Celocirkevné ofery na rok 2022

Celocirkevné ofery na rok 2022

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo celocirkevné ofery na rok 2022, dňa 3.12.2021.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV:

IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
SWIFT: SUBASKBX
a pod uvedeným variabilným symbolom.

Prosíme, nezabudnite v správe pre prijímateľa uviesť názov cirkevného zboru.  


Rozpis ofier na rok 2022.docx