Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 29.9.2021

Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 29.9.2021

V priestoroch zasadacej miestnosti Biskupského úradu ZD vo Zvolene sa 29. septembra konalo v poradí už siedme zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto roku.

V rámci diskusie venujúcej sa stavu plnenia uznesení si presbyteri vypočuli aj príspevok od nových konateľov spoločnosti Reformata, ktorí okrem iného presbyterstvo informovali aj o plánovanej výstavbe budovy vedľa budovy vo vlastníctve ECAV na ul. Svoradova. 

Ďalej sa v rámci rokovania generálni presbyteri rozhodli schváliť Evanjelickej diakonii príspevok na mesiace október až december 2021 vo výške 3% z celkového štátneho transferu ECAV, s odporúčaním vedeniu ED, použiť tieto finančné prostriedky na nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou ústredia a mzdovými a sociálnymi nákladmi.

Generálni presbyteri sa v ďalšom priebehu venovali bodu, týkajúcemu sa prípravy nových volieb generálneho dozorcu. V rámci rozpravy prerokovali predložený harmonogram volieb, avšak prihliadajúc na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, keď je riziko, že by sa voľby nemohli konať v zmysle tohto harmonogramu vo všetkých CZ, sa uzniesli, že voľby generálneho dozorcu budú vypísané až pri zlepšujúcej sa situácii v súvislosti s pandémiou a obmedzeniami z toho plynúcimi.

Súčasťou programu rokovania boli aj voľby do Generálneho hospodárskeho výboru ECAV.

Za nových členov boli zvolení kandidáti: Martin Adame, Martin Popík a Jozef Horváth. Zároveň generálni presbyteri vyjadrili svoje poďakovanie br. Petrovi Gärtnerovi a br. Tomášovi Hybenovi, ktorí sa stali novými konateľmi spoločnosti Reformata, s.r.o., za ich doterajšiu prácu v Generálnom hospodárskom výbore.

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí ďalej odvolalo br. Jána Brozmana, ako zástupcu ECAV z Rady kuratória Beckovská Vieska. Do tejto funkcie následne menovalo ses. Renátu Vinczeovú, ktorá bude v Rade kuratória zastupovať ECAV.

V súvislosti so zámenou nehnuteľností v CZ Dunajská Streda vyjadrilo generálne presbyterstvo svoje znepokojenie nad vedomým nerešpektovaním cirkevno-právnych predpisov zo strany predsedníctva cirkevného zboru a zborového presbyterstva, ktoré bez súhlasu GP realizovalo prevod nehnuteľností.

V ďalších bodoch rokovania generálni presbyteri schválili Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v súvislosti so začlenením Edukačno – misijného centra ECAV a inými zmenami s účinnosťou od 1.1.2022. 

Nakoľko vznikli otázky týkajúce sa vyplácania miezd z Fondu finančného zabezpečenia, prijalo generálne presbyterstvo uznesenie, ktorým upresnilo vyplácanie nenárokovateľnej časti mzdy pre niektoré kategórie duchovných zamestnancov ECAV. 

Odsúhlasené bolo aj zaplatenie členských poplatkov ECAV v medzinárodných organizáciách - vo výške 100 € do ECPCM (združenia delegátov pre cirkevnú hudbu) a do Združenia nemocničných kaplánov. Generálne presbyterstvo na základe predloženia troch cenových ponúk napokon rozhodlo aj o schválení nevyhnutnej montáže klimatizácie do serverovne GBÚ a prekládke časti IT vybavenia do inej miestnosti.

Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je naplánované na 5.11.2021.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.