Domáca pobožnosť na 15. nedeľu po Svätej Trojici (17. september 2023)

Domáca pobožnosť na 15. nedeľu po Svätej Trojici (17. september 2023)

Pieseň ES 230
 
            Boh sa o mňa stará, Boh Ochranca môj verný, a tak o zajtrajšok nie som ustarostený. Každého dňa vidím nejedno znamenie, že chráni, miluje mňa svoje stvorenie.
 
Čítanie Božieho slova z L 10, 38 - 42
 
            „Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu Ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Máriu a Martu si často predstavujeme ako úplne odlišné sestry, z ktorých jedna je upriamená na Ježiša a druhá na prácu. Je to ale naozaj tak?
 
Aká je Mária
            S Máriou sa stretáme v dvoch evanjeliách. Lukáš nám rozpráva dnešný príbeh, v ktorom si Mária sadne Pánovi k nohám a počúva Ho a Ján nám rozpráva príbeh, v ktorom Mária pomaže Ježišovi nohy drahou nardovou masťou (J 12, 3). Do tretice sa s ňou stretáme v 11. kapitole evanjelia podľa Jána, kde sa opisuje smrť a vzkriesenie Lazára. Mária tu vyznáva: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel“ (J 11, 32). Z uvedených situácií si môžeme Máriu predstaviť ako citlivú, možno moderne povedané romantickú ženu, ktorá rada počúvala, uvažovala a mala svoj bohatý duchovný svet, v ktorom mal Ježiš svoje pevné miesto.
 
Aká je Marta
            V oboch prípadoch, keď Ježiš prišiel do Betánie sa uvádza, že Marta posluhovala. Pravdepodobne to bolo preto, lebo sa stretnutia konali u nej. Aj dnes čítame, že to bola ona, čo prijala Ježiša do svojho domu, teda so sestrou a bratom ani nemusela bývať pod jednou strechou. Kým v J 12, 2 sa to iba stručne oznámi, v dnešnom texte sa Marta priamo sťažuje, že je na všetko sama a sestra jej nepomôže. Z toho vzniká mylný dojem, že Martu Ježišove slová až tak nezaujímajú. Ona si nesadla k Pánovým nohám a riešila hmotné veci. Avšak omyl! Keď umrel jej brat Lazár a Ježiš prišiel do Betánie aby ho vzkriesil, Marta Mu prvá bežala oproti, hoci bol ešte za dedinou a prvá povedala: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel“ (J 11, 20-21). Určite by sme teda Marte veľmi krivdili keby sme si mysleli, že nemala vzťah k evanjeliu. Veď je to práve ona, ktorá vyznáva: „Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet“ (J 11, 27). 
 
Modliť sa či pracovať?
            V dnešnom príbehu sa nám Mária javí ako predstaviteľka viery a Marta ako predstaviteľka služby. Jedna ako učeníčka, ktorá počúva Majstra a druhá ako diakonisa, ktorá pracuje. Keď Pán vysloví slová: „Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme“ zdá sa, že tým označil Martinu prácu za nepotrebnú a vyzdvihol počúvanie Božieho slova ako to, ktoré jediné má zmysel.
 
Skutky
            Pán Ježiš však určite neučil, že práca alebo posluhovanie iným je zbytočné. Takto by sme mohli dnešný príbeh vnímať vtedy, keby sme nemali rôzne iné Ježišove výroky a nepoznali tak Jeho celkový pohľad na otázku viery a skutkov. My však poznáme mnoho Ježišových ponaučení. Spomeňme si napríklad, ako sám umýval učeníkom nohy a dal im tak príklad vzájomnej služby lásky. Spomeňme si, ako rozmnožil chleby na púšti. Nevystupoval ako fanatik a nehovoril hladným ľuďom, že jedlo nie je dôležité a že ak aj pomrú od hladu majú byť šťastní, že umreli pri Božom slove. A napokon si všimnime aj to, že dnešný text nasleduje hneď po podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, ktoré je tiež o konaní dobrých skutkov. Pre Ježiša teda bolo aj posluhovanie dôležité.
 
Počúvanie
            O počúvaní Božieho slova Pán dnes hovorí: „Len jedno je potrebné.“ Tým ale nechce povedať, že nič iné nie je dôležité ale chce povedať, že jedine Božie slovo človek potrebuje k spaseniu. Spasenie je ten „lepší podiel,“ ktorý Márii nikto nevezme. Pre tento život sú potrebné aj mnohé iné veci ale pre spasenie je potrebné iba sadnúť si k Pánovým nohám a počúvať Ho.
 
Miera
            V dnešnom texte si však všimnime slovíčko, ktoré nám často uniká. Je to slovko „príliš.“ Evanjelista hovorí, že Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Možno v snahe čo najviac si uctiť hosťa si toho pripravila priveľa. Potom jej jednoducho neostal čas na Neho samého. To možno aj vy dobre poznáte. Prídete k niekomu na návštevu, máte hodinku času, no domáca pani je viac v kuchyni a stôl je síce plný, ale niet sa pri ňom s kým rozprávať. Vtedy by ste radšej uvítali len kávu a balík sušienok, no domácu pani pri stole. Asi toto bol aj problém Marty, ktorá to s pohostinnosťou prehnala. Pán jej nevytýka že posluhuje, ani že sa znepokojuje ale vytýka jej, že je toho priveľa. 
 
            Aj my sa v živote staráme o veľa vecí. Písmo nás však upozorňuje, aby sme svoj čas dobre rozvrhli medzi tie, ktoré slúžia pohodliu nášho tela a tie, ktoré slúžia spáse našej duše. Mnohí ľudia starostlivosť o svoju dušu úplne zanedbávajú a v nedeľu si radšej pospia ako by počúvali Božie slovo. Iní sa zasa uspokoja s rýchlym „otčenášom“ pred spaním. Pán však hovorí, že pre spásu je potrebné len Božie slovo a preto múdro koná ten, kto síce pracuje, ale nájde si dostatok času aj pre svoju dušu a jej spásu, ktorú mu potom nikto nevezme. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši, Ty nás učíš, že to najdôležitejšie pre naše spasenie je svetlo evanjelia, ktoré nám hovorí o Tebe, Tvojej láske, Tvojej smrti a Tvojom vzkriesení. Prosíme, uč nás tak hospodáriť s našim časom, aby sme sa príliš nezahlcovali vecami, ktoré sú dôležité iba pre naše telo ale aby sme vždy pamätali na čas, ktorý venujeme Tebe a Tvojmu slovu, lebo ono má moc spasiť naše duše. Amen.
 
Pieseň ES 315
 
            Svieť, svetlo, svieť uprostred sveta tmí, svieť, Bože, sám. Púť, hľa, dlhá a málo mojich dní, buď vodcom sám; len Ty ma voď a zjav mi večný cieľ, od Teba svoj si vďačne prijmem diel.