STARÝ VS NOVÝ

STARÝ VS NOVÝ

Text: Ef 4, 17-24 – študujme Božie Slovo

Potrebujeme pochopiť kontrast medzi starým a novým životom

Je nevyhnutné vidieť zásadný rozdiel medzi tým čo bolo vo svete /čo je vo svete – život a hodnoty sveta a medzi tým, čo je nové v Kristovi.

Je zaujímavé všimnúť si vplyv intelektuálneho života /vplyv mysle/ na život každého človeka.

ŽIVOT POHANOV

Z čoho pochádza temnota pohanov? – zatvrdilosťou ich sŕdc.  – je to výsledok ich dobrovoľného odmietnutia morálneho svetla, ktoré majú vo svojej mysli a vo svojom svedomí.

Ako pohania žijú:
1)      v márnosti svojej mysle, /podľa svojich márnych predstáv/,
2)      zatemnení na rozume,
3)      odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich,
4)      zatvrdilosťou svojich sŕdc.

To všetko ich vedie o otupenosti svedomia, hodnôt, morálky, prirodzených ľudských zábran. Prirodzený následok toho je, že sa „oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchali všetku nečistotu“

Pavel  nielen na tomto mieste, ale veľmi často dáva dôraz na myseľ – manipuláciu a ovládanie mysle či vedomia. Pokladá za kľúčové strážiť si myseľ a srdce. Je nesmierne dôležité vedieť, čím si myseľ plníme, komu dovolíme, aby formoval a ovplyvňoval naše myslenie. Preto tá zásadná zmena a kontrast – kde je pravda, ktorú púšťame do mysle. Ak nevieme, tak tam púšťame všetko možné – „sajrajt“

„Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia.“

Oproti pohanskej tvrdosti, tme a neviazanosti stavia Pavol celý proces kresťanskej morálnej výchovy: používa tri paralelné výrazy -  UČILI, POČULI, POČULI– všetky tri smerujú ku Kristovi.  Tieto výrazy vyvolávajú obraz školy a zmieňujú katechetické vyučovanie. Efezania potrebujú pochopiť, že Ježiš Kristus je sám podstatou kresťanského učenia. Učili sa chápať a prijímať nielen „slovo, ktoré sa stalo telom, jedinečného Bohočloveka, ktorý zomrel, vstal a vládne. NÁŠ TEXT UKAZUJE, ŽE MUSÍME KÁZAŤ A ŽIŤ JEHO PANSTVO, KRÁĽOVSTVO, VLÁDU SPRAVODLIVOSTI, KTORÚ PRINIESOL A VŠETKY MORÁLNE POŽIADAVKY NOVÉHO ŽIVOTA. Kristus, ktorého sa Efežania učili, ich volal k normám a hodnotám úplne odlišným od ich predchádzajúceho pohanského života.

Pravda je v Ježišovi: „zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach,“ /odložte starý spôsob života – starého človeka, ktorý hynie klamnými vášňami.
· dať ho úplne preč, ako dávame na jar zimné veci, z dohľadu, lebo zavadzajú, sú nanič – to je ale naša úloha,
· starý človek je skazený, v procese rozpadu, na ceste do zatratenia – nový je novo-stvorený podľa Božieho obrazu,
. starý človek je ovládaný žiadosťami a nekontrolovateľnými vášňami  - nový je stvorený v spravodlivosti a svätosti pravdy, 
· žiadosti starého boli podvodné – spravodlivosť nového je pravdivá.

Tieto protiklady sú absolútne nezlučiteľné, ukazujú na to, čo je staré a čo nové, čím sme boli v Adamovi a čím sme teraz v Kristovi. "a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“

Ináč povedané: „keďže ste odhodili svoje staré ja raz a navždy, teraz musíte odhodiť všetko správanie, ktoré patrilo k vášmu starému životu. Vaše nové správanie musí byť v plnom súlade s typom človeka, ktorým ste sa stali.

Aký druh oblečenia nosíme, závisí od úlohy, ktorú plníme. Na svadbe sme oblečení ináč ako pri práci v záhradke. Keď teda meníme svoje poslanie, meníme aj oblečenie. Keď sú väzni prepustení z väzby na slobodu, stávajú sa slobodnými občanmi, vymenia si oblečenie.

Pre nás to znamená jasne vymeniť staré normy a prijať nové. Naša nová úloha bude znamenať nové oblečenie, náš nový život bude znamenať nový etický životný štýl podľa Písma

Milovaní, dnes to bolo náročnejšie premýšľanie, ale o to dôležitejšie – nestačí hovoriť iba slova (akékoľvek pekné a pravdivé), Božia pravda sa musí stať praktickou súčasťou nášho života.

pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=ok4lpr-Uyhs&list=RDok4lpr-Uyhs&start_radio=1

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.