Vstúpenie

Vstúpenie

Pomodlime sa: 
Pane, Ty nás ku nebesám
vedieš svojím svätým slovom,
sám kraľuješ oslávený
sediac pri boku Otcovom.

Daj, aby sme povstávali
z prachu zeme hore k Tebe,
k Otcovi sa tiež dostali
v svätej lásky večné nebe! Amen.

Slovo Božie je napísané v Skutkoch apoštolov 1, 8 – 11 

Milí bratia a sestry, „to, čo stúpa, musí zostúpiť.“ (What goes up, must come down.) Tento výraz vznikol v 19. storočí a vychádza z fyzikálnych vlastností gravitácie. Je odvodený z tretieho Newtonovho zákona o pohybe a gravitácii. Často sa používa doslovne, neraz však aj metaforicky. Popisuje napríklad rast a zostup cien, výkonu, sily i mnoho ďalších vecí. Jeho platnosť zažívame v bežnom živote na dennom poriadku.

Pri čítaní prvej kapitoly Skutkov apoštolov si uvedomujeme, že tento výraz platí aj v v duchovnom živote. Ten, ktorý stúpa hore k nebeskému Otcovi, zostúpi raz späť dolu. Preto:

  • buďme aktívni;
  • buďme pripravení.

1. Predtým ako Ježiš vstúpil do neba, sa ešte 40 dní po svojom vzkriesení zjavuje učeníkom. Učí ich, napomína, poveruje úlohami i povinnosťami. Pán Ježiš prikazuje učeníkom, aby zostali v Jeruzaleme, dokiaľ nebudú vystrojení mocou a prítomnosťou Ducha Svätého. Z ďalších Ježišových napomenutí apoštoli spoznávajú, že prichádzajú dni ich misijnej služby. Pánove slová „budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zem,“ sú predzvesťou novej doby, ktorá začne, keď prijmú ohláseného Ducha Svätého v Jeruzaleme.

Bratia a sestry, Ježišovo nanebovstúpenie neznamená, že Kristus nás opustil a zanechal nám veľkú nezvládnuteľnú úlohu. Pán Ježiš nie je preč. Je medzi nami a to nielen vo svojom Slove, vo sviatostiach, ale aj v spoločenstvách - väčších i menších. (Mt 18, 20) Zároveň Duch Svätý, ktorého Ježiš prikázal učeníkom čakať v Jeruzaleme, pomáha nám zvestovať Božie slovo druhým ľuďom.

Ježišove slová o misii máme dnes – už po zoslaní Ducha Svätého – chápať ako výzvu osobnej zaangažovanosti na evanjelizácii sveta. Nemáme teda pasívne „hľadieť do neba“, ale máme spolupracovať s Duchom Svätým na diele, ku ktorému sme povolaní. Toto je úloha každého kresťana ako aj hlavným programom cirkvi, ktorý jej určil sám Pán Ježiš. (Mt 18, 19 – 20)

Akými formami cirkev vykonáva misijnú činnosť? To je otázka, na ktorú šikovní konfirmandi veľmi rýchlo odpovedia: evanjelizáciou, vyučovaním, tlačou alebo inými médiami a mnohostrannou praktickou službou.

V súčasnej situácii poznačenej koronakrízou ide predovšetkým o snahu pomôcť ľuďom v rozličných oblastiach života v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, karanténnych centrách atď. V našej evanjelickej cirkvi prebieha v týchto dňoch výzva s názvom „Podajme ruku“ komukoľvek a teraz. Ide o duchovnú podporu vo forme modlitby a čítania Biblie. Taktiež využívania našich talentov napr. pri šití rúšok, rôznej umeleckej tvorby a ich zdieľaní. Rovnako praktickej pomoci v podobe nákupu a odvozu. Nakoniec o prejavenie záujmu či už prostredníctvom telefonátov, listov alebo smsiek. Aj v čase šíriacej sa pandémie máme možnosť misionovať slovom i životom. Buďme teda aktívni!

