Domáca pobožnosť na 23. nedeľu po Svätej Trojici (20. november 2022)

Domáca pobožnosť na 23. nedeľu po Svätej Trojici (20. november 2022)

Pieseň ES 696
 
            Verím to pevne, verím z celej duše, že ducha môjho ani smrť nezmôže, zhorí zem, slnko raz prestane svietiť, ja však budem žiť.
 
Čítanie Božieho slova z Mt 22, 15 - 22
 
            „Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by Ho podchytili v reči. Poslali k Nemu svojich učeníkov a herodiánov, a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: slobodno platiť cisárovi daň, a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyseľnosť a riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. A oni Mu priniesli denár. Spýtal sa ich: Čí je to obraz a nápis? Odpovedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili Ho a odišli.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Máme za sebou komunálne voľby, ktoré vraj mali najnižšiu účasť v dejinách Slovenska. Viem, že politické témy málokoho zaujímajú a ani ja o nich dnes nechcem písať. Chcem však písať o témach občianskych.
 
Občan štátu
            Byť občanom štátu so sebou prináša nejaké tie práva - veď môžeme od štátu očakávať starostlivosť v oblasti vzdelávania, zdravotníctva či v sociálnej oblasti, no prináša to aj povinnosti. Musíme dodržiavať zákony a platiť povinné odvody a dane. Zúčastniť sa volieb síce nie je povinné, avšak ak niekto k voľbám vôbec nepríde, vyjadruje tým absolútny nezáujem o veci verejné a to je škoda. Myslím si, že taký človek ani nemá morálne právo kritizovať stav spoločnosti, pretože pre jej zmenu neurobil ani to najmenšie. Prísť a vyjadriť svoj názor predsa netrvá dlho a aj odovzdaný neplatný volebný lístok ako prejav nesúhlasu s ponukou je viac ako úplná ignorácia.
 
Dvojité občianstvo
            Dnešná nedeľa nám hovorí, že ako kresťania máme dvojité občianstvo. Sme občanmi zeme – a teda štátu, v ktorom žijeme – aj občanmi neba. Svojim telom, umom a fyzickými zručnosťami na tomto svete môžeme a máme budovať spoločnosť, v ktorej žijeme, našim srdcom a dušou zasa máme budovať kráľovstvo nebeské, do ktorého už teraz patríme a ktoré môžeme aj do tohto sveta prinášať.
 
Aktívny prístup
            Oboje si však žiada aktívny prístup. Človek, ktorý ignoruje svoje práva i svoje povinnosti, nerobí vlastne pre svoju spoločnosť nič. A my sme často svedkami nielen ignorácie tých občianskych práv – ako v prípade volieb – ale aj tých nebeských. Tú vidíme vždy, keď sa pozrieme na prázdne lavice v kostole alebo čítame na internete protikresťanské a proticirkevné statusy.
 
Politická otázka
            Otázka, ktorú v dnešných slovách dostal Pán Ježiš, bola vyslovene politická. Zámerom herodiánov bolo priviesť Ho do situácie, kedy sa vyjadrí buď proti cisárovi (ak povie nie) alebo proti kráľovi a veľkňazovi (ak povie áno). Oboje bude považované za rebéliu. Ježiš však odpovedá inak. Nehovorí jednému áno a druhému nie ale hovorí, áno všetkému, čo človek má vo svojom živote vykonať. V tom hmotnom svete sú to tie fyzické, občianske, pracovné či rodinné povinnosti, v tom duchovnom svete sú to zasa naše duchovné povinnosti. V oboch prípadoch sme však vyzvaní: „Dávajte,“ čo znamená, že ani v jednom svete nemáme ostať pasívni alebo ho ignorovať. 
 
Duchovná starostlivosť
            Tak ako ignorácia občianskych práv a povinností nie je zdravá a nie je správna, ani ignorácia duchovného života nie je zdravá. Mnoho ľudí si myslí, že pre duchovný život netreba robiť nič, že človek svoju dušu jednoducho má a hotovo. Lenže tak ako sa človek stará o svoje telo, potrebuje sa starať aj o svoju myseľ, o svoje srdce a o svoju dušu. Na to dnes veľa ľudí zabúda, preto ľudská myseľ často zakrpatie, vzťahy ochladnú a duša sa stane slabou, hluchou a slepou voči dianiu okolo nej. Pán Ježiš nás preto dnes povzbudzuje, aby sme všetkému venovali primeranú pozornosť. 
 
Extrém
            Byť horlivým služobníkom cisára a zanedbávať svoj národ by Židia určite neocenili. Byť hrdým národovcom a hroziť Rímu by tiež nebolo múdre ani bezpečné. Herodiáni čakali, že práve jeden z takýchto extrémov Ježiš svojou odpoveďou podporí. On však navrhuje rozložiť sily. Dajte každému to, čo treba. A to platí aj pre nás dnes. Tak ako vtedy by bolo extrémom slúžiť cisárovi a nedbať na svoj národ, je aj dnes extrémom slúžiť len svojmu telu, dbať o svoju hmotnosť, krásu, postavu či zdravie a zanedbávať svoju dušu. Avšak mýli sa aj ten, kto si myslí, že duša je všetkým a telu či telesnému svetu sa netreba venovať. Sú kresťania, čo slúžia iba svojej duši a popierajú svet, telo a jeho potreby. Aj to je však extrém. A Ježiš vraví: „Dajte každému, čo treba!“
 
            Dnešná nedeľa sa nazýva nedeľou večnosti. Je to posledná nedeľa cirkevného roka a pripomína nám, že hoci sme prežili ďalší rok na tejto zemi, nie je to koniec, pretože sme pozvaní do nebeského kráľovstva, kde bude náš život pokračovať. Súčasťou toho kráľovstva sme už teraz, preto už teraz sa správajme ako zodpovední a múdri občania. Užívajme všetky práva a plňme všetky povinnosti zeme i neba, aby sme raz mohli z rúk nášho nebeského Otca prijať veniec života a radovať sa večne. Amen.
 
Modlitba
 
            Trojjediný náš Bože, ďakujeme Ti, že si nás stvoril do tohto sveta, no zároveň vykúpil pre svet večný a posvätil, aby sme skrze vieru mohli byť nielen občanmi zeme ale aj neba. Prosíme Ťa, daj nám stále pamätať na túto výsadu, radovať sa z nej a správať sa ako múdri a zodpovední pozemšťania i nebešťania. Kiež je tvoje meno oslávené a my ho môžeme velebiť tu i tam raz večne. Amen.
 
Pieseň ES 700
 
            Život je Boží dar daný nám do vena. Pri smrti poznáme, aká jeho cena! Ó Pane, nauč nás počítať naše dni, skôr než sa zvečerí a príde posledný.