Vyšlo číslo 2/2021 časopisu Rozmer

Vyšlo číslo 2/2021 časopisu Rozmer

Pre smietku druhých vlastné brvno nevidíme biblické slovo (autor: doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD.)

Náboženstvá a očkovanie – V súvislosti so súčasným programom vakcinácie proti covidu sa vynárajú staré mýty o tom, že náboženstvo bolo v minulosti najväčším odporcom akéhokoľvek očkovania. Nie je to však pravda. Kresťanské cirkvi, možno až na nepatrné výnimky, očkovanie v minulosti vždy podporovali a nikdy nestáli v ceste medicínskemu pokroku. No ten bol v minulom storočí viac ráz totalitnými režimami zneužitý a nemáme žiadnu záruku, že to tak nie je aj dnes. Navyše je tu aj etický problém získavania vakcín z bunkovej línie potratených plodov a nezanedbateľné sú tiež čoraz početnejšie závažné nežiaduce vedľajšie účinky samej vakcinácie. Tieto narážky nechápme ako útok na lekársku vedu, ale ako upozornenie na možné riziká a tiež na etické postuláty dané Stvoriteľom, avšak nezriedka ignorované súčasnou politikou a honbou za rýchlym ziskom. (PhDr. Radomír Malý)

Mysticizmus v západnom ezoterizme (4) – Jeden z náboženských javov, ktorý má prastarú históriu a ustavične sa objavuje na scéne pri vzniku nových prejavov novodobej religiozity, je gnosticizmus. Za akéhosi mýtického protognostika sa považuje Šimon Mág, známy najmä svojím duchovným súbojom s apoštolom Petrom. Avšak od tých čias tento smer, ktorý sa neodmysliteľne spája so západným ezoterizmom, prešiel viacerými premenami, pričom jeho základné idey prenikli taktiež do súčasnej kultúry. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Vzostupy a pády amerického evanjelikalizmu (2) – V predchádzajúcej časti seriálu sme načrtli počiatky amerického evanjelikalizmu od jeho zrodu v anglickom puritanizme až po tzv. Druhé veľké americké prebudenie, z ktorého profitovali najmä denominácie metodistov, presbyteriánov a kongregácia baptistov. Teraz v krátkosti predstavíme jeho ďalší vývoj počas 19. storočia, a to od čias vyhlásenia nezávislosti až po vznik Prvého prebudenia uzdravovania. Dôraz pritom kladieme na premeny evanjelikalizmu vo vzťahu k sekulárnej spoločnosti. (doc. PharmDr. ThDr. Mgr. Aleš Franc, PhD., ThD.)

Doktríny postavené na piesku (3) – Jehovovi svedkovia sú okrem iného známi svojím nekompromisným postojom k odpadlíkom, či už vylúčeným organizáciou, alebo tým, čo sa jednoducho rozhodli jej rady sami dobrovoľne opustiť. Ide o doktrínu, ktorá má výrazný vplyv nielen na životy miliónov členov tejto náboženskej spoločnosti, ale aj na tých, čo do nej ešte aj v súčasnosti vstupujú, no v budúcnosti by z nej možno raz chceli vystúpiť. Na akých základoch je však takýto odmietavý postoj postavený a prečo majú Jehovovi svedkovia zákaz čo i len pozdraviť takúto exkomunikovanú osobu? Aké sklamania či traumy zažívajú vylúčení svedkovia a ako sa to prejavuje na ich vzťahoch k najbližším? (Mgr. Albert Lučanský)

Filozofické východiská postmodernej religiozity – Sloboda človeka zohráva kľúčovú úlohu minimálne od čias osvietenstva. Postupne však moderné myslenie v mene slobody odmietlo akúkoľvek autoritu a kontrolu nad sebou. Dostalo sa do stavu, v ktorom nič nie je isté, nikto nemá pravdu, každý je pánom sebe samému a kde sa stierajú rozdiely medzi dobrom a zlom. Sloboda sa tak stala bezbrehou a naše konanie stratilo kontrolu. To napokon súvisí aj s prežívaním spirituality, ktorá sa pre mnohých stáva súkromnou záležitosťou; človek si volí nielen spôsoby, ktorými uctieva Boha, ale dokonca i jeho samého. Zmenil sa tak spôsob, no predovšetkým význam toho, čo pre neho znamená náboženstvo a náboženský život. (doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD.)

Globalizácia náboženských vzťahov v česko-nemeckom pohraničí – Celosvetová globalizácia je podnetom pre mnohé religiózne diskusie a úvahy. Za jeden z jej negatívnych dôsledkov sa považuje fakt, že kedysi kresťanská Európa je v súčasnosti výrazne sekularizovaná a duchovne roztrieštená, hoci na tomto žalostnom stave sa podieľajú i mnohé ďalšie nepriaznivé javy. Avšak globalizácia nám takisto otvára široký priestor nielen v medziľudských, ale i v spirituálnych sférach pre vytváranie čo možno najkvalitnejších vzťahov. Jedným z takýchto pozitívnych príkladov je spolupráca katolíckych farností ležiacich v česko-nemeckom pohraničí.

Bludné náuky a sekty v stredoveku (4) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sa venujeme sporu medzi zástancami a odporcami úcty k posvätným obrazom (ikonodulmi a ikonoklastami) a tiež sme uviedli niekoľko teologických argumentov, ktorými jedni druhým zdôvodňovali svoje skalopevné postoje. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2021 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky. Celú kolekciu ročníkov 2008 až 2021 (teda vrátane predplatného na tento rok, spolu 52 dostupných čísel) je možné zakúpiť si za zvýhodnenú akciovú cenu 30 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.