Nedeľa diakonie 2023- SED Kšinná

Nedeľa diakonie 2023- SED Kšinná

Bratia a sestry.

Prvotným motívom pri poskytovaní sociálnych služieb v Strediskách Evanjelickej DIAKONIE je praktická služba lásky k blížnemu, človeku, ktorý sa ocitá na okraji spoločnosti a je odkázaný na pomoc druhých, tak ako nás tomu učí a povzbudzuje Písmo Sväté. 

Mať otvorené srdce a pripravené ruky pre službu je veľmi dôležité, zároveň je však potrebné poskytovať službu zodpovedne a na takej úrovni, aby boli dodržané dôstojné, odborné a bezpečné podmienky na život našich blížnych, o ktorých sa staráme, ako aj tých, ktorí túto službu dennodenne, 24 hodín po celý rok priamo vykonávajú.

Nedeľa DIAKONIE sa tradične uskutočňuje od roku 2003 v tretiu májovú nedeľu, čo tento rok bude 21. mája 2023. Samozrejme, nechávame na Vašom zvážení konkrétneho dátumu Nedele DIAKONIE podľa možností, prípadne zaužívaných aktivít Vášho cirkevného zboru. 

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa vo Vašom cirkevnom zbore rozhodnete poslať na ED ECAV finančnú podporu zo zbierky Nedeľa DIAKONIE. Táto finančná podpora bude použitá na podporu činnosti a skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na celoročnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení, SED Kšinná. Za každý dar srdečne ďakujeme!

Finančnú podporu z Nedele DIAKONIE môžete zaslať:
priloženou poštovou poukážkou s udaním VS: 210523 
bankovým prevodom na účet: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 
IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183

V prípade zaslania finančnej podpory bankovým prevodom v kolónke odosielateľa ako prvé napíšte spolu napr. CZBratislava alebo nás, prosím, informujte listom/e-mailom, aby sme mali možnosť presne identifikovať a evidovať Váš dar. Ďakujeme.

Pre Nedeľu DIAKONIE 2023 je zvolený biblický text zo state Iz 1, 11 – 17, z neho na tomto mieste vyberáme 17. verš: „ ... učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov.“ 

S úctou 
                                                                                    
Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká, riaditeľka ED ECAV na Slovensku