Ďakujem.

Ďakujem.

Ďakujem za 20 požehnaných, úprimných - „nestrojených“ Služieb Božích v Nitre v období medzi 24. decembrom 2021 až 9. januárom roku Pána 2022. Konali sa v súlade s pokynmi, vydanými Predsedníctvom ECAV 9.12.2021 v režime OP (očkovaní, prekonavší) pre max. 30 veriacich dva až štyrikrát denne.

Brat farár Ivan Boženík zobral na seba neľahké bremeno. Nielen pripraviť kvalitné kázne a krásnu, čisto zaspievanú liturgiu, osloviť ochotných členov zboru (podľa platných cirkevných nariadení vyhovujúcich režimu OP), pripraviť podklady pre ich službu (úvodné príhovory, čítania z Písma, modlitby), ale aj fungovať ako call centrum.

Čo myslím pod call centrom? Aby sme splnili nariadenia (max. 30 prítomných v chráme), museli sme sa na Služby Božie telefonicky nahlasovať. V skratke to znamená, že brat farár Boženík za uvedených 15 dní prijal približne 600 telefonátov a zaznamenal si náš záujem  o jednotlivé bohoslužby. Ak bol záujemcov viac, navrhol im iný čas v daný deň. Nechcel touto prácou nikoho zaťažovať, veď boli sviatky. A to má tri malé deti. Ďakujem aj všetkým členom zboru, ktorí rešpektovali tieto opatrenia. Viem, nebolo to ani pre nich ľahké.

Osemkrát išlo o kombináciu Služieb Božích s prenosom TV Nitrička a strímovaním na náš facebook (ECAV Nitra). Nie je jednoduché kázať a čítať naraz prítomným účastníkom bohoslužby v chráme a divákom do dvoch kamier. A ponúkané boli počas celého obdobia a naďalej sú i individuálne pastoračné služby pre nezaočkovaných, vrátane prislúženia Večere Pánovej.

Takže veľká vďaka za toto až nadľudské nasadenie patrí br. farárovi. Ale nielen jemu. Stále ho sprevádzal hrou na organe a spevom D. Kovarčík. Vždy bol prítomný a obetavo slúžil brat kostolník M. Zmeko. Prenosy strímoval br. kurátor M. Korenko s pomocníkmi, pre TV Nitrička jej kameraman Roony Khoshaba, ozvučenie zabezpečoval S. Prablesk.

Vždy bola krásna kvetinová výzdoba nášho chrámu a viacerí pomáhali pri zdobení a „odzdábaní“ pekného vianočného stromčeka – daru od rodiny Lisých. Všetkým ďakujem. I našim ženám, ktoré pred Vianocami napiekli koláče pre zdravotníkov, klientov našej zborovej diakonie a sociálnych zariadení. Aj našim bigbítovým koledníkom, ktorí hrali a spievali na bohoslužbe 23. decembra.

Pri úvodných príhovoroch, čítaní biblických textov a modlitbách poslúžili viacerí členovia nitrianskeho zboru. I im patrí moja úprimná vďaka. Pričinili sa o to, že my i verejnosť sme vnímali naše Služby Božie nie ako One - Man - Show, ale ako úprimnú službu spoločenstva spoločenstvu.

Moje poďakovanie patrí tiež GBÚ a Zboru biskupov za pridelenie a teológa O. Baranca, ktorý počas sviatočných dní viedol bohoslužby v Nitrou administrovaných Zlatých Moravciach a Nových Sadoch. Vďaka patrí i Vám, br. Baranec s manželkou Zuzanou. Bez tejto výpomoci by to br. farár Boženík mal ešte ťažšie. Úprimne vyznám, že to by bolo už nad ľudské sily i mladého zdatného muža.

Ak som na niekoho pri menovaní zabudol, prepáčte. Dosaďte si i jeho vzácne meno do množiny spomenutých. Ďakujem všetkým. Hlavne Hospodinu, že svojim Duchom oslovil každého s radosťou slúžiaceho, i všetkých poslucháčov zvestovaného Slova Božieho.

Buďme všetci v novom roku zdraví. 

Foto: autor  

Galéria k článku

Ján Huba