Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Svätej Trojici (20. jún 2021)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Svätej Trojici (20. jún 2021)

1. Úvod

            V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 332

3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

            Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

            Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

4. Zamyslenie nad Božím slovom (Ez 18, 21-28)

            S úctou si vypočujme slová Písma z knihy proroka Ezechiela 18, 21-28:

            „Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina, Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný; ak to robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. Avšak namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, a pácha neprávosť a zomrie preto, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život. Keď uvážil a odvrátil sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, nezomrie.“

Milí bratia a sestry!

            Sú ľudia, ktorí hľadia iba na seba a na svoje záujmy, idú tvrdo za svojimi cieľmi a nezaujíma ich, či na svojej ceste niekomu ublížia alebo niekoho zámerne podrazia. Sú ľudia, ktorí sú naopak veľmi vzťahovační a útlocitní, dotkne sa ich každé hlasnejšie slovo či zlostnejší pohľad a dokážu svojim blízkym vytýkať aj hriechy dávno minulé. A napokon sú ľudia, ktorí sú až priveľmi upätí na svoje slabosti a chyby. Nepotrebujú, aby im niekto niečo vytýkal, pretože sa zo všetkého obviňujú sami. Uvažujú, či azda svojim skutkom či slovom niekoho nezranili, či v niečom nezlyhali, niečo nemali urobiť inak. Práve takýmito sú aj mnohí kresťania. Neraz som v rozhovore s psychológmi počul povzdych, že najviac ich klientov, ktorí trpia pocitom sebaobviňovania, je práve z radov kresťanov. Možno je to preto, že práve kresťania, ktorí to s vierou a vzťahom k Pánu Bohu myslia vážne, sú priveľmi citliví na svoje konania a spytujú sa, či sa nemohli zachovať ešte lepšie. Takéto myšlienky však vnášajú do srdca stálu neistotu a nepokoj a z tvárí takýchto kresťanov sa vytráca radosť.

            My však dnes počujeme od proroka Ezechiela radostné slová. Hovoria o tom, že ak človek spoznal, že kráča po zlej ceste, oľutoval to a zmenil svoj smer, nie je viac potrebné zaoberať sa minulosťou. Pán Boh nie je ten, kto pripomína a vytýka staré hriechy, preto ani my sa nemusíme dívať iba do minulosti a pátrať, kedy sme čo zlé urobili. Ezechiel náš pohľad upiera do budúcnosti. Tak totiž hovorí Hospodin: ak sa bezbožný odvráti od hriechu, ktorý páchal, bude žiť a jeho hriech mu nebude pripomínaný.

            Toto sa nám potvrdzuje napríklad aj pri Pánovi Ježišovi Kristovi, keď Ho na Golgote jeden z lotrov prosí o milosť. Tento človek priznáva, že je spravodlivo odsúdený, lebo napáchal zlé veci. V tom je jeho pokánie. Priznal svoju vinu. Nemenuje však svoje skutky. My vlastne ani nevieme čo urobil. Pre nás to však ani nie je dôležité. Pre nás je dôležité to, že tento lotor čas, ktorý by premárnil menovaním a spomínaním svojich hriechov, prípadne ich vyčítaním si, využíva radšej na to, aby sa obrátil ku Kristovi a prosil: „Pane, rozpomeň sa na mňa“. A Ježiš ho prijíma hovoriac: „Dnes budeš so mnou v raji“. Tak tento lotor dostal zasľúbenie večného života. Rovnako dostávame aj my prísľub života od Hospodina skrze proroka Ezechiela a jedinou podmienkou je odvrátiť sa od hriechu, teda uvedomiť si chybu, priznať ju v pokání a skončiť so starými praktikami.

            Zároveň nám však Ezechiel dáva aj vážne napomenutie: ten, kto je spravodlivý a od svojej spravodlivosti sa odvráti a začne páchať hriechy podobné tým, ktoré páchajú bezbožníci, zomrie.

            Čo z toho teda vyplýva? Že pre Pána Boha nie je dôležitá minulosť, ale prítomnosť. Ak niekto v minulosti hrešil, no zanechal hriech, Pán Boh hľadí na jeho súčasný život. Ak ale niekto do hriechu upadol, nepomôže mu, že kedysi bol spravodlivý. Tak ako športovec musí podať v danej chvíli na konkrétnom zápase dobrý športový výkon a nemôže dostať víťazný veniec len preto, že kedysi bol dobrý, tak aj pred tvárou Božou je dôležité to, čo robíme a aký vzťah máme k Pánu Bohu dnes.

            V ľudskej mysli sa hneď vynorí otázka, ktorá sa vynára aj v mysli Izraela. Je to správne? Je spravodlivé, aby ten, ktorý hrešil celý život bol zachránený? Je spravodlivé a správne, aby spravodlivý bol za hriech zatratený? Boh sám odpovedá: Moje cesty sú správne. To vaše cesty sú tie pomýlené. Pán Boh skrátka nenávidí hriech a prítomnosť hriechu v ľudskom živote človeka ohrozuje. Preto ani spravodlivý človek nemôže byť spasený, ak definitívne zanechá cestu spravodlivosti, prepadne hriechu a odvráti sa od Boha. Áno, o takom človeku je totiž reč. Nepredstavujme si tu človeka, ktorý je spravodlivý no zhreší. Rôznym náhlym pochybeniam sa nikto nevyhne a tie Pán Boh láskavo a milostivo odpúšťa, ak Mu ich v pokání vyznávame. Ezechiel tu však hovorí o človeku, ktorý sa úplne odvráti od Boha a prepadne hriechu.

            Dnešná nedeľa hovorí o stratených veciach. Aj my sme toho veľa stratili. Stratili sme Bohom darovanú svätosť, stratili a porušili sme Jeho obraz v nás, stratili sme nejednu príležitosť počuť Jeho hlas či hovoriť o Ňom. Dnešná nedeľa však hovorí aj o veciach znovu získaných. Medzi také patrí Božia milosť, ktorú nám Pán Boh stále znova a znova ponúka či Božie kráľovstvo a večný život, ktorý pre nás získal Pán Ježiš Kristus. Pánu Bohu na nás záleží a chce, aby naša budúcnosť bola spätá s Ním vo večnej radosti. Neplačme teda nad tým čo sme v živote stratili ale radujme sa z toho, čo všetko sme získali. Kiež sme ako Božie deti svedkami radosti a kiež sami pociťujeme, že nám náš Pán veľa dáva, veľa odpúšťa a nič zlé nám nechce pripomínať. Amen.

            Pomodlime sa:

            Pane Bože náš, vieme, že nenávidíš hriech, no miluješ nás – svoje deti, ktorým dávaš šancu odvrátiť sa od zlého a vrátiť sa k Tebe. Poslal si dokonca svojho Syna, aby umrel za nás a vytrpel trest za naše hriechy. Ďakujeme Ti za to a prosíme, napĺňaj nás svojím Svätým Duchom, aby sme pri Tebe verne vytrvali, k hriechu sa neupínali a snažili sa v živote konať dobre a spravodlivo. Kiež s Tvojou pomocou kráčame cestou, ktorá vedie do Tvojho kráľovstva a raz, ospravedlnení pre zásluhy Tvojho Syna, spočinieme pri Tvojich nohách. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach...

5. Viera všeobecná kresťanská

            Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:

            Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 498

7. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Láska Božia nech je a zostáva medzi vami naveky! Amen.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.