Domáca pobožnosť na 1. pôstnu nedeľu (21. február 2021)

Domáca pobožnosť na 1. pôstnu nedeľu (21. február 2021)

1. Úvod

            V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 106

3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

            Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

            Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

4. Zamyslenie nad Božím slovom (Mt 16, 21-23)

            S úctou si vypočujme slová Písma z Evanjelia podľa Matúša 16, 21-23:

            „Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu Ho vzal Peter a začal Ho odhovárať: Nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať! On sa však obrátil a riekol Petrovi: Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské.“

Milí bratia a sestry!

            Začal sa pôst, to smutné obdobie, ktoré hovorí o utrpení a smrti, no nie len o utrpení a smrti Pána Ježiša Krista, ale aj o našom utrpení a našej smrti. Pôstne obdobie ukazuje na hriech ako na pôvod nášho utrpenia a smrti a ukazuje na Pána Ježiša Krista, ktorý nás – paradoxne tiež smrťou – tej našej smrti zbavuje. Pôst nám na jednej strane pripomína hĺbku nášho poklesku, na druhej zasa veľkosť Božej lásky a moci, ktorá koná pre našu záchranu. Veľkosť a význam pôstu preto dokáže naplno pochopiť a prežiť len ten, kto si najprv naplno uvedomí zhubnú moc hriechu a nebezpečenstvo smrti, ktoré naňho číha.

            Prvá pôstna nedeľa hovorí o boji s pokušením, pretože pokušením to všetko začína. Ním klope na dvere nášho srdca hriech a ono spôsobuje, že hriechu venujeme stále viac pozornosti, až mu celkom prepadneme. Odolávať mu je naozaj ťažký boj, preto je aj téma dnešnej nedele viac ako výstižná. V chrámoch v túto nedeľu znie rozprávanie evanjelistov o pokúšaní Pána Ježiša Krista na púšti. Poznáte to. Prišiel diabol a troma spôsobmi Pána Ježiša pokúšal. Počúvame ten príbeh a v duchu si hovoríme, že ak diabol prichádzal otvorene ako diabol, nebolo možno ani ťažké mu odolať. Inak povedané: ak by mal náš nepriateľ na čele napísané, že je naším nepriateľom, dali by sme si hneď väčší pozor. Lenže v živote to tak nechodí a ani diabol k nám neprichádza vždy v podobe diabla s jasným a ľahko prehliadnuteľným úmyslom pokúšať nás. Ani pri Pánovi Ježišovi to nebolo inak a veľmi sa mýli ten, kto by si myslel, že víťazstvom na púšti to raz a navždy skončilo. Práve naopak. Pokúšanie na púšti bolo ešte tým najjednoduchším a najpriehľadnejším, aké Pána Ježiša postretlo a význam má viac pre nás, aby nám ukázalo, akým spôsobom chce Pán Ježiš konať a že bude vo svojom poslaní vždy verný Božej vôli. Tie ťažšie pokušenia prišli až neskôr. Dôkazom je dnešné svedectvo evanjelistu Matúša.

            Pán Ježiš začal svojim učeníkom hovoriť o tom, čo Ho čaká v najbližšom čase v meste Jeruzalem. Tu ho vzal Peter stranou a začal Ho odhovárať. Robí azda niečo zlé? Veď to myslí dobre. Chce mať Pána pri sebe čo najdlhšie, nechce, aby sa Mu niečo stalo. Aj my by sme asi konali podobne, keby mal trpieť či dokonca umrieť niekto, kto je nám veľmi blízky. A predsa ho Pán Ježiš napomína a označuje za satana. Správne totiž rozpoznáva, že teraz Petrovými ústami hovorí pokušiteľ, ktorý Ho pod plášťom dobrého úmyslu chce odvrátiť od cesty, ktorá Mu je určená. Pod zdanlivou starostlivosťou o Majstrovu bezpečnosť je schované pokušenie, ktoré by mohlo vyústiť do vzoprenia sa Božej vôli, ak by ho Ježiš poslúchol.

