Niektoré kresťanské symboly

Niektoré kresťanské symboly

Kríž – je najvýznamnejším kresťanským symbolom. Pripomína obeť Pána Ježiša Krista za naše hriechy.  V kríži kresťan nevidí iba nástroj na mučenie a vykonanie popravy, ktorým v staroveku kríž bol (išlo o brutálnejšiu obdobu šibenice). V kríži vidí aj + (plus) v náš prospech. Pre Ježišovu obeť lásky nám Pán Boh nepočíta hriechy, nie sme viac u Neho v mínuse, ale v pluse.

Ryba – po grécky (v jazyku, v ktorom bola napísaná Nová zmluva) sa povie „ichthys“  V gréčtine sa ichthys hláskuje ako Iota, Chí, Théta, Ypsilon, Sigma. Za každou hláskou je zakódované určité slovo, ktoré ten, kto bol kresťan poznal, a naopak pre toho, kto ku kresťanom nepatril, zostalo neznáme – nezrozumiteľné. IXTHYS je teda  akronym – slovo zložené zo začiatočných písmen viacerých slov – konkrétne týchto:  Iesous (Ježiš) CHristos (Kristus)  THeou (Boží)  Uious (Syn)  Soter (Spasiteľ). „Ježiš Kristus je Boží Syn, Spasiteľ“ – je jedným z prvých vyznaní raných kresťanov.

Kalich – je symbolom Večere Pánovej (eucharistie). Večera Pánova je sviatosť, v ktorej prijímame Ježišovu obeť za nás, skutočnosť, že Ježiš aj za nás prelial svoju nevinnú krv. Vzal na seba trest určený nám za naše hriechy – tie sú nám odpustené, sme vykúpení (Matúš, 26, 27 – 28; 1. Petra 1, 18 – 19).

Kotva – je symbolom nádeje na život v nebesiach a istoty večnej záchrany (spásy). Loď v prístave istí kotva. Tak ako kotva dáva lodi istotu, životu kresťana ju dáva Božia láska. Hoci telesne zomrieme, Pán Ježiš nám pripravil príbytok v dome nebeského Otca.

Dúha – je symbolom pokoja a zmierenia, že už netrvá Boží hnev. Dúha sa ukázala Nóachovi po skončení potopy ako znamenie zmluvy medzi Bohom a ľudstvom, že už vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo (1. Mojžišova 9, 11 – 17).

Plameň ohňa – symbol Ducha Svätého (Skutky 2, 3;  1. Tesalonickým 5, 19)  

Kohút – symbol pre bdelosť, vernosť, ale aj ľútosť a obrátenie (Matúš 26, 74 – 75) 

Svieca – prináša svetlo. Bez svetla niet  života. Pán Ježiš  povedal, že On je svetlo sveta (Ján 8, 12;  Ján 12, 35 – 36). Svieca je aj symbolom obete pre iných – keď horí stravuje sa.  

Voda – symbol krstu – obmytia, očistenia od hriechu, nového života, ktorý Pán Boh človeku daruje  v krste, ktorý je kúpeľom znovuzrodenia (Títovi 3, 5).    

Strom – je symbolom vzkriesenia a nesmrteľnosti, keďže strom vyháňa každý rok nové púčiky. Strom je aj znamením pokoja  a požehnania (v jeho tieni si možno odpočinúť).

Vinič – symbolizuje spojenie človeka s Pánom Ježišom. Ježiš je vínny kmeň  a my ratolesti. Bez spojenia s Ježišom človek  duchovne hynie (Ján 15, 1 a 5). 

O ďalších kresťanských symboloch a ich význame si môžete prečítať napríklad v obsahovo hodnotnej knihe modlitieb a zamyslení na každý deň od významných kresťanských autorov Modlitby Pánových svedkov.

http://www.tranoscius.sk/zbozi/modlitby-panovych-svedkov-9788071403562.html                

Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár