Domáca pobožnosť na 12. nedeľu po Svätej Trojici (27. august 2023)

Domáca pobožnosť na 12. nedeľu po Svätej Trojici (27. august 2023)

Pieseň ES 352
 
            Ó, by som tisíc jazykov mal, z tisícich úst znel by môj hlas, každému by som oznamoval, čo mám v svojom srdci teraz, za piesňou pieseň by znela na chválu Božieho diela.
 
Čítanie Božieho slova z 1K 14, 1 - 5
 
            „Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá; ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali, lebo ten, kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, ak to len nevyloží, aby sa cirkev budovala.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Slová ako prorok alebo prorokovanie patria neodmysliteľne k náboženskému životu. Veď samotná Biblia obsahuje knihy prorokov a ich proroctvá. Čo však tieto slová znamenajú?
 
Prorokovanie
            Slovo prorokovať má dva významy: predpovedať budúcnosť (veštiť) alebo zjavovať náboženské pravdy. Kým dnes si ľudia pod ním predstavia ten prvý význam, Biblii je vlastný ten druhý. Biblickým prorokom nikdy nešlo primárne o to, aby predpovedali budúcnosť ale o to, aby upozornili na nedostatky a oznámili, čo si o danej situácii myslí Boh. Proroci sa ozývali spravidla vtedy, ak videli, že národ prestáva byť verný Bohu, že ich viera sa stáva formálnou, že kňazi alebo vládcovia nedbajú na Hospodina. Vtedy upozorňovali, že ak ľud od Boha odíde, čaká ho zlá budúcnosť, no ak sa k Nemu vráti, Hospodin ho bude žehnať.
 
Ježiš – prorok
            Bol Pán Ježiš prorokom? Väčšina by asi povedala že áno a mnohí by svoju odpoveď zdôvodnili tým, že aj Pán Ježiš hovoril o budúcnosti. Predpovedal pád Jeruzalema či prenasledovanie učeníkov. Áno, to naozaj predpovedal. No prorokom nie je preto. Pán Ježiš je prorokom preto, lebo aj On pripomínal ľuďom Božiu vôľu, upozorňoval na hriech či neveru a prinášal evanjelium. Keď pozýval k pokániu, keď hovoril o tom, ako nebeský Otec miluje svoje dietky, vtedy bol prorokom. Apoštol Ján píše, že Ježiš urobil Boha známym (J 1,18) a sám Pán Ježiš o sebe hovorí: „Kto videl mňa, videl Otca“ (J 14,9).
 
Duchovné dary
            O prorokovaní píše dnes aj apoštol Pavel. Jeho slová sú z kapitoly, v ktorej sa venuje duchovným darom. Tie boli v prvej cirkvi veľmi rôzne a veľmi intenzívne. Niektorí mali dar uzdravovať, iní dar prorokovať a zasa iní dar jazykov.
 
Dar jazykov
            Dar jazykov je fenomén, ktorý sa v prvej cirkvi objavoval veľmi často. Bol to stav, kedy človek v moci Ducha Svätého začal hovoriť nezrozumiteľné slová. Kresťania dnes nie sú jednotní v otázke, či sa tento dar vyskytuje aj dnes. Jedni vravia že áno a iní že nie. No sú aj takí, ktorí tento dar označujú za podmienku viery. Vraj ak nehovoríš jazykmi, nemáš pravú vieru, pretože len tento dar je dôkazom toho, že v tebe prebýva Boží Duch. S takýmto tvrdením určite nemožno súhlasiť už len preto, že ani v prvej cirkvi nebol tento dar daný všetkým.
 
Ktorý dar je väčší?
            Korinťania sa začali hádať o tom, ktorý dar je väčší. A práve na ich konflikt reaguje Pavel dnešnými slovami. Píše, že dar jazykov je fajn, ale je to dar, ktorý je prospešný iba pre jednotlivca. Iba jednotlivec je v danom okamihu spojený s Bohom a nikto iný nevie, o čom ľudský duch Bohu hovorí. Pre Pavla toto nie je to najdôležitejšie. Sám o sebe píše, že radšej povie päť jasných a zrozumiteľných slov ako desaťtisíc nezrozumiteľných.
 
Budovanie cirkvi
            Pre Pavla je veľmi dôležité budovanie spoločenstva. Načo bude kresťan hovoriť jazykmi ak mu nikto nerozumie? A na inom mieste píše: „Keby sa tak celý cirkevný zbor zišiel na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi, a prišli by tam prostí alebo neveriaci, či nepovedia, že blazniete?“ (1K 14,23)
 
Všetci prorokujte
            Pavel hovorí, že by bol rád, ak by všetci hovorili jazykmi, no ešte radšej by bol, keby všetci prorokovali. Čo to znamená? Majú azda všetci predpovedať budúcnosť? Nie. V úvode sme si vysvetlili, čo znamená prorokovať. Znamená to oznamovať Božiu vôľu a upozorňovať na hriech i Božiu lásku. 
 
Zákon a evanjelium
            Dnešný svet potrebuje počuť Božie slovo. Niekedy je skleslý a bez nádeje a vtedy potrebuje počuť slovo potešenia o Božej láske. Inokedy je zasa namyslený a egoistický a vtedy potrebuje počuť slovo napomenutia. Hovoriť len o hriechu a ľudskej vine nie je správne. No rovnako nie je správne hovoriť len o Božej láske. Písmo nám tiež najprv hovorí o ľudskom hriechu a o zákone, ktorý nás z tohto hriechu obžalúva a potom o láske, ktorá nám náš hriech odpúšťa, ak ho vyznávame a ľutujeme. Tak aj dnešný človek potrebuje počuť jedno i druhé. No vedieť povedať v správnej chvíli tie správne slová a správne pripraviť dávku napomenutia a potešenia je umenie. Kto to dokáže, má od Boha dar prorokovania.
 
            Ako nás dnes nabáda Pavel: horlime za duchovné dary, najmä aby sme prorokovali – teda aby sme aj my v našom okolí vedeli povedať to správne slovo, napomenúť ním či povzbudiť a aby sme tak prinášali svetu evanjelium o Božej láske, dokázanej v Ježišovi Kristovi, ktorý zmazal náš hriech. Amen.
 
Modlitba
 
            Bože, Duchu Svätý, Ty nám dávaš vieru, lásku, nádej i mnohé ďalšie dary, vďaka ktorým môžeme vyučovať, kázať, svedčiť, potešovať či napomínať. Prosíme, Ty nám otvor pery, nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú. Ty nám dávaj správne slová, nech prinesieme slovo potešenia i napomenutia tam kde to treba. A nech je aj skrze nás Tvoje meno oslávené. Amen.
 
Pieseň ES 178
 
            Príď, Duchu Svätý, Bože náš, svojimi darmi naplň nás: Láskou, vierou, horlivosťou, úprimnou srdca radosťou. Tvoja božská moc a sila mnohých v Kristu obdarila. Čuj naše hlasy, ó, Pane, keď vrúcne k Tebe dnes voláme: Haleluja, haleluja!