            Vidíme teda, že Pán Ježiš sa stretal s pokušeniami veľmi často a azda najviac na Neho doliehali v hodine Jeho smrti, keď všetci volali: „Zostúp z kríža a dokáž, že si Boží Syn!“ Kto by nedostal chuť teraz to všetkým ukázať a mocným skutkom im zapchať ústa? Avšak to nebola Božia vôľa a za zdanlivou možnosťou prejaviť svoju moc je opäť skryté len pokušenie, ktoré by viedlo k hriechu a k pádu celého Ježišovho diela. Aj toto Pán Ježiš rozpoznáva a necháva ho bez povšimnutia.

            Pán Ježiš vo svojich bojoch s pokušeniami teda víťazí. My takí úspešní vždy nie sme. Je to preto, lebo nedokážeme pokušenie vždy rozpoznať. Áno, je ľahké odhaliť ho, ak nás niekto navádza ku krádeži či nepoctivosti. No čo ak nás niekto nabáda napríklad k protestom proti nadriadeným, k rebélii, k prednostnému získaniu vakcíny proti covid 19, či k šikovnej úprave svojho daňového priznania, aby nám ostalo trochu viac? Nie všetko je v živote čierne alebo biele a tak nie vždy je ľahké posúdiť, čo je správne. Veď niekedy aj taká rebélia voči šéfovi môže viesť k zlepšeniu podmienok v práci, niekedy aj nepoctivosť môže viesť k niečomu dobrému. Ako teda rozpoznať pokušenie, ktoré vedie k hriechu?

            Pán Ježiš nám dnes dáva veľmi praktickú radu: nemyslieť na veci ľudské, ale na Božie. Peter myslel v prvom rade na seba, na ľudí okolo i na Majstra, avšak ako na človeka. Nehľadel na vyššie Božie ciele, bolo mu cudzie uvažovať o dosahu Ježišovho diela pre všetky generácie. On videl hlavne svoju možnosť byť s Pánom a chcel, aby to trvalo čo najdlhšie. Aj náš pohľad je často upretý na nás samých a náš egoizmus je veľmi krásnou vstupnou bránou pre pokušenie. Len si to všimnime: najľahšie podlieha hriechu práve ten, kto myslí na seba. Pán Ježiš nás preto dnes učí, aby sme si kládli otázku, čo je správne v Božích očiach a čo pomôže aj niekomu inému ako len nám. Neochudobní môj – i keď drobný – daňový podvod štát, takže nebude môcť dať peniaze na niečo iné? Nepríde autor softwaru o svoju odmenu, ak si ja daný software nelegálne stiahnem? Neohrozím niekoho iného na zdraví či živote, ak si neoprávnene privlastním jednu vakcínu? Človek si povie: ten môj drobný dielik, ktorý si ponechám, určite nikomu chýbať nebude. No pozor! Celok je vždy zložený z malých dielikov a ak si to isté povie 100 ľudí, zrazu môže tých vakcín či peňazí chýbať oveľa viac.

            Nemyslime teda iba na seba a svoje rodiny, ale aj na iných ľudí, na dobro spoločnosti, cirkvi či sveta. Skúšajme hľadieť na svet „Božou optikou“ a buďme tak čo najmenej egoisti. To je prvý krok v príprave na boj s pokušením. A pritom prosme Pána Boha, aby nám pomáhal pokušenia rozpoznávať, odolávať im a ak je to možné, aby nám ich do života dával čo najmenej. Amen.

            Pomodlime sa:

            Všemohúci náš nebeský Bože, sme slabí ľudia a v boji s pokušením prehrávame. Nedokážeme ho vždy správne rozpoznať, nedokážeme mu odolať a nedokážeme nad ním víťaziť. Hľadíme na Tvojho Syna, ktorý bol tiež neraz ťažko pokúšaný a ďakujeme o to viac, že dokázal v týchto pokušeniach obstáť a tak ostať verný Tebe a Tvojej vôli. Veď len vďaka tomu zvíťazil a stal sa naším Spasiteľom. Kiež aj my víťazíme, myslíme viac na Teba a Tvoju vôľu než na seba a hľadáme najprv Tvoje sväté kráľovstvo. Uč nás tomu a pomáhaj nám, prosíme, aby sme neslúžili diablovi a zlu, ale Tebe, Tvojej láske, svätosti a milosti a sami tak Tvoju lásku šírili a o Tebe svedčili. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach...

5. Viera všeobecná kresťanská

            Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:

            Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 114

7. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Boh pokoja nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Amen.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.