Domáca pobožnosť na 2. slávnosť vianočnú (26. december 2021)

Domáca pobožnosť na 2. slávnosť vianočnú (26. december 2021)

1. Úvod

            V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 39

3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

            Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

            Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

4. Čítanie starozmluvného textu (Ž 100, 1-5)

            Slovo Božie Starej zmluvy napísané je v Žalme 100 vo veršoch 1-5:

            „Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.“

5. Pieseň ES 33

6. Čítanie evanjelia (Mt 23, 34-39) 

            Dnešné slávnostné evanjelium napísané je v evanjeliu podľa Matúša 23, 34-39:

           „Preto, hľa, posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov; a vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, a to preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachjovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Ajhľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“

7. Pieseň ES 36

8. Zamyslenie nad Božím slovom (Mt 10, 17 - 22)

            S úctou voči Božiemu slovu vypočujme si slová Písma z Evanjelia podľa Matúša 10, 17-22:

            „Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach; aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo. Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť; veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. A brat vydá brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“

Milí bratia a sestry!

            Vianoce pokračujú, no dnešná téma už nie je ani taká radostná, ani taká dojemná. Hovorí o utrpení a smrti, pripomína nám prvého kresťanského mučeníka Štefana. Prečo kresťanská tradícia postavila vedľa seba dve tak protichodné udalosti?

            Je to preto, lebo obsahom vianočného posolstva nie je len to, že Pán Ježiš prišiel ale hlavne to, že prišiel kvôli nám, aby nás spasil, aby nám  slúžil, aby nám bol blízko, aby nám pomáhal. Oslava narodenia Pána Ježiša sa u mnohých ľudí podobá udalosti, keď do mesta príde nejaká celebrita. Ľudia sa zhromaždia na námestí, dívajú sa ako prichádza limuzína, vystupuje z nej významný politik či celebrita, zamávajú jej a hľadia, ako mizne vo dverách mestského úradu. Potom sa rozídu a žijú si ďalej svojim životom. Pán Ježiš však neprišiel len preto, aby sme Mu zamávali na privítanie. On prišiel, aby tu vykonal dôležitú úlohu, ktorá sa nás priamo týka. Mal nás zachrániť od moci smrti a byť nám nablízku, ak by nás chcelo niečo ohroziť.

            Prečo by nás malo niečo ohrozovať? Čo by sa nám malo stať? Na túto otázku odpovedá Pán Ježiš v dnešnom texte, v ktorom posiela svojich učeníkov do okolitých dedín so zvesťou evanjelia. Dáva im rady čo si vziať a nevziať, ako sa správať, čoho sa vyvarovať. A hoci oni možno ešte nemyslia na nič zlé, On im už predpovedá aj nejedno utrpenie. Môže im hroziť zo strany Židov, pretože v každej väčšej obci majú svoj súdny dvor, ktorý ich môže označiť za narušiteľov poriadku a dať zbičovať. Nebezpečenstvo im môže hroziť aj zo strany vladárov, pretože aj pred tých sa možno neraz dostanú a budú musieť svedčiť o Ježišovi a Jeho kráľovstve. Možno im tu pôjde aj o život, keď vladárovi nebudú po chuti a bude sa ich chcieť zbaviť. A možno aj ich vlastní – brat, otec či syn sa postavia proti nim a to len preto, že vyznávajú meno Ježiša Krista. Tak sa Ježišov nasledovník môže ľahko dostať do situácie, kedy ho budú skutočne všetci nenávidieť. A práve tu je obsah Ježišovho posolstva. Pán Ježiš sľubuje, že bude nablízku tým, ktorí trpia pre Jeho meno.

            V časoch prvej cirkvi sa Ježišove slová naozaj splnili. Vieme, že mnoho kresťanov bolo nielen bičovaných, ale aj zabitých pre ich vieru. Mnoho nevinnej krvi pretieklo pre meno Ježiša Krista. Prvého takého mučeníka si dnes pripomíname. Je ním diakon Štefan. Ako však tento Štefan zomrel? Zomrel v strachu, volajúc po milosti či snažiac sa za každú cenu sa zachrániť? Vôbec nie. On svedčil o Ježišovi Kristovi a keď hovoril, uzrel nebesá otvorené a Ježiša stáť po pravici Božej. On umrel s prosbou o milosť pre svojich nepriateľov, on odovzdal svojho ducha Bohu. Ako to vôbec dokázal? Tak že bol pri ňom sám Ježiš. On mu dal silu trpieť i radosť vo chvíli smrti, lebo Štefan poznal, že tie nebesá sú otvorené pre neho, aby ho privítali. Pán Ježiš tak naplnil svoje zasľúbenie a tak ako sa nebesá otvorili nad Betlehemom pri príchode Božieho Syna, tak sa znovu otvorili vtedy, keď trpel Boží učeník a potreboval Božiu pomoc.

            Aj dnes mnoho kresťanov trpí pre vieru v Ježiša Krista. Je preto vhodná chvíľa, aby sme si na nich spomenuli a vyprosili pre nich od Pána Boha milosť a pomoc. Robme to však vo viere, že Pán aj dnes svojim pomáha. On stojí pri tých, ktorí trpia pre Jeho meno a ani dnes ich neopúšťa a hoci trpia, On im v tomto utrpení dáva vytrvať, aby ostali verní až do konca.

            Dnešné slová sa plnia aj v našich mierových časoch. Možno nás už pre naše slová o Pánovi Ježišovi nebičujú, no aj my sme často vyzvaní k tomu, aby sme vyznali, v koho vlastne veríme. Aj my neraz musíme stručne a jasne našim kolegom, priateľom či známym vysvetliť, kto je naším Pánom a prečo v Neho veríme. Možno neraz hľadáme tie najlepšie slová či špekulujeme nad tým najlepším spôsobom ako im to povedať. Pán Ježiš však aj nás dnes uisťuje, aby sme sa nestrachovali, pretože Duch Boží nám s tým pomôže. Pán Ježiš je tak nie len s tými, ktorí trpia pre Jeho meno, ale aj s tými, ktorí Ho pred ľuďmi vyznávajú.  

            A veru neraz sa stávame čudákmi aj pre členov našej rodiny. Aj pred nimi musíme neraz obhajovať svoju vieru a možno čelíme nepochopeniu, odsudzovaniu či dokonca výsmechu. Aj to je spôsob utrpenia, ktorý nám uštedruje dnešná doba duchovnej plytkosti a konformizmu. No Pán Ježiš je nablízku rovnako, ako bol nablízku Štefanovi v hodine Jeho smrti. Preto sa nikdy viery v Neho nevzdávajme, ale verne v nej vytrvajme. Amen.

            Pomodlime sa:

            Všemohúci náš Pane Ježiši Kriste, včera sme sa radovali z Tvojho príchodu a dnes sme svedkami toho, ako verne stojíš pri Štefanovi, ktorý smelo vyznáva svoju vieru a trpí, ba umiera pre Teba. Ty mu dávaš silu, Ty mu dávaš radosť, Ty nad ním otváraš nebesá, aby už čoskoro vošiel v radosť svojho Pána. Tak vidíme, že si naozaj verný a prišiel si, aby si stál pri nás v radosti i ťažkosti. Prosíme, sprevádzaj nás cestou života, daj nám smelosť vo vyznávaní Tvojho mena, daj nám správne slová pri obhajobe viery v Teba a stoj pri nás v každej chvíli nášho života i vo chvíli našej smrti. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach...

9. Pieseň ES 42

10. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Milosť nášho Pána nech Vás vedie a sprevádza po všetky dni! Amen.