Voľby dištriktuálneho biskupa ZD ECAV

Voľby dištriktuálneho biskupa ZD ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV uznesením č. 2024/09 vypísalo voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho biskupa. Podľa §30 odsek(1)  a §31 Cirkevného zákona č. 11/1994  o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení neskorších zákonov, predsedníctvo Západného dištriktu ECAV zvolalo kandidačnú poradu.

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov  ZD ECAV zostavila dňa 10. apríla 2024 podľa § 29 odsek (2) zákona kandidátku na voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho biskupa (kandidáti sú uvedení v abecednom poradí):

  1. Doc. ThDr. Horňanová Sidonia, PhD.
  2. Mgr. Hroboň Ján

 

K realizácii volieb dištriktuálne presbyterstvo uznesením č. 2024/12 zo dňa 28. februára 2024   v y d á v a    nasledovné pokyny. Volebné konventy v cirkevných zboroch možno uskutočniť v týchto termínoch: 28.4.2024, 5.5.2024 a 12.5.2024. Volebný konvent treba ohlásiť v patričnom časovom predstihu v zmysle §32 ods. 1 CZ 11/1994 a §2 ods. 3 CZ 15/1994. Za riadny priebeh volieb je zodpovedné  predsedníctvo cirkevného  zboru. Zo zasadnutia konventu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje v zmysle Cirkevného zákona č. 15/1994 v platnom znení.

Keď sú voľby vypísané, musí byť konvent zvolaný a musí sa o navrhnutých kandidátoch hlasovať.

Priebeh volieb sa riadi cirkevným nariadením č. 1/1995. Na konvente je potrebné podpísať prezenčnú listinu. Pred hlasovaním predsedníctvo konventu zabezpečí prečítanie životopisu a osobného stanoviska všetkých navrhnutých kandidátov v abecednom poradí .

Hlasuje sa zásadne tajne. Konvent môže 3/5 väčšinou rozhodnúť, že sa hlasuje verejne. Pre tajné hlasovanie je potrebné mať pripravené hlasovacie lístky, za ktoré je zodpovedné  príslušné predsedníctvo cirkevného zboru.

Na hlasovacích lístkoch budú kandidáti zoradení v abecednom poradí. Pred menom kandidáta bude číslo. Hlas možno odovzdať len jednému kandidátovi. Hlas pre kandidáta sa vyjadrí zakrúžkovaním čísla pred menom kandidáta.

Volebná komisia na volebnom konvente, ktorá bude mať najmenej troch členov, spočíta odovzdané hlasovacie lístky a predsedníctvo konventu vyhlási, koľko hlasov získali jednotliví kandidáti.

Predsedníctvo konventu zabezpečí napísanie výpisu zo zápisnice na priloženom tlačive.

Výpis zo zápisnice, riadne podpísaný a potvrdený pečiatkou príslušného cirkevného zboru treba vložiť do obálky, ktorá sa pečiatkou a podpismi zabezpečí proti predčasnému otvoreniu. Označí sa výrazným nápisom „VOĽBY biskupa ZD ECAV 2024 – neotvárať“ a vloží do druhej obálky a doporučene sa odošle do 8 dní po konvente na adresu Biskupského úradu ZD ECAV, Nám. SNP č.5, 960 66, Zvolen.

Duchovný predseda konventu je zodpovedný za zaslanie výpisu zo zápisnice v zalepenej obálke na adresu určenú v termíne do 8 dní od konania konventu, na ktorom sa uskutočnila voľba.

Sčítacia komisia sa zíde dňa 24.5.2024 k otvoreniu obálok a sčítaniu hlasov. O výsledku spíše zápisnicu.

Podľa § 32 odsek 7 zákona dištriktuálne presbyterstvo ako orgán, ktorý voľby vypísal, oznámi výsledok hlasovania doporučeným listom alebo iným preukázateľným spôsobom všetkým cirkevným zborom  v ZD ECAV na Slovensku.

Zborové predsedníctvo je povinné konvent zvolať a o navrhnutom kandidátovi dať hlasovať. Výsledok volieb môže zrušiť len cirkevný súd na základe žaloby podľa § 35 Cirkevného zákona 11/1994.