Základné informácie z online zasadnutia GP z 9. mája 2022

Základné informácie z online zasadnutia GP z 9. mája 2022

Na mimoriadnom online zasadnutí generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v pondelok 9. mája 2022 v podvečerných hodinách, bol hlavným bodom programu pred blížiacim sa zasadnutím tohtoročnej synody, návrh Liptovsko-oravského seniorátu na zmenu cirkevného ústavného zákona č. 1/1993. Nakoľko po formálnej stránke návrh splnil potrebné náležitosti, generálni presbyteri ho svojím uznesením posunuli na Právny výbor a na rokovanie synody.
V ďalšom bode sa presbyterstvo venovalo predloženým výročným správam  Právneho výboru a Výboru cirkevnej hudby a hymnológie za rok 2021, ktoré boli členmi generálneho presbyterstva vzaté na vedomie a postúpené na rokovanie synody. Prerokovaná bola aj výročná správa účelového zariadenia Agapé.
Otvorená bola aj téma Fondu finančného zabezpečenia, kde sa generálni presbyteri mali možnosť v rámci materiálov oboznámiť so  sumárnym a podrobným prehľadom o platbách do FFZ k 31.3.2022, ako aj so stanoviskami tých cirkevných zborov, ktoré do fondu z rôznych príčin neplatia.
Generálni presbyteri v ďalšom programe rokovania schválili predložený dodatok k Zmluve o spolupráci medzi ECAV a Evanjelickou diakoniou na rok 2022, týkajúci sa úpravy štátneho transferu na pôvodnú výšku 4,45% z celkového objemu transferu. V súvislosti s Evanjelickou diakoniou predsedníctvo ECAV predložilo generálnemu presbyterstvu informácie aj o aktuálnom stave, ktorý nastal od menovania novej riaditeľky ED a prebratia úradu. 
Generálnym presbyterom boli na zasadnutí taktiež poskytnuté informácie o významnej pomoci Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) vo vzťahu k Ukrajine a z toho vyplývajúcich personálnych zmenách. V tejto súvislosti tak generálni presbyteri schválili zamestnanie  2 koordinátorov pomoci Ukrajine v rámci GBÚ, na obdobie 12 mesiacov, ktorých osobné náklady budú hradené z projektu SLZ.  V rámci personálnych zmien na GBÚ bol zároveň odsúhlasený aj návrh na prijatie sestry Evy Guldanovej do pracovného pomeru na pozíciu tajomníčky pre anglicky hovoriace zahraničie. 

Najbližšie rokovanie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 20. mája 2022 do Bratislavy.