Ofera na Generálnu podporoveň 28.11.2021

Ofera na Generálnu podporoveň 28.11.2021

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu – 28.11.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne ECAV.

Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory, ktoré sú určené na financovanie výstavby, v príprave opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa vo výške 60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10 % finančných zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií.

O použití finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada Podporného fondu Generálnej podporovne; veľké projekty schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.


Oferu do Generálnej podporovne posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012 (pozn. zmena č. účtu !!!)
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 014

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

 

                                                                       

Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                                  Ing. Renáta Vinczeová, v.r.  

generálny biskup                                                 zástupkyňa generálneho dozorcu