Detský Biblický tábor v Štítniku aj v roku 2021

Detský Biblický tábor v Štítniku aj v roku 2021

Vďaka Pánu Bohu sa opäť, druhý rok po sebe, mohol uskutočniť Detský Biblický tábor v Štítniku.

           V dňoch 6. – 9. 7. 2021 sa priestory záhrady a starej fary v cirkevnom zbore Štítnik zaplnili smiechom a radosťou 21 detí, ktoré spolu so 4 dospelými vedúcimi strávili požehnaný čas pri Božom Slove. Celý tábor mal nádych Indiánskej témy, kde sme sa zaoberali misionármi, ktorí priniesli Božie Slovo medzi Indiánske kmene. Pán Boh nám dal Božie Slovo pre náš život, chce nás sprevádzať, povzbudzovať nás v službe a ukázať nám, aký je život s Ním po boku. A to sme sa snažili odovzdať aj naším deťom. Lásku Pána Ježiša Krista. Božiu lásku, ktorú prijímame z milosti. Lásku, ktorá je obrovským darom pre všetkých ľudí. Zároveň sme spolu strávili čas pri chválach, modlitbách, hrách, kvízoch, tvorivých dielňach ako aj pri samostatných rozhovoroch. Tábor sme ukončili spoločne pri modlitbách v chráme Božom. Každé dieťa dostalo od sestry farárky požehnanie a domov si odnieslo krásny plechový hrnček s veršom z 1. knihy Samuelovej 16, 7: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“

            Deti počas každého dňa mohli cítiť lásku Nebeského Otca a zároveň Božiu prítomnosť. Učili sa ako Mu dôverovať, ako sa spoliehať na Neho. Je to obrovské požehnanie, že v oblasti, kde sa detské Biblické tábory pred tým nekonali, sa zrazu stretlo 21 detí, ktoré túžia Pána Boha spoznávať. Tešíme sa, že aj napriek opatreniam sme mohli tvoriť jedno spoločenstvo Božích deti. Vďaka Pánu Bohu, že nás celý čas chránil a že nám dával silu, múdrosť a trpezlivosť pri tvorení, ale aj pri témach a zlatých veršoch, ktoré sa deti naučili. Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom Jarke a Veronike Krukarovým ako aj celej rodine Soldanovej, ktorí boli veľkou oporou a pomocou sestre farárke Janke Ilčiskovej.

            Veríme, že ak Pán Boh dá, tak deti budú pokračovať na stretnutiach detských besiedok a o rok sa opäť stretneme na detskom tábore. Už teraz sa na spoločné stretnutia veľmi tešíme.  

Galéria k článku

Jana Ilčisková