Hľadáme vedúceho/vedúcu Edukačno – misijného centra ECAV

Hľadáme vedúceho/vedúcu Edukačno – misijného centra ECAV

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v súlade so Štatútom Edukačno – misijného centra ECAV (EMC ECAV) vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu : vedúci Edukačno – misijného centra ECAV.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( s teologickým, alebo pedagogickým zameraním),
- najmenej 10 rokov výkonu pedagogickej, alebo duchovenskej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.

Ďalšie požadované predpoklady:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka (nemeckého, alebo anglického),
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektmi, prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu,
- predloženie návrhu Plánu hlavných úloh EMC ECAV na rok 2022.

Požadované doklady k prihláške: 

žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis, vo forme Europass https://europa.eu/europass/sk
- kópia dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie), - motivačný list,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,
- vypracovaný návrh Plánu hlavných úloh EMC ECAV na rok 2022,
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovný úväzok: polovičný

Mzda: od 550 € + osobné ohodnotenie

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 5. 11. 2021 do 12:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia) v obálke s označením „Výberové konanie EMC ECAV“ na adresu: Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom výberového konania. Výberovou komisiou je Kurikulárna rada EMC ECAV, ktorá predkladá návrh na menovanie Generálnemu presbyterstvu ECAV (článok 5 odsek 1) Štatútu EMC ECAV) . 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nepredložia požadované podklady.

Vo Zvolene, 29. 9. 2021

 Mgr. Ivan Eľko v. r.                                                                                                           Ing. Renáta Vinczeová v. r.

 generálny biskup ECAV                                                                                                   zástupkyňa dozorcu ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.