2. Bratia a sestry, Pán Ježiš vstúpil do neba, odkiaľ znova príde na túto zem. Vo všeobecnej viere kresťanskej vyznávame, že Ježiš Kristus vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Ježiš bol vzatý do neba a bol Bohom povýšený na Jeho pravicu. Sedenie na Božej pravici je znakom vlády, moci a spolukraľovania s Otcom. Na tomto mieste Ježiš pripravuje svet na svoj druhý príchod, na súd i príchod očakávaného Božieho kráľovstva.

„Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba,“ povedali dvaja muži v bielom. Ako učeníci videli Ježišovo nanebovstúpenie, tak aj Kristov druhý príchod na tento svet bude viditeľný a počuteľný. Evanjelista Matúš píše: „A vtedy zjaví sa znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou. Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením, a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec.“ (Mt 24, 30 – 31)

Bratia a sestry, všetci by sme asi chceli vedieť, kedy sa tento slávny a veľkolepý Ježišov príchod uskutoční. Nikto z ľudí to však nevie. O tom dni a hodine vie jedine nebeský Otec. (Mt 24, 36) Môže sa stať skutočnosťou v ktorýkoľvek deň, či noc. Isté je, že príchod Pána Ježiša k súdu nastane vtedy, keď ho ľudia budú najmenej čakať. (Mt 24, 37 – 39; Lk 12,35 – 37; 21, 34 – 36; 1. Tes 5, 1 – 3; 2 P 3, 10; Zj 16, 15) V Písme Svätom čítame, že Ježiš príde ako zlodej v noci (Zj 3,3) alebo dokonca ako blesk (Mt 24, 27). Tento fakt má nás viesť k ustavičnej bdelosti a pripravenosti.

To znamená, že majú z nás byť dobrí vrátnici, ktorí očakávajú na pána domu, aby mu hneď otvorili, keď príde. (Mk 13, 33 – 37) Máme byť ako päť rozumných panien, ktoré s horiacimi lampami očakávali na svojho ženícha. (Mt 25, 1 – 13) Máme byť vždy prichystaní na stretnutie so živým Pánom, či ono nastane v čase Jeho druhého príchodu, alebo našej telesnej smrti.

Bratia a sestry, jedna z hlavných náplní Kristovho druhého príchodu bude posledný súd, ako o ňom hovorí Matúšovo evanjelium (25, 31 – 32): „Keď Syn človeka príde v svoje sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov...“

Podľa toho, aký mal človek vzťah k Bohu a k Jeho Synovi, budú pri Ježišovom príchode dve skupiny ľudí. Jedna skupina bude v zúfalstve volať k vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránkovým.“ (Zj 6,16 - 17) Druhá skupina bude radostne vítať svojho Pána a Spasiteľa: „Ajhľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám spomôže! Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci!“ (Iz 25,9) Bratia a sestry, od nášho rozhodnutia, od našej životnej orientácie a od nášho vzťahu k Trojjedinému Bohu i k blížnym závisí, do ktorej skupiny budeme patriť. Buďme teda pripravení!

Milí bratia a sestry, ak v bežnom živote platí, že „to, čo stúpa, musí zostúpiť,“ tak v duchovnom sa to len potvrdzuje. Ježiš, ktorý vstúpil na nebo, opäť raz zostúpi na túto zem. Buďme preto aktívni a pripravení na Kristov príchod, aby sme obstáli pred Jeho súdom. Amen.

Pomodlime sa:

Oslávený Ježiši Kriste, s radosťou svätíme deň Tvojho vstúpenia na nebo. Ty si  vstúpil do slávy svojho Otca. Sedíš na Božej pravici ako mocný Pán a Kráľ. Ty si odišiel, aby si zase zostúpil na túto zem ako Sudca všetkých živých a mŕtvych. Prosíme, pomôž nám očakávať Tvoj druhý príchod v aktivite a pripravenosti. Nech raz budeme patriť medzi tých, ktorí Ťa s radosťou budú oslavovať a chváliť v nebeskom kráľovstve. Amen.

- s použitím viacerých zdrojov         

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.