Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz 2021

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz 2021

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 20. nedeľu po Svätej Trojici – 17.10.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Svetový luteránsky zväz.

Ofera slúži na uhradenie povinného členského príspevku v SLZ. SLZ je spoločenstvom národných a regionálnych luteránskych cirkví so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Bol založený v Lunde v roku 1947 s cieľom koordinovať činnosť luteránskych cirkví vo svete. V SLZ je v súčasnosti vyše 74 miliónov evanjelikov zo 145 členských cirkví v 98 krajinách sveta. K zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu patrí aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. SLZ vystupuje v mene svojich členských cirkví v oblastiach spoločného záujmu, napr. v oblasti ekumenických vzťahov, teológie, humanitárnej pomoci, ľudských práv, komunikácie, ako aj misie a rozvojových aktivít.


Oferu na Svetový luteránsky zväz

posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 019

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

 

 

                                                                       

Mgr. Ivan Eľko                                                          Ing. Renáta Vinczeová                                                                    

generálny biskup                                                     zástupkyňa generálneho dozorcu