Mesačné platby na účet – najúčinnejšia pomoc cirkvi

Mesačné platby na účet – najúčinnejšia pomoc cirkvi

Náš reformátor Martin Luther kritizoval obrovské bohatstvo vtedajšej cirkvi. Zastával názor, že cirkev nemá vlastniť prepychové majetky. Členovia cirkvi majú mať príležitosť svojou poctivou prácou (reformátor dokonca prácu označil za prostriedok, ktorý vedie ku spáse) zarobiť dostatok financií. Na uživenie svojich rodín, ale aj podporu cirkvi (hlavne na platy farárov a pomoc najchudobnejším).

Od staroveku do raného novoveku bol cirkevnej aj svetskej vrchnosti odvádzaný tzv. desiatok (zväčša v naturálnej forme – desatina, napríklad z celej úrody). Prvú zmienku o desiatku v Biblii nachádzame už v Knihe Genezis (14,20). Aj v súčasnosti v niektorých, hlavne malých cirkvách, existuje systém desiatku. Veriaci prispieva na službu svojej cirkvi finančnými darmi vo výške desatiny zárobku.

V našej cirkvi je zaužívaná tradícia platenia cirkevného príspevku (ľudovo dane). Jeho výšku si stanovujú jednotlivé cirkevné zbory (zvyčajne okolo 10 eur na dospelého evidovaného člena cirkevného zboru ročne). Túto sumu nemožno vzhľadom na jej výšku ani zďaleka porovnať s desiatkom.

Cirkevný príspevok (CP) - ak by si ho uhrádzali (a včas) všetci členovia zborov - predstavuje stabilný zdroj financií. Potom existujú menej stabilné zdroje – milodary a ofery. Pri niektorých cirkevných zboroch pôsobia občianske združenia, ktoré sa môžu uchádzať o daňovú asignáciu. V našom nitrianskom zbore je v ostatných rokoch ľahko zapamätateľná situácia, keď zo všetkých 4 spomínaných zdrojov (CP, milodary, ofery a asignácia) získavame ročne približne po 10 tis. eur, dovedna 40 tisíc.

Náš zbor eviduje približne 1 400 členov. V prepočte na jedného člena teda získavane v priemere 28 eur ročne, čo nie je veľa. Aj vzhľadom na to, že nitriansky zbor je veľmi aktívny, svojim členom poskytuje veľké možnosti pre rozvoj z hľadiska duchovného, kultúrneho, spoločenského, ako aj diakonickú službu s výbornou povesťou. A pôsobí v krajskom meste s nízkou mierou nezamestnanosti  a vyššími príjmami ako priemer Slovenska.

Stačí nám 28 eur od člena? Áno, ale len tak-tak na pokrytie výdavkov na energie či cestovné, drobné nákupy a niekedy aj malé opravy. Na plat a odvody duchovného, väčšie opravy či nákupy už zďaleka nie. Teraz uvediem jedno porovnanie. Členstvo v odborovej organizácii je spoplatnené. Ide o 1 percento z čistého mesačného príjmu, odvádzané každý mesiac. Pri súčasnej priemernej výške čistých príjmov na Slovensku tak člen odborovej organizácie s príjmom na úrovni priemernej mzdy zaplatí ročne približne 100 eur. Nechávam na zamyslenie čitateľa 100 vs 28 eur.

Za služby sa platí. Áno, a za všetky. Podľa týždenníka Trend však v našich končinách chýba povedomie, že za cirkevné služby by sa malo platiť. Rýchlo zmeniť toto neblahé dedičstvo považujme preto za veľmi dôležité. V dnešnej dobe inkasných platieb, elektronického bankovníctva, QR kódov je veľmi potrebné nabádať a motivovať našich členov a priaznivcov ku pravidelným mesačným platbám na bankový účet cirkevného zboru. O význame takejto podpory sa presviedčame aj v terajšej neľahkej pandemickej situácii. 

Nekonanie bohoslužieb počas jari a i teraz na jeseň bude znamenať obrovský výpadok v príjmoch z ofier a milodarov. Nehovoriac o úspore času duchovných, pokladníkov a kurátorov, ak by boli platby cirkevníkmi zasielané priamo na bankový účet zboru. Nechajme sa riadiť slovami zo Skutkov apoštolov (20,35): Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša, veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať ako brať.   

        

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.