Odporučenie k podávaniu a prijímaniu Večere Pánovej v ECAV

Odporučenie k podávaniu a prijímaniu Večere Pánovej  v ECAV

Odporučenie k podávaniu a prijímaniu Večere Pánovej v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Bratia a sestry,

Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vzhľadom na ochranné opatrenia proti šíreniu koronavírusu odporúča prisluhovať  Večeru Pánovu (VP) nasledovne:

Po spovedných otázkach a liturgii Večere Pánovej (VP) si komunikanti pri oltári pokľaknú k prijatiu osobného rozhrešenia. Po rozhrešení si zložia dlaň (dlane) do tvaru misky a prisluhujúci im do nej (do nich) vloží posvätený chlieb (oblátku), ktorú veriaci prijmú. Následne na podnose im bude ponúknutý individuálny kalištek s posväteným vínom. Kalištek si veriaci vezmú z podnosu a víno prijmú. Kalištek potom vrátia na pripravený podnos. Duchovný im udelí požehnanie spraviac veľkým kalichom z oltára znamenie kríža. Komunikanti sa vrátia do lavíc.

Odporúčame cirkevným zborom, aby ste si zadovážili nerezovú súpravu na prijímanie VP. Je síce drahšia, no plastovými kalištekmi sa zaťažuje životné prostredie. Pamätajte, že protipandemické opatrenia môžu trvať dlho a mnohí aj po ich skončení budú mať obavy prijímať z jedného spoločného kalicha. Nevieme predvídať, po akom dlhom čase sa ku spoločnému kalichu, hlbokému historickému a teologickému  symbolu našej viery a jednoty, vrátime späť. Takže investícia do nerezových kalištekov (súpravy bývajú i s podnosom a pokrievkou) nie je márna.

Prosíme, nezabudnite na abstinentov a celiatikov (ľudí s alergiou na lepok)To sú dve rôzne skupiny ľudí:

Bezlepkové hostie (minimálne množstvo lepku) je možné si objednať v spoločnosti Tranoscius a. s. v Liptovskom Mikuláši. Prax pri VP býva taká, že celiatikov volajú k prvému stolu. V takom prípade je možné všetkým pri prvom stole podať bezlepkové oblátky.

Abstinentov (šoféri, abstinujúci alkoholici, ľudia nepožívajúci alkohol z rôznych dôvodov) môžete pozvať k Pánovmu stolu na záver, posledný stôl, no prax vám ukáže, ako je to vo vašom prostredí vhodné.

Pre vyššie uvedené skupiny ponúkame aj takýto spôsob:

Vpredu na prvej lavici, alebo pred prvou lavicou v dvoch nádobách umiestnite žetóny, alebo nálepky so symbolom bezlepkovej potraviny a so symbolom prečiarknutého veľkého A. Kto chce prijať takto špecifikovanú oplátku, alebo víno, pripne si žetón na viditeľné miesto (alebo si prilepí na hruď nálepku) a prisluhujúci VP bude vedieť, v akej podobe má daným ľuďom Pánovo telo a Pánovu krv podať. Pri odchode od oltára komunikant vráti žetón do príslušnej nádobky. Možno si niekto rád pripne oba, napr. bezlepkový šofér. Žetóny, odznaky, nie je problém navrhnúť a dať vyrobiť.

Uvedomujeme si, že tento spôsob je náročnejší na prípravu:

  • Prisluhujúci musí dbať na hygienu a minimálne medzi jednotlivými stolmi si dezinfikovať ruky.
  • Je potrebné pripraviť obyčajné aj bezlepkové oplátky a nepomiešať ich.
  • Na oltári treba mať okrem obyčajného vína aj víno nealkoholické.
  • Pri objednávaní kalištekov treba rátať s maximálnymi počtami komunikantov, aby mal prisluhujúci farár/farárka dostatok čistých pre všetkých, napr. pri konfirmácii, na Zelený štvrtok alebo na Veľký piatok. Potom ich bude treba riadne umyť...
  • Všímať si žetóny a siahnuť na správne hostie, či krčah s bezalkoholickým vínom.

Bude vhodné – a to nie len pre väčšie zbory, keď si prisluhujúci duchovný prizve do oltára poučeného a akceptovaného neordinovaného člena cirkevného zboru, ktorý s podávaním VP bude vhodným spôsobom pomáhať: podá prisluhujúcemu ordinovanému správne oblátky a víno, prípadne sa bude podieľať i na distribúcii elementov, pozbiera na prázdnu tácku prázdne kališteky, bude dbať na poriadok na oltári a pod. Tu jednajte podľa vlastného citlivého uváženia a miestnych požiadaviek a možností, aby sa všetko dialo slušne a v poriadku.

Toto odporučenie robíme s vedomím veľkej zodpovednosti. Doba sa mení, ako aj forma prisluhovania Večere Pánovej. No podstata, nezávislá na forme, ostáva tá istá: Odovzdať posolstvo Božieho daru milosti v obeti Spasiteľa, Pána Ježiša Krista pre všetkých, ktorí stoja o telo a krv Pána Ježiša pod spôsobom posväteného chleba a vína. Cirkev má urobiť všetko preto, aby sme ľudí túžiacich po Pánovi a Jeho dare milosti zbavili akejkoľvek pochybnosti, že Večera Pánova naozaj zachraňuje a nie je treba sa báť ju prijímať.

S bratským pozdravom

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV

Tip na nealkoholické víno:

https://www.zdravevina.sk/sk/nealkoholicke-vino-12

Bratislava 11.05.2021

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.