Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby a duchovného sprevádzania v SR počas 2. vlny pandémie COVID-19

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby a duchovného sprevádzania v SR počas 2. vlny pandémie COVID-19

Usmernenia vydané k 1. vlne pre duchovnú službu platia aj naďalej. Ku nim sa pripája nasledovné usmernenie: Farnosti/ diakonie/ cirkevné zbory (pozn. redakcie) možno okrem stavu prípadov v ich regióne / okrese/ kraji (podľa farby pridelenej RÚVZ) kategorizovať aj podľa stavu prípadov príslušnej farnosti/ diakonie / cirkevného zboru (pozn. redakcie) a expozície alebo pozitivity správcu príslušnej farnosti/ diakonie / cirkevného zboru (pozn. redakcie). Kategorizáciu je možné použiť na usmernenie prebiehajúcich preventívnych a kontrolných opatrení proti šíreniu infekcie COVID-19 pri súčasnom znížení potenciálu výskytu a šírenia prípadov v komunite prostredníctvom tohto špecifického prostredia v ktorom sa poskytuje duchovná služba a sprevádzanie. Testovanie duchovných sa riadi pokynmi pre štandardnú populáciu kde sa majú viesť osobitné záznamy z návštev rodín, nemocníc, zariadení sociálnych služieb, hospicov a služieb, ktoré predpokladajú úzky kontakt pri nejasnom statuse veriaceho napr. pri zaopatrovaní, pomazaní chorých, sviatostiach v domácom, či inom ústavnom prostredí najmä v rizikovej populácii (seniori nad 60 rokov, imunokompromitovaní pacienti a osobitne pacienti v karanténe s nejasným testom alebo pozitívni pacienti na prítomnosť SARS-CoV-2. Situácie a opatrenia môžu byť určené aj kategorizačnou maticou (ak miestne príslušný RÚVZ nevydá inak).

USMERNENIE vo formáte PDF: 

Finálne znenie semaforu pre manažment duchovných podujatí.pdf


Typ aktivity

Kategória 1

Kategória 2

Kategória 3

Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení bohoslužby alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, bez spevov, používania spoločných spevníkov. Prijímanie/ Večera Pánova (pozn. redakcie) výlučne na ruku, odstupy medzi osobami minimálne 2 metre. Zbory nespievajú.

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení bohoslužby alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, obmedzenie spevov, bez používania spoločných spevníkov. Prijímanie / Večera Pánova (pozn. redakcie) výlučne na ruku. Zbor spieva v rúškach alebo so sociálnym dištancom 2 metre a viac medzi členmi.

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby majú nosiť rúška,  dodržiavať sociálny dištanc, spevy povolené. Prijímanie / Večera Pánova (pozn. redakcie) výlučne na ruku. Zbor môže spievať s dodržiavaním opatrení  u členov zboru

Príchod na bohoslužby

Formou výziev, oznamov a usmernení pre veriacich obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením)   a osoby s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou – nie chytanie dezinfekčnej nádoby vstupujúcimi veriacimi! Usmerniť k usadeniu podľa predpisu

Formou výziev, oznamov a usmernení pre veriacich obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením) na minimálny počet (ideálne vyhradené bohoslužby pre seniorov – krátke, nespievané)  a zákaz účasti osobám s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou

Pri vstupe kontrola nasadenie rúška a aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou.

Prijímanie pod obojím a pitie koncelebrujúcich z jedného kalicha

Zakázané

Zakázané

Obmedzené na špeciálne udalosti ako je svadba a tu len mladomanželia

Spoločenské / skupinové aktivity a agapé

Zakázané prípadne možné v malých skupinkách do max. 30 detí/ birmovancov + rodinní príslušníci (podľa povolenia RÚVZ) napr. prvé sv. prijímanie, birmovka/ konfirmácia (napr. opakované slávenie počas niekoľkých nedieľ alebo dní, tak aby sa zabezpečili potrebné opatrenia). Sedenie v rúškach (okrem času konzumácie potravy), so zachovaním sociálneho dištancu a rozmiestnením stolov na aspoň 2 metre (s obmedzeným počtom osôb za stolom na max 2) a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška

Napr. prvé sv. prijímanie, birmovka/ konfirmácia. Možné v menších skupinách podľa RÚVZ. Agapé a iné skupinové aktivity možné pre malé a uzatvorené spoločenstvo do 10 ľudí so záznamom kontaktov. Sedenie v rúškach (okrem času konzumácie potravy), so zachovaním sociálneho dištancu a rozmiestnením stolov na aspoň 2 metre (s obmedzeným počtom osôb za stolom na max 2) a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška

Obmedzené čo do počtu osôb podľa platných opatrení Hlavného hygienika alebo RÚVZ, so sociálnym dištancom medzi účastníkmi, a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška

Skríning účastníkov spoločných aktivít mimo liturgie (napr. predmanželské náuky,  zvláštne modlitby napr. za zosnulých, a pod.)

Sledovanie príznakov respiračného ochorenia pri vstupe (ideálne vyplniť záznam o bezinfekčnosti)

Sledovanie príznakov respiračného ochorenia pri vstupe (ideálne vyplniť záznam o bezinfekčnosti)

Aktívne informovanie účastníkov (aj formou plagátov) o opatreniach a potrebe bezinfekčnosti pri spoločných  podujatiach

Skríning duchovných, miništrantov, kostolníkov, pomocného personálu a dobrovoľníkov

Teplota a sledovanie príznakov každý deň pred začiatkom spoločných aktivít (bezprostredne pri príchode). Napr. miništrovanie a lektorovanie (čítanie) a iné úkony nemôžu robiť ľudia s prejavmi respiračnej infekcie. Duchovní by mali pri prejavoch respiračnej infekcie zvážiť maximálne nevyhnutné úkony (ideálne sa izolovať) a zabrániť účasti iných podporných osôb v priestore pre výkone liturgie (napr. miništranti, kostolník a pod.), rozdávaním prijímania má byť v takomto prípade poverená iná osoba na to určená. Duchovný má kontaktovať svojho lekára a nadriadeného (dekan, biskup) so zaslaním interného hlásenia alebo žiadosti o zastupovanie. Znížiť počet litrurgických úkonov na minimum až ich dočasné zastavenie (podľa možností) počas liečby.

Teplota a sledovanie príznakov každý deň pred začiatkom spoločných aktivít (bezprostredne pri príchode) napr. miništrovanie a lektorovanie (čítanie) a iné úkony.

Aktívne informovanie o opatreniach a potrebe bezinfekčnosti pri spoločných  podujatiach

Skríning ďalších osôb (napr. administratívne úkony na farských úradoch)

Sledovanie príznakov pri príchode do budovy (napr. krstné a sobášne náuky, nahlásenia pohrebov a pod.)

Sledovanie príznakov pri príchode do budovy (napr. krstné a sobášne náuky, nahlásenia pohrebov a pod.)

Aktívne informovanie účastníkov (aj formou plagátov) o opatreniach a potrebe bezinfekčnosti pri spoločných  podujatiach

Udeľovanie sviatostí pri ktorých dochádza ku kontaktu (pomazanie chorých, krst, sobáš) 

Vyhradený priestor. Dôkladná hygiena rúk. Nemá byť realizované skupinové vysluhovanie sviatostí ale individuálne pri pomazaní chorých. Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu. Dodržiavajú sa prísne opatrenia z časti  Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.


Vyhradený priestor. Dôkladná hygiena rúk. Nemá byť realizované skupinové vysluhovanie sviatostí ale individuálne pri pomazaní chorých. Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu. Dodržiavajú sa prísne opatrenia z časti  Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

Dôkladná hygiena rúk. Dodržiavajú sa opatrenia z časti  Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

Udeľovanie sviatostí v domácom a nemocničnom prostredí infikovanej osobe na COVID-19

Ak je to nevyhnutné, tak v domácom prostredí nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19 alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako z časti  Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje striktne podľa smerníc príslušného zariadenia.

V domácom prostredí nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19 alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako z časti  Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje striktne podľa smerníc príslušného zariadeniaV domácom prostredí nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19 alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako z časti  Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje striktne podľa smerníc príslušného zariadenia


OOPP

Všetci duchovní nosia OOPP keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Duchovní môžu nosiť vlastné rúška ale pri starostlivosti o veriacich (zaopatrovanie, blízky kontakt, návšteva v nemocnici, zariadení sociálnych služieb, hospicu) predpísané certifikované rúška, respirátor alebo štíty.

Všetci duchovní nosia OOPP keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Duchovní môžu nosiť vlastné rúška ale pri starostlivosti o veriacich (zaopatrovanie, blízky kontakt, návšteva v nemocnici, zariadení sociálnych služieb, hospicu) predpísané certifikované rúška, respirátor alebo štíty.

Všetci duchovní nosia OOPP keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Nosenie rúšok podľa príslušných aktivít.


Akonáhle je duchovný testovaný ako pozitívny na COVID-19, dekanát/ diecéza preberá poskytovanie duchovnej služby a pozitívny duchovný je v karanténe minimálne 10 dní resp. podľa klinického vývoja ochorenia a rozhodnutia RÚVZ. Duchovný/ správca farnosti/ diakonie ihneď v spolupráci s RÚVZ realizuje dohľadávanie kontaktov pre identifikáciu úzkych kontaktov medzi veriacimi (odovzdá aj zoznamy veriacich u ktorých bol a to 2 dni pred prvými príznakmi resp. v deň realizácie výteru, ak sa jedná o asymptomatickú osobu. Úzky kontakt je definovaný v usmernení Hlavného hygienika (kontakt s pozitívnou osobou po dobu viac ako 15 min a menej ako 2 metre na vzdialenosť). Duchovný spolu s RÚVZ epidemiológom vyhodnocuje riziko pre každý blízky kontakt (vrátane posúdenia nosenia OOPP). Spolupracovníci a veriaci, ktorí boli ako blízke kontakty v akomkoľvek riziku, majú byť  10 dní izolovaní a precízne monitorovaní. Testovanie všetkých symptomatických osôb má byť prioritou.