Týždeň, ktorý zmenil svet

Týždeň, ktorý zmenil svet

Milí náš čitateľ, áno je to tak – existuje jeden týždeň, ktorý zmenil celý svet. Aj ty sa v tomto týždni už nachádzaš. Ako a kedy si sa do toho týždňa dostal?
No predsa na KVETNÚ NEDEĽU; práve vtedy Pán Ježiš vstúpil na osliatku do mesta Jeruzalem a ľudia Ho vítali; stlali na pred Neho palmové listy a svoje oblečenie ( teda, aby si lepšie pochopil, bol to vrchný odev, plášť). Pritom od radosti kričali: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ľudia sa veľmi tešili, že k nim prišiel Ježiš a ani im nevadilo, že prišiel na osliatku. Ježiš neprišiel   na statnom žrebcovi ako namyslený kráľ, ktorý chce silou a mocou svojho postavenia nastoliť poriadok. Ježiš prišiel na osliatku a predsa bol kráľom; kráľom ľudského srdca; tým, že Ježiš prišiel na obyčajnom osliatku chcel ukázať aj to, že prichádza v mieri a pokoji a s pokorným srdcom a oddaný všetkému, čo Ho v nasledujúcich dňoch čakalo...
...a veru nebolo to nič príjemné a jednoduché.
Na ZELENÝ ŠTVRTOK večeral so svojimi učeníkmi  pritom lámal chlieb a dával ho učeníkom s poukazom na to, že tento chlieb je Jeho telo; potom vzal kalich s vínom, tiež dával učeníkom to víno piť a povedal im, že je to Jeho krv. Povedal, že vždy keď budú jesť chlieb a piť víno, teda prijímať Jeho telo a krv majú to robiť na Jeho pamiatku a na odpustenie hriechov. Pri tejto poslednej večeri s učeníkmi Pán Ježiš poukázal na to, že je medzi nimi jeden, ktorý Ho zradí. Bol to Judáš.
Judáš bol ten učeník, ktorý Pána Ježiša zradil bozkom a vydal ho vojakom, ktorí Ho zajali, posmievali sa Mu,  viedli Ho k výsluchom a bičovali Ho. Viete akú odmenu Judáš dostal za zradu? Bolo to 30 strieborných, asi 227€. Je to veľa? Málo? Prezradili by ste za takú sumu svojho najlepšieho priateľa? Zdá sa však, Ježiš nebol pre Judáša až tak dôležitý; za to Judáš sa nemohol sťažovať, veď Ježiš mu ešte aj umyl nohy a to Ježiš už vedel, že Judáš bude ten, ktorý Ho zradí.
Po zrade, potupnom vypočúvaní, posmievaní, pľuvancoch do tváre, bičovaní, nasadili Ježišovi na hlavu tŕňovú korunu a po tvári mu stekala krv. Prišiel VEĽKÝ PIATOK, kedy Pána Ježiša viedli na Golgotu a tam bol ukrižovaný medzi dvoma zločincami. Aj na kríži, v bolestiach, nemyslel sa seba; videl tam stáť svoju matku a najmilšieho učeníka Jána, ktorému odovzdal svoju matku. Postaral sa o jedného zo zločincov, ktorý bol s Ním ukrižovaný a za to, že pokladal Ježiša za nevinného mu Ježiš povedal: dnes budeš so mnou v raji. Ježiš na kríži prosí za svojich trýzniteľov a prosí Boha, aby im odpustil, lebo nevedia, čo činia. Taký bol a je Ježiš. Milosrdný, láskavý a súcitný v každom okamihu svojho života; aj v tom najhoršom; aj keď sa už blížila Jeho posledná hodina. Ježiš zomiera na kríži, medzi dvoma lotrami; vtedy nastala tma po celej zemi a Ježiš, Boží Syn, odovzdal ducha Bohu.
Ježiša sňali z kríža a pochovali Ho. Na BIELU SOBOTU Ježišovo telo odpočívalo v zapečatenom hrobe. Kameň je privalený. Pri Ježišovom hrobe stojí stráž. Hmmm, prečo bolo potrebné strážiť mŕtveho? Niekto, kto nemal Ježiša rád si spomenul, že Ježiš povedal, že po troch dňoch bude vzkriesený a to, tí ktorí Ježiša pripravili o život, nechceli....
...a však VEĽKONOČNÉ RÁNO prinieslo obrovské prekvapenie. Ženy, ktoré sa blížili k Ježišovmu hrobu, aby Jeho telo pomazali vonnými masťami, našli kameň od hrobu odvalený. Samozrejme, zľakli sa. Mládenec oblečený v bielom rúchu ženám povedal: Vstal, nie Ho tu, choďte a povedzte to učeníkom....
...a tak sme sa to dozvedeli aj my. A našou úlohou je rozprávať ľuďom okolo seba o tom týždni, ktorý zmenil svet. Tak choď a hovor o tom!    Amen