Posväť sa meno Tvoje...

Posväť sa meno Tvoje...

Určite budete vedieť, s ktorým prikázaním súvisí táto prosba. Zopakujte si Desatoro. Ktoré prikázanie hovorí o našom postoji voči Božiemu menu?
Viete, čo to znamená, keď niečo alebo niekoho označíme za svätého? A kto je vlastne svätý?
V prvom rade je svätý Boh - to znamená dokonalý, bezchybný, bezhriešny, oslávený a vyvýšený, mocný, iný ako sme my, ľudia.
Sväté je aj to, čo Boh posväcuje svojou prítomnosťou, slovom a požehnaním - a tak hovoríme napr. o tom, že posvätený je kostol, fara, predmety, ktoré slúžia pri bohoslužbách či pri prisluhovaní sviatostí (Krst Svätý a Večera Pánova).
Oddelení pre službu Bohu, svojim spôsobom posvätení sú aj ľudia, ktorí vykonávajú nejakú úlohu v cirkvi - napr. farári či ľudia pracujúci v cirkevnom zbore.
Takže jednoducho povedané: Boh je svätý a On môže posvätiť predmety, ľudí či chvíle tým, že je prítomný. On sám o sebe je svätý a teda aj Jeho meno je sväté. Prečo teda prosíme, aby sa posväcovalo?
Lebo my, ľudia, porušujeme Jeho prikázanie, ktoré sa týka nášho postoja ku Božiemu menu. A tak tam, kde my robíme hriech, prosíme, aby sa Pán Boh napriek všetkému oslávil a zviditeľnil.
Prosíme o posvätenie Božieho mena v našom živote, lebo nie vždy vidíme, že Boh je pri nás, že sa o nás stará, nie vždy si uvedomujeme, aký je veľký. Preto prosíme: aby sa nám zjavil, aby bol pri nás prítomný, aby sme Ho vo viere vnímali.
Prosíme o posvätenie Božieho mena, aby sa všetko v našom živote dialo podľa Božej vôle, v súlade s Jeho slovom, aby sme robili všetko na Božiu slávu. Lebo občas nežijeme ako Jeho deti a Jeho meno tak nerobíme slávnym v tomto svete.
Táto prosba je trocha zložitá, ale v podstate v nej prosíme, aby bol Boh vo všetkom prítomný a aby sa napriek všetkému dialo to, čo On naplánoval a aby sme si Ho my, ľudia, vážili a uctievali Ho celým svojím životom.
ModlitbaPane Ježiši, keď sa iní pozrú na môj život, nie vždy v ňom vidia Teba. Preto Ťa prosím: nech je Tvoje meno, nech si Ty sám, oslávený vo všetkom, čo konám. Nech svojim životom Tebe vzdávam česť a slávu. Pomôž mi ctiť si Tvoje meno a vyslovovať ho s plnou vážnosťou a úctou. Daj mi poznávať ako veľmi ma miluješ a vidieť Tvoju prítomnosť každý deň môjho života. Amen.
Aktivity:
Pre najmenších - určite si vieš napísať svoje meno. Vieš čo tvoje meno znamená? Poznáš mená svojich rodičov, súrodencov, starkých a kamarátov? Môžeš ich všetky napísať na papier, aby si vedel, kto je pre teba dôležitý. A nezabudni do stredu napísať Božie meno. Pán Boh ich má viac, vyber si jedno alebo napíš najviac, koľko vieš. Ak písať ešte nevieš, nech ti mamka alebo ocko napíšu tieto mená na papier a ty ich skús podľa toho napísať tiež. Naučíš sa zopár nových písmen.
Pre starších - vieš ako sa Pán Boh predstavil Mojžišovi? Pamätáš si ten príbeh? Skús si na neho spomenúť. Ak nevieš, môžeš si ten príbeh prečítať v 2 knihe Mojžišovej v 3.kapitole. V tejto kapitole je Pán Boh pomenovaný rôzne. Vypíš všetky Božie mená alebo charakteristiky. Vieš vymyslieť Pánu Bohu meno, ktoré by sa tebe páčilo - najlepší kamarát napr. a podobne?
Pre najstarších - porozmýšľaj, ako by sa Boh mohol osláviť v tvojom živote. Čo by si mohol robiť, aby ľudia videli cez teba Pána Boha? Napr. keď vieš hrať na hudobný nástroj, čo keby si zahral na bohoslužbách. Keď vieš písať básne alebo spievať, čo keby si na náboženstve niečo zarecitoval alebo zaspieval. Čo keby si manuálne pomohol susedovi, starkej, kamarátovi? Čo keby si sa naučil hovoriť, že za všetko patrí vďaka Pánu Bohu, keď ťa niekto pochváli a pod.?
Všeobecné - ctiť si Božie meno znamená nepoužívať ho neúctivo, zbytočne. Ak berieš Božie meno nadarmo, snaž sa to nerobiť. Aj tým môžeš prispieť k tomu, aby bolo Božie meno v tomto svete oslávené.