Práca v režime OTP

Práca v režime OTP

Rozhodnutie predsedníctva ECAV ako zamestnávateľa
na dočasný podmienený vstup na pracovisko duchovných zamestnancov
s platnosťou od 29.11.2021


Čl. I.
Práca v režime OTP

 • V súlade s ustanovením §250b ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení
  neskorších zmien a predpisov v znení, „ktorým sa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom“ a v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264 z 24.11.2021, prechádzajú pracoviská Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), na základe čoho sa podmieňuje vstup na pracovisko duchovným a laickým zamestnancom ECAV preukázaním jedným
  z nasledujúcich dokladov:
 • Potvrdením o kompletnom očkovaní (covid pas);
 • Potvrdením o prekonaní ochorenia COVID_19 v období pred nie viac ako 180 dňami (doklad: potvrdenie o pozitívnom PCR teste alebo potvrdenie lekára);
 • Preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu


Čl. II.
Spôsob preukazovania režimu OTP

 • V mene zamestnávateľa  (ECAV na Slovensku) je pre duchovných v cirkevných zboroch poverenou osobou, oprávnenou  kontrolovať  predloženie dokladov  v zmysle čl. I. , senior príslušného seniorátu ECAV. Pre duchovných správcov, seniorov, biskupov a  ostatných zamestnancov ECAV je poverenou osobou riaditeľ GBÚ.
 • Každý zamestnanec sa preukáže jedným z troch možných potvrdení podľa č.I. svojmu priamemu nadriadenému (seniorovi) najneskôr do 09.00 hod dňa 29.11.2021. Následne sa každý ďalší pondelok do 09.00 hod. preukáže potvrdením zamestnanec, ktorý je povinný sa testovať  (nie je zaočkovaný alebo prekonaný).  Podobne je povinný sa preukázať aj zamestnanec, u ktorého nastanú zmeny v očkovaní alebo prekonaní.
 • Spôsob preukázania potvrdenia od duchovných si dohodne každý senior v rámci svojho seniorátu
 • Senior vedie a priebežne aktualizuje zoznam zamestnancov v rámci seniorátu a vyznačí preukázanie sa zamestnancov v zmysle článku I.
 • Potvrdenia o režime OTP ECAV nezhromažďuje, iba nahliada do dokumentov v súlade
  s pravidlami GDPR.


Čl. III.
Nepreukázanie režimu OTP

 • Zamestnancovi, ktorý nie je schopný alebo ochotný preukázať sa potvrdeniami dokladujúci režim OTP, nie je umožnený vstup na pracovisko a jeho neprítomnosť na pracovisku je považovaná za prekážku na strane zamestnanca bez náhrady mzdy.
 • Takúto skutočnosť nahlási senior bezodkladne na personálne oddelenie GBÚ.

Čl. IV.
Testovanie zamestnancov pre účely OTP režimu

 • Testovanie zamestnancov ECAV bude prebiehať v súlade s Manuálom Ministerstva hospodárstva SR, ktorého celé znenie je uverejnené na https://www.mhsr.sk/manual
 • Autorizovaná osoba, ktorá v zmysle „Manuálu MHSR“ vedie evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania a výsledok testovanie je:
 • senior príslušného seniorátu ECAV pre duchovných zamestnancov v senioráte (v CZ)
 • riaditeľ GBÚ pre duchovných správcov, seniorov, biskupov a ostatných zamestnancov ECAV
 • ECAV ako zamestnávateľ, vzhľadom na svoje prevádzkové možnosti, nebude využívať možnosť samotestovania a stanovuje pre svojich zamestnancov možnosť využitia testovania prostredníctvom MOM, v cene max. 6€ za vykonanie testu, čo je potrebné dokladovať potvrdením od MOM (doklad z registračnej pokladne, resp. iný relevantný účtovný doklad)
 • Doklad o platbe za vykonané testovanie v MOM si zamestnanec uchová a predloží v priebehu prvého januárového týždňa 2022 na personálne oddelenie GBÚ na zúčtovanie. Preplatenie vynaložených nákladov na testovanie bude realizované po zúčtovaní s MHSR v priebehu januára 2022. Nárok na preplatenie nákladov na testovanie má iba zamestnanec, ktorý nie je očkovaný alebo neprekonal covid a to v počte max. 5 testov (1 x za 7 dní počas 5 týždňov do konca roka 2021).

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

 • Platnosť a  účinnosť tohto rozhodnutia je od  27.11.2021 do odvolania.
 • V prípade zmeny všeobecne platných predpisov  a nariadení v súvislosti s vývojom pandémie, bude zamestnávateľ toto rozhodnutie aktualizovať.

Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup, v.r.

Ing. Renáta Vinczeová, zást. generálneho dozorcu, v.r.