pravidiel: „nepovedať slovo hlupák či blázon alebo nedívať sa na ženu“ ale odstraňovanie zlých myšlienok a hnevu z nášho srdca. Inak povedané, ak sa na niekoho nahneváme, alebo si o niekom niečo zlé pomyslíme, je to čas, aby sme hneď zakročili a zabránili tomu, že sa naše pocity a myšlienky budú rozvíjať a prerastú do nenávisti či zlých skutkov. Už prvé myšlienky či hnev treba podľa Ježiša zo srdca vytrhnúť ako koreň, ktorý by mohol spôsobiť rozrastanie zlej buriny.
 
            Po prečítaní dnešných slov teda neprepadajme ani strachu ani rezignácii, ale zmeňme taktiku boja s vlastnými pocitmi a tak aj s hriechom. Strážme svoje emócie i myšlienky a tie zlé odstraňujme už v zárodku. Tak nám to Pán Ježiš dnes radí a tak je to aj v súlade s Jeho životom a so životom v nebeskom kráľovstve. Uplatňovaním Jeho rady sa nám už ani Jeho dnešné slová nebudú zdať také tvrdé a neuskutočniteľné. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si nám vo svojom svätom živote dal príklad lásky. Miloval si svet i hriešnikov v ňom a bol ochotný za nich zomrieť, aby mali šancu sa svojho hriechu zbaviť. Hľadíme na Tvoju lásku a túžime tiež takto milovať bratov i sestry. Prosíme, pomáhaj nám v tom a dávaj nám silu bojovať so zlými emóciami a myšlienkami, odstraňovať ich zo srdca i mysle a tak konať dobro a prejavovať lásku. Amen.
 
Pieseň ES 466
 
            Ó Ježiši Kriste, Ty naša istota, stále útočište v úzkostiach života, svojou svätou zvesťou daj poznať každému, že si pravdou, cestou k životu večnému.