BOH NECHCE BYŤ „INKOGNITO“

BOH NECHCE BYŤ „INKOGNITO“

Biblický text: Ž 102, 17-23

  • Viacerí z nás poznáme zábavnú reláciu „Inkognito“, ktorú môžeme zhliadnuť na obrazovkách TV JOJ. Úlohou prísediacich je uhádnuť profesiu hostí a tiež „známu“ osobnosť.

Starozmluvnému Izraelitovi bol Boh jeho očiam síce neprístupný, no mal možnosť uvidieť Ho v mocnom konaní. A Nová zmluva podáva svedectvo, že tento „tajuplný“ Boh je v plnosti prítomný v osobe a diele Ježiša z Nazareta. V Ňom je On blízky človeku. Preto nezastávame názor ani presvedčenie deistov, ktorí tvrdia, že Boh po stvorení sveta a človeka sa od neho dištancoval a viac sa ani nezaujíma o jeho ďalšiu budúcnosť. My veríme v takého Boha, ktorý je tu stále prítomný, záleží Mu na našom živote a má pre nás pripravené „to najlepšie“ – večný život a spasenie.

  • Uvedený text zo 102. Žalmu je hlbokou výpoveďou zbožného človeka, ktorý prežíva zúfalstvo a biedu. Uvedomuje si, že Ten, komu smie predkladať svoj „výlev srdca“ je práve Boh, Stvoriteľ neba i zeme. Ten Boh, ktorý nielenže je tu prítomný, ale že On chce byť súčasťou týchto ľudských zápasov a kríz. A práve v Ňom žalmista hľadá útočište.
  • Lebo Hospodin vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. (v. 17) On sa zjavuje vo svojej sláve a moci aj dnes, v čase pohnutých dejín. Neustále máme možnosť vidieť Jeho konanie a intervenciu medzi nami, kedy nám dáva silu a múdrosť kráčať vpred s istotou, že nie sme sami. Neraz máme možnosť presviedčať sa o tom, aký je ku nám dobrý. Ako sa o nás dokonale stará. Ako nás vyučuje vo svojom Slove a vedie Svojimi cestami.
  • K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. (v. 18) Veľkou útechou pre tých, ktorí už nevládzu ďalej kráčať a zo súčasnej situácie sú enormne unavení a frustrovaní je to, že Boh nimi nepohŕda. On je tu prítomný, aby vypočul ich modlitbu a volanie o pomoc. Božiemu uchu ulahodí statočná, vytrvalá a úprimná modlitba. Takých „zbožných“ On rád vypočuje a rád im udeľuje svoju milosť a požehnanie.
  • Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude Hospodina. (v. 19) Tí, ktorí majú osobnú skúsenosť s vypočutou modlitbou, nemôžu inak, ako vydávať svedectvo o Bohu, ktorý koná svoje dielo. Chce to robiť preto, lebo Mu záleží na tom, aby čo najviac ľudí malo možnosť spoznať Boha, ktorý nie je človeku vzdialený, ale je mu blízko.
  • Pretože zhliadol zo svojej svätej výsosti, Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil ich zo smrti, aby zvestovali na Sione meno Hospodina a Jeho chválu v Jeruzaleme, keď zhromaždia sa národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. (v. 20-23) Boh sa zaujíma o svojich Jemu verných. Vždy si nachádzal možnosti a spôsoby, ako ku človeku prehovoriť a dať sa mu poznať. Autor listu Židom to výstižne vyjadruje: Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov... . (1, 1) A ďalej: ...na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. (v. 2) Plnosť Božieho zjavenia sa uskutočnila v Ježišovi Kristovi, Jeho milovanom Synovi. Prakticky to pre nás znamená to, čo vyjadril apoštol Pavol veriacim do Efezu: ...lebo skrze Neho máme prístup k Otcovi v jednom Duchu. (2, 18)
  • Máme jedinečnú výsadu, že sa môžeme nazývať Božími deťmi. Sme Jeho vlastníctvom. Máme „zvláštne“ poslanie. Spoznávať Ho a vydávať o Ňom svedectvo viery. Keďže Boh nám nie je „inkognito“, usilujme sa tiež o to, aby Jeho moc a láska v Kristovi zaznievala ušiam všetkých a aby sme mohli byť spoločne v tejto viere v Neho zjednotení a na Jeho blížiaci sa príchod pripravení.

Pieseň na povzbudenie: 

https://www.youtube.com/watch?v=-qQvb2BJFNE&ab_channel=Vladim%C3%ADraDek%C3%BD%C5%A1ov%C3%A1