Výberové konanie na pozíciu riaditeľa GBÚ

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa GBÚ

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie: 

riaditeľ/ka Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Mzdové podmienky: od 1 185€ (plus osobné ohodnotenie, ktoré môže byť až do výšky 100% platu)

Základné a kvalifikačné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukazuje čestným vyhlásením),
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (preukazuje úradne overenou kópiou vysokoškolského diplomu),
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (preukazuje potvrdením praktického lekára, nie starším ako 2 týždne).

Ostatné požiadavky na uchádzača:

 • najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii,
 • orientácia a skúsenosti v ekonomickej agende sú požadované,
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom),
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka slovom i písmom vítaná (anglický alebo nemecký),
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť,
 • práca s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
 • motivačný list,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomné stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi do funkcie riaditeľa GBÚ ECAV,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania.

Forma výberového konania:

 • ústna - individuálny pohovor pred výberovou komisiou,
 • právo členov komisie klásť odborné otázky súvisiace s charakterom činností riaditeľa GBÚ ECAV.

Uzávierka prihlášok – 31. 03. 2021

Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 14:00 hod. na sekretariát GBÚECAV na Slovensku v uzavretej obálke s upozornením „ Neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa/kyGBÚ ECAV“ uvedeným na obálke, alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky.

Zasielanie prihlášok

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzavretej obálke s upozornením na adresu: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Generálny biskupský úrad, Palisády 46, P. O. Box 289, 810 00 Bratislava

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.