Z aprílového zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV

Z aprílového zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV

V piatok 16. apríla 2021 sa online uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v tomto kalendárnom roku.

V rámci vyhodnotenia plnenia uznesení sa generálni presbyteri v rozprave venovali predovšetkým uzneseniam, týkajúcim sa spoločnosti Reformata s.r.o. V tejto súvislosti bol prerokovávaný aj návrh harmonogramu preberania správy majetku ECAV od spoločnosti Reformata s.r.o.

K bodu návrhu novelizácie Štatútu Evanjelickej diakonie zobralo generálne presbyterstvo na vedomie predložené návrhy a pripomienky členov presbyterstva a rozhodlo o ich postúpení Správnej rade ED na zaujatie stanoviska.

Generálni presbyteri sa v rámci programu venovali aj platbám cirkevných zborov do fondu finančného zabezpečenia ECAV a osobitne riešili tie cirkevné zbory, ktoré túto platbu nesplnili podľa zaslaného predpisu, nakoľko ide o porušenie cirkevného ústavného zákona č. 2/2020.

Generálne presbyterstvo ďalej poverilo Generálny hospodársky výbor vypracovaním analýzy súčasného modelu financovania a prípravou ďalších alternatív spôsobu výpočtu. Zároveň dostal Generálny hospodársky výbor ECAV za úlohu pripraviť rozpočet na rok 2022, a to tak, aby celková výška odvodu v zmysle cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 bola použitá na odmeňovanie duchovných ECAV.

Na zasadnutí došlo aj k otvoreniu obálok s menami uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Generálneho biskupského úradu a riaditeľa/ky Evanjelickej diakonie. Všetkým uchádzačom bude zaslané pozvanie na pohovor, ktorý sa uskutoční na plánovanom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV dňa 14. mája 2021.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.