Socializácia v neznámom prostredí s Evanjelickou diakoniou

Socializácia v neznámom prostredí s Evanjelickou diakoniou

Kto zažil akúkoľvek zmenu v živote, vie povedať čo cítil, ako to prežíval a ako to zvládol. Ale zmeny, aké prežívajú naši priatelia z Ukrajiny sú tak silné, že otvárajú otázky zmysluplnosti bytia, boja o prežitie a hľadanie bezpečia. Preto odídencom ukazujeme našu ľudskosť, snažíme sa pochopiť ich kultúru, spôsob života a byť im nápomocní.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s odborníkmi z K.A.B.A. Slovensko realizuje profesionálne workshopy na rozvoj kľúčových kompetencií a v orientácii na trhu práce.

Poskytujeme poradenstvo v akejkoľvek životnej oblasti, vrátane profesijnej orientácie, počítačových zručností, hľadania práce a ubytovania. S tínedžermi riešime témy šikany a kyberšikany.

Evanjelická diakonia pomáha týmto ľuďom pri zvládaní žitia v neznámom prostredí. Naším zámerom je hľadať riešenia, možnosti a príležitosti. V Revúcej, Martine a Kremnici vidíme reálne pokroky vďaka dôvere, ktorú si vytvárame a obohacujeme sa vzájomne, to nás spája a rozvíja.

Milosrdný Samaritán (Lukáš 10, 25-37)

A hľa, vstal zákonník, a aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? Odpovedal mu: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? On odvetil: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého. Riekol mu teda: Správne si odpovedal! To čiň a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny? Ježiš znovu riekol: Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomŕtveho a odišli. Náhodou išiel touto cestou kňaz, a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i levíta, keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán, a vidiac ho zľutoval sa nad ním, pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho, a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Čo myslíš, kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne!

Obr. Milosrdný samaritán (zdroj free HD stock pixabay)