Domáca pobožnosť na 24. nedeľu po Svätej Trojici (14. november 2021)

Domáca pobožnosť na 24. nedeľu po Svätej Trojici (14. november 2021)

1. Úvod

            V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 686

3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

            Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

            Ja som Hospodin, tvoj Boh ...                           

4. Zamyslenie nad Božím slovom (Am 4, 6 - 13)

            S úctou si vypočujme slová Písma z knihy proroka Ámosa 4, 6-13:

            „Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby vo všetkých vašich mestách a že ste mali nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, no ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. Zadržal som vám dážď ešte tri mesiace pred žatvou. Dával som dážď na jedno mesto, na druhé mesto som dážď nedal. Na jednu roľu pršalo, a roľa, na ktorú nepršalo, vyschla. Dve, tri mestá vliekli sa k inému mestu napiť sa vody, ale neboli uspokojené. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. Bil som vás sneťou a hrdzou, vysušil som vaše záhrady aj vinice; vaše figovníky a olivy obžrali kobylky. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. Poslal som na vás mor ako na Egypt, pobil som mečom vašich mládencov, dal som odvliecť do zajatia vaše kone a spôsobil som, aby zápach vášho tábora stúpal vám do nosa. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov. Preto takto naložím s tebou, Izrael! A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh mocností.“

Milí bratia a sestry!

            Určite ste už neraz zažili ten pocit, keď ste mali voči niekomu zlé svedomie a báli alebo hanbili ste sa mu ukázať na oči. Takéto skúsenosti nie sú v našich životoch vôbec výnimočné a to pre našu ľudskú nedokonalosť. Veď každý z nás niečo zaviní, niečo pokazí, dopustí sa neférovosti, čo vedie k narušeniu vzťahu. Ten sa sám od seba neobnoví. Spôsobená rana sa zahojí len teplým hrejivým dotykom dlane, alebo láskavým slovom. A to sa nestane, ak sa človeku budeme vyhýbať a skrývať sa pred ním. Pokiaľ ide o našich učiteľov, šéfov, priateľov či členov rodiny, dokážeme sa im vyhýbať možno i celé dni alebo mesiace. Dnes nie je problém zmeniť si telefónne číslo alebo sa zatajiť v byte. Dnešná nedeľa nás však upozorňuje na stretnutie, ktorému sa vyhnúť nemožno a to je stretnutie s Pánom Bohom.

            Prorok Ámos pôsobil v čase, keď Izrael prekvital. Ľuďom sa darilo a tak zabudli na Hospodina. Jeho slová ukazujú, akým veľkým protivníkom misie je blahobyt; ako ťažko je osloviť Božím slovom tých, ktorí sa majú dobre. Hospodin zdvihol varovný prst a predsa sa ľud k nemu nevrátil: dopustil hlad, sucho i mor a predsa to nepomohlo. Nepripomína nám to niečo? Nepripomína nám to problémy dnešnej doby, keď svetom otriasajú ekonomické krízy, živelné katastrofy či pandémia? Hľa, koľko napomenutí od Hospodina a predsa si dnešný moderný konzumný človek nepovie, že za tým môže byť varovný prst Hospodinov, neskloní sa v pokání a nehľadá Ho. Radšej bude hľadať príčiny v ekológii, analyzovať, organizovať konferencie či humanitárne akcie.

            Prorok však výpočet Božích varovných napomenutí završuje konkrétnou výzvou: „Priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom.“ To stretnutie je úplne isté. Každý človek, aj ten, ktorý pred tým celý život zatvára oči, sa raz stretne s Hospodinom. Nahovárať si, že sa tomu azda dá nejako uniknúť, že celoživotné ignorovanie Boha spôsobí Jeho obídenie aj potom je rovnako naivné, ako keď si dieťa zatvorí oči a myslí si, že je samo neviditeľné. Stretnutie s Pánom Bohom čaká každého. Aké to bude stretnutie?

            Pre tých, ktorí Pána Boha ignorujú, nechcú o Ňom nič počuť, alebo možno Jeho existenciu kdesi vysoko tušia, "láskavo" Ho akceptujú, no nechcú s Ním nič mať, to asi bude poriadny šok. Veď to stretnutie nebude iba priateľské zoznámenie. Bude to súd – zhodnotenie života a efektívnosti hospodárenia s darovaným časom. Možno nejednému človeku Pán Boh povie: „Dopustil som na teba hlad, sucho i chorobu, vzal som ti prácu, zdravie či rodinu, aby si ma konečne začal hľadať, no neurobil si to.“ Alebo povie: „Koľko som ti toho dal, viedol ťa, pomáhal ti a ty si si hlúpo myslel, že si taký skvelý a nezbadal si, že to ja ti pomáham.“ Také a ešte mnohé iné výčitky by mohli oprávnene zaznieť z Božích úst. Veď každý z nás má nejakú chybu, každému je čo vytknúť a tomu, kto navyše odmieta Boha a Jeho slovo, môže Boh nadovšetko vytýkať tento odmietavý postoj: „Toľkokrát som ti bol na blízku a ty si na mňa kašľal, hoci som ťa stvoril, hoci som za teba obetoval svojho Syna, hoci som ťa tak veľmi miloval.“ Bude to omnoho horšie ako stáť pred učiteľom s prázdnym zošitom, v ktorom mala byť napísaná domáca úloha.

            A predsa nás nechce dnešná nedeľa a ani slová proroka Ámosa strašiť. Veď stretnutie s Pánom Bohom môže byť aj radostné, no len pre toho, kto ho očakáva, kto je naň pripravený, kto sa naň teší. A to je ten, kto berie Pána Boha v živote vážne, kto Ho považuje za svojho Stvoriteľa, Otca, Ochrancu, kto uznáva Pána Ježiša za svojho Spasiteľa, necháva sa Ním viesť a uvedomuje si, že všetko čo v živote má, má len vďaka Nemu. Pre takého človeka sa stretnutie s Pánom Bohom podobá stretnutiu s bohatým strýkom, ktorý žije v ďalekej cudzine, no posiela nám bohaté dary, píše cenné rady, zariadi všetko čo potrebujeme a môžeme sa na neho hocikedy e-mailom obrátiť vediac, že nám pomôže, aj keď je ďaleko a nemôžeme ho vidieť a hovoriť s ním. Vari by sme sa netešili, ak by takýto náš patrón mal prísť a zastať pred nami? Rovnako sa môžeme tešiť na stretnutie s Pánom Bohom.

            Pre veriaceho človeka stretnutie s Pánom Bohom nebude traumou, ale radosťou. Ak by to nemalo byť tak, potom by Kristus nadarmo umrel. Znamená to teda, že máme brať deň súdu na ľahkú váhu? Že sa ním vôbec nemáme zaoberať, lebo to všetko dopadne automaticky dobre? To nie. Prorok hovorí: „Priprav sa na stretnutie.“ Teda aj my – veriaci – hoci nám Písmo hovorí, že pre zásluhy Pána Ježiša Krista sa nemusíme stretnutia báť, máme sa naň pripravovať a to neustálym posilňovaním sa vo viere, budovaním vzťahu s Pánom Ježišom a životom, ktorý je v súlade s Jeho príkladom a Jeho slovom. Amen.

            Pomodlime sa:

            Trojjediný náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že nás miluješ a v živote nás neraz aj napomínaš, aby sme na Teba nezabúdali a vracali sa k Tebe. Prosíme, pomáhaj nám rozumieť Tvojim slovám a Tvojej vôli. Dávaj svojho Ducha na túto zem, aby ľudia videli vo svojich životoch Tvoj prst a obracali sa k Tebe. A tak nám všetkým pomáhaj pripravovať sa na stretnutie s Tebou, na ktoré sa tešíme vediac, že to bude radostné stretnutie s naším Otcom, Záchrancom a Posvätiteľom. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach...

5. Viera všeobecná kresťanská

            Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:

            Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 700

7. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.