Domáca pobožnosť na 1. slávnosť veľkonočnú (4. apríl 2021)

Domáca pobožnosť na 1. slávnosť veľkonočnú (4. apríl 2021)

1. Úvod

            V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 141

3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

            Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

            Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

4. Čítanie starozmluvného textu (Ž 118, 14 – 24)

            Slovo Božie Starej zmluvy napísané je v Žalme 118, vo veršoch 14-24:

            „Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“

5. Pieseň ES 150

6. Čítanie evanjelia (Mk 16, 1 – 8) 

             Dnešné slávnostné evanjelium napísané je v evanjeliu podľa Marka v kapitole 16, 1 – 8: ...

            „Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili. Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.“

7. Pieseň ES 126

8. Zamyslenie nad Božím slovom (1K 15, 1 - 4)

            S úctou voči Božiemu slovu vypočujme si slová Písma, ktoré sú zapísané v 1K 15, 1-4:

            „Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“

Milí bratia a sestry!

            Čo sa vám vynorí v mysli pri slove evanjelium? Niekto si predstaví biblickú knihu, niekto zasa Betlehem a „dobrú správu“, ktorú priniesli anjeli pastierom a zasa niekto iný si pod týmto pojmom predstaví rozprávanie o živote Pána Ježiša Krista. Ľudia by zaiste vedeli prerozprávať aj nejeden príbeh z Jeho života, alebo odcitovať nejaké Jeho slová. A predsa nič z toho nie je tým najdôležitejším.

            Apoštol Pavol v dnešných slovách listu do Korintu pripomína svojim bratom evanjelium. Ide o to evanjelium, ktoré sám prijal a ktoré sám odovzdal veriacim v Korinte. Zdôrazňuje, že cez toto evanjelium dosahujú spasenie, teda ich toto evanjelium zachraňuje. Podmienkou však je, aby ostalo v nezmenenej podobe, aby ľudia z neho nič nevynechali a nič k nemu nepridali, aby ho nejako neprekrútili a nijako ho neprikrášlili. Inak by stratilo na význame a viera ľudí by bola zbytočná. Nadarmo by uverili, ak by uverili v nejaké iné – pozmenené evanjelium. Evanjelium, podávané Pavlom je teda tým čistým vzácnym pokladom, ktoré svojim poslucháčom prináša záchranu.

            Čo je tým evanjeliom? Čo je obsahom toho nedotknuteľného, nemenného a kľúčového evanjelia? Je to správa o tom, že Ježiš Kristus umrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. To je všetko. To je evanjelium. To je základná podstata kázania apoštola Pavla i celej kresťanskej cirkvi. Hoci správy o skutkoch či rečiach Pána Ježiša Krista obohacujú naše poznanie, utvrdzujú nás vo viere, potešujú nás či nám dávajú pokoj alebo nádej, sami o sebe by boli iba dielom či slovom človeka, ktorý umrel ako všetci pred Ním. Jeho smrť a vzkriesenie však dáva všetkým Jeho slovám iný rozmer. Jeho smrť a vzkriesenie sú priamym skutkom záchrany človeka, pretože keď Ježiš Kristus umrel, nevinný a bez hriechu ako Boží Syn, premohol diabla. A keď vstal z mŕtvych, premohol smrť. Ešte stále by to bolo len úžasné a obdivuhodné, ak by zo svojho vzkriesenia ťažil iba sám pre seba. On však hovorí: „Ja žijem, aj vy budete žiť“ (J 14, 19) a tak sa Jeho smrť a Jeho vzkriesenie bytostne dotýka nás.

            Toto isté evanjelium znie dnes aj nám. Nielen kresťania v Korinte, ale aj my máme možnosť prijať vzácnu správu o tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Aj nám znie Jeho slovo o tom, že ako žije On, tak budeme žiť aj my. Sme teda pozvaní do Jeho spoločnosti, je nám ponúknutý večný život. Ježiš, ktorý Ho nekúpil za lacný peniaz, aby nám ho teraz draho predal, ale ktorý ho vybojoval vlastným životom nám ho dáva ako dar. Vieme vôbec oceniť veľkosť tej lásky a milosti? Dokázali by sme my darovať niekomu niečo, čo nás veľa stálo? Ak nám niekto dlhuje pár centov, povieme: „To je v poriadku, nechaj to tak“. Ak máme niekoho veľmi radi, dokážeme mu darovať aj niečo hodnotnejšie. Akou láskou by sme museli milovať toho, za koho by sme položili svoj život alebo komu by sme dali všetko čo máme? Pán Ježiš nás miluje nie takouto, ale ešte oveľa väčšou láskou a večný život, draho zaplatený Jeho svätým životom dáva nám. Prijmime ho s radosťou. Veď je to ponuka nového života nielen tam, vo večnosti, ale už tu. Život s Ježišom Kristom už v tejto časnosti prináša novú kvalitu. Oslobodzuje od závisti, neprajnosti, pomstychtivosti, dáva schopnosť milovať, odpúšťať i pomáhať a to všetko vnáša do ľudského srdca pokoj a radosť. Niet nič krajšieho ako keď človek žije v pokoji s Bohom i ľuďmi, keď nemá okolo seba neprajníkov ale priateľov, keď nežije v konflikte ale v harmónii so svojim okolím. Tomu všetkému nás učí Ježiš Kristus. A poklady, nazbierané v srdci už v tomto živote nezaniknú, nenecháme ich pred bránou smrti ako domy, autá či vkladné knižky, ale ako jediné si ich vezmeme tam, do večnosti, kam nás vzkriesený Ježiš vovedie.

            Radujme sa, spievajme, oslavujme nebeského Otca i vzkrieseného Pána Ježiša a robme to s vedomím, že sa to všetko týka nás. Veď to pre nás umrel, nám oznamuje svoje vzkriesenie a nás raz zbaví moci smrti. Amen.

            Pomodlime sa:

            Všemohúci Bože, oslavujeme Tvoje sväté meno a radujeme sa z toho, že si vzkriesil svojho Syna z mŕtvych. Dokázal si svoju moc nad smrťou a tým vlial do našich životov nádej, že život je možný a poznanie, že u Teba je prameň života a že Ty plníš svoje zasľúbenia. Kiež táto radostná správa znie celým svetom. Kiež Ťa zvučne oslavujú všetky národy, kiež všetci ľudia vyvyšujú Tvoje meno i meno Tvojho Syna. Prosíme, naplň nás svojím Svätým Duchom a skrze Neho buď stále prítomný v našich srdciach, roznecuj v nás radosť, otváraj naše ústa k stálej oslave Tvojho svätého mena a veď nás cestou viery tak, aby sme raz aj večne v Tvojom kráľovstve mohli Tvoje meno zvelebovať. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach...

9. Pieseň ES 600

10. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účasť Ducha Svätého nech je so všetkými vami. Amen.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.