Ofera na fond vzdelávania 20.6.2021

Ofera na fond vzdelávania 20.6.2021

Oznámenie

o ofere na Fond vzdelávania

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 3. nedeľu po Svätej Trojici – 20.6.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Fond vzdelávania.

Prostriedky združené vo Fonde vzdelávania sa používajú na organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí v oblasti školstva. Zo zdrojov Fondu vzdelávania sa organizuje Školská konferencia ECAV, metodické semináre pre učiteľov v evanjelických školách, metodické semináre a konferencie pre vyučujúcich evanjelického náboženstva, náboženskej výchovy v cirkevných a štátnych školách. Finančne sa podporuje aj teologická konferencia a vzdelávanie kaplánov a farárov, najmä úhrada ubytovania účastníkov, cestovných nákladov a honorárov pre prednášajúcich. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu vzdelávania.

Oferu na Fond vzdelávania posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 017

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.              

